RSS
Dzisiaj jest: poniedziałek, 13 lipca 2020
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 06.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - ustanowienia kuratora sądowego

ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 5 września 2014 roku

 Na podstawie art. 143 i 144 kpc w ustanawiam dla nieznanego z miejsca pobytu Włodzimierza Pietrzaka kuratora w osobie Marzeny Brandysiewicz – pracownika tutejszego Sądu

                       Zamieszczono dnia 7.10.2014 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sygn. II Co 2439/13

29 maja 2014 r.

ustanowić na podstawie art. 802 k.p.c. dla Bartosza Waszczewskiego, którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora w osobie adw. Michała Pawła Bielińskiego, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Pileckiego 132 lok. 27.

---------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- --

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
II Wydział Cywilny

Sygn. akt II Ns 81/16


ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 5 października 2016 roku

1. na podstawie art. 510 § k.p.c. ustanawiam dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Ireneusza Hetmana kuratora w osobie Moniki Sierpińskiej – pracownika tutejszego Sądu,
2. o ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia w budynku sądowym na okres jednego miesiąca na stronie internetowej tut. Sądu oraz w budynku urzędu właściwego dla ostatniego znanego miejsca zamieszkania Ireneusza Hetmana
3. odpis zarządzenia doręczyć:
a. wnioskodawcy;
b. uczestnikom postępowania: Irenie Oleśniewicz, Czesławie Hetman, Iwonie Kwiatkowskiej
4. zobowiązać wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania;
5. zobowiązać wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Ireneusza Hetman w kwocie 60 zł w terminie 14 dni pod rygorem obciążenia kosztami w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
6. akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu.

SSR Anna Sobczak-Kolek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 864/15, 11.04.2017

Na podstawie art. 143 i 144 kpc w ustanawić dla nieznanego z miejsca pobytu Zbigniewa Zarychty kuratora w osobie Jolanty Kołtun – pracownika tutejszego Sądu,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 19/17, 25.09.2017 r.

Sygn. akt II Ns 19/17
ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 6 września 2017 roku

1. Na podstawie art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanawia się dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Zygmunta Rydzewskiego kuratora w osobie Hanny Miciukiewicz – pracownika I Wydziału Cywilnego tutejszego Sądu.
2. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym.
3. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia w budynku sądowym, na stronie internetowej tut. Sądu na okres jednego miesiąca oraz w budynku Urzędu Dzielnicy Warszawa – Żoliborz w Warszawie (również na okres jednego miesiąca);
4. Odpis zarządzenia doręczyć:
a. kuratorowi,
b. wnioskodawczyni
5. Akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanych ogłoszeniach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 29/17, 16.01.2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny Sygn. akt II Ns 29/17 ZARZĄDZENIE o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Dnia 11 października 2017 roku 1. Na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanawiam dla nieznanej z miejsca pobytu Marka Stolarczyka kuratora w osobie Pauliny Byczak – pracownika tutejszego Sądu, 2. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym, 3. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia na stronie internetowej Sądu, w budynku sądowym na okres jednego miesiąca oraz w budynku gminy Warszawa – Ochota (również na okres miesiąca); 4. Odpis zarządzenia doręczyć: a. kuratorowi, b. wnioskodawcy c. uczestnikom 5. Akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu. ------------------------------------------------------------------------------------ Sygn. akt II Ns 523/17, 21.02.2018 r. ZARZĄDZENIE o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Dnia 13 października 2017 roku 1. Ustalić na podstawie art. 67 pkt 1 u.k.s.c. wysokość opłaty sądowej na 100,00 zł (uiszczono); 2. Ustanowić na podstawie art. 6933 § 3 k.p.c. i art. 510 § 2 k.p.c. dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie Katarzyny Iwaszko – pracownika tutejszego Sądu; 3. Dokonać ogłoszenia o ustanowieniu kuratora na stronie internetowej sądu, w budynku sądowym - na okres jednego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy Piaseczno – również na okres jednego miesiąca; 4. Wezwać wierzyciela do wpłacenia zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora w wysokości 120,00 zł – w terminie tygodniowym; 5. Doręczyć odpis zarządzenia: a. kuratorowi, b. pełnomocnikowi wnioskodawcy; Przedstawić akta po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt Ns 1/18 Dnia 31 stycznia 2018 roku 1.na podstawie art. 6933 § 3 k.p.c. i art. 510 § 2 k.p.c. ustanawiam dla nieznanego wierzyciela kuratora dla nieznanego wierzyciela w osobie Krzysztofa Bagińskiego – pracownika tutejszego Sądu, 2. o ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia w budynku sądowym na okres jednego miesiąca oraz we w Urzędzie m.st. Warszawy 3. wezwać wierzyciela do wpłacenia zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora w wysokości 60 zł – w terminie tygodniowym pod rygorem ściągnięcia z urzędu w drodze egzekucji; 4. odpis zarządzenia doręczyć: a. kuratorowi ustanowionemu dla nieznanego wierzyciela; b. pełnomocnikowi wnioskodawcy, 5. akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 50/18 dnia 19/03/2018 r. Dnia 12 lutego 2018 roku 1. Ustanowić na podstawie art. 6933 § 3 k.p.c. i art. 510 § 2 k.p.c. dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie Agnieszki Nowik – pracownika tutejszego Sądu. 2. Dokonać ogłoszenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym na okres jednego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy Łaskarzew. 3. Wezwać wierzyciela do wpłacenia zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora w wysokości 60 zł – w terminie tygodniowym pod rygorem ściągnięcia w drodze egzekucji. 4. Doręczyć odpis zarządzenia: a. kuratorowi, b. pełnomocnikowi wnioskodawcy; 5. Przedstawić akta po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 427/17, dnia 19/03/2018 r. Dnia 16 stycznia 2018 r. 1. Ustanowić, na podstawie art. 6933 § 3 k.p.c. i art. 510 § 2 k.p.c., kuratora dla nieznanego wierzyciela w osobie Hanna Miciukiewicz – pracownika tutejszego Sądu. 2. Dokonać ogłoszenia o ustanowieniu kuratora, wywieszając treść tego ogłoszenia, w budynku tutejszego sądu oraz w Urzędzie Gminy Sobolew, na okres jednego miesiąca. 3. Doręczyć odpis zarządzenia: a. kuratorowi; b. pełnomocnikowi PKP PLK S. A. z siedzibą w Warszawie. 4. Przedstawić akta po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniami o dokonanym ogłoszeniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 46/18, dnia 19/03/2018 r. Dnia 30 stycznia 2018 roku 1. Ustanowić na podstawie art. 6933 § 3 k.p.c. i art. 510 § 2 k.p.c. dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie Marioli Szymanik – pracownika tutejszego Sądu. 2. Dokonać ogłoszenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym na okres jednego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy Garwolin. 3. Doręczyć odpis zarządzenia: a. kuratorowi, b. pełnomocnikowi wnioskodawcy; 4. Przedstawić akta po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 49/18, dnia 19/03/2018 r. Dnia 9 lutego 2018 roku 1. Na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. w ustanawiam dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie Patrycji Kosickiej – pracownika tutejszego Sądu, 2. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym, 3. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia w budynku sądowym na okres jednego miesiąca oraz w budynku gminy Sobolew; 4. Odpis zarządzenia doręczyć: a. kuratorowi, b. pełnomocnikowi wnioskodawczyni, 5. Zobowiązać pełnomocnika wnioskodawczyni do uiszczenia kwoty 90,00 zł tytułem zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora. 6. Akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Co 182/17   31.10.2018r.

ustanowić dla dłużnika Aldony Jaworskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, na podstawie art. 802 k.p.c., w postępowaniach egzekucyjnych, których przedmiotem jest egzekucja z nieruchomości dłużników, objętej KW Nr WA3M/00457851/6, w tym w sprawie egzekucyjnej Km 1882/14 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Juliana Banachowicza, kuratora w osobie adwokata – Katarzyny Nowak prowadzącej Kancelarię Adwokacką ul. Marka Edelmana 18 lok. 18, 00-169 Warszawa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II Co 955/19, 06/09/2019 r.1. ustanowić dla dłużnika Aldony Stańczak (dawniej Jaworskiej), której miejsce pobytu nie jest znane, na podstawie art. 802 k.p.c., w postępowaniach egzekucyjnych, których przedmiotem jest egzekucja z nieruchomości dłużników, objęta księgą wieczystą Nr WA3M/00456840/9, prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Juliana Banachowicza, kuratora w osobie adwokata – Katarzyny Nowak prowadzącej Kancelarię Adwokacką ul. Marka Edelmana 18 lok. 18, 00-169 Warszawa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Aneta Stańczuk
Czas wytworzenia informacji: 06.09.2019
Dokument oglądany razy: 11 360