RSS
Dzisiaj jest: poniedziałek, 13 lipca 2020
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 06.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - nabycie spadku

Sygn. akt I Ns 120/19

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Michała Sankowskiego wykaz inwentarza spadku po Andrzeju Sankowskim (PESEL 52061205775), zmarłym w dniu 12 lipca 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kłopotowskiego 8 m. 16, 03-717 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu
w spisie inwentarza”.

Sygn. akt I Ns 701/18

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Magdalenę Talarek wykaz inwentarza spadku po Tadeuszu Gawrońskim (PESEL 57022204514), zmarłego w dniu 08 lipca 2018 r., ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Erazma z Zakroczymia 21 m. 1 w Warszawie.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Alberta Ścieżyńskiego wykaz inwentarza spadku po Wandzie Halinie Ścieżyńskiej z domu Boguradzkiej (PESEL 45012015824), zmarłej w dniu 1 stycznia 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ludwika Kondratowicza 41 m. 214. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

„W dniach 22 września 2016 roku i 6 października 2016 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 510/16 zostały złożone wykazy inwentarza po Piotrze Kuźnik nr PESEL 61080311011 zmarłym w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kamykowej 3. Ze złożonymi wykazami inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 324/15 toczy się postępowanie z wniosku Cecylii Pryzmont- Graczyk w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Włodzimierzu Małeckim, urodzonym dnia 15 lutego 1931 roku w Warszawie, zmarłym w dniu 15 stycznia 2015 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Sterdyńskiej 2/1. W skład spadku wchodzi roszczenie o zwrot nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Sterdyńskiej 2, działka nr 30, obręb 4-11-11, samochód marki VW Jetta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ VII Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„ Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie ogłasza, że w dniu 07 października 2016 roku w sprawie toczącej się pod sygnaturą VII Ns 649/16 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Ireneuszu Janie Trzoskoma, PESEL nr 27070408130 zmarłym w dniu 15 lipca 2015 roku w Wołominie ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Suwalskiej 10/4. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, lub zapisobiercami albo wykonawcami testamentu, jak również wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy mogą uczestniczyć w sporządzaniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie pod sygnaturą VII Ns 330/16 został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia po Arkadiuszu Leończuku synu Janusza i Anny nr PESEL 79121514910 zmarłym w dniu 21 lutego 2016 roku w Warszawie ostatnio zamieszkałym w Warszawie.
W dniu 25 maja 2016 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po zmarłym.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym wszczęto postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 1450/13 z wniosku Adriana Kulwikowskiego o uznanie za zmarłą Mieczysławę Jabłońską, córkę Mieczysława i Anieli z domu Machnik, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Księżnej Anny 16. Mieczysława Jabłońska zaginęła w czasie II wojny światowej.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny wzywa zaginioną, aby zgłosiła się w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznana za zmarłą. Wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w powyższym terminie przekazała je Sądowi.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sygn. akt INs 1251/13 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 1251/13 toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Marciniak z udziałem Bohdana Kosińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Bolikowskiej z domu Paradzińskiej, urodzonej dnia 10 lutego 1928 roku we Lwowie, zmarłej w dniu 09 października 2013 roku ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Balkonowej 5 m. 73. W skład spadku wchodzi lokal mieszkalny. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.”; ............................................................... Sygn. akt. : I Ns 1449/14 Dnia 28 stycznia 2015 r. Jadwiga Golik Stanisław Łapiński Teresa Płońska Witold Płoński Danuta Płońska Leszek Płoński ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Łapińskiej Beaty Agnieszki Łapińskiego Roberta Arisa oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia o odrzuceniu spadku przez Beatę Agnieszkę Łapińską w imieniu małoletniej Lei Brzęczek oraz Roberta Arisa Łapińskiego w imieniu małoletniego Dawida Łapińskiego po Janie Łapińskim. ...................................................................

sygn. akt INs 1613/14
,, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Krystyna Józefy Dreczki informuje Kazimierza Stanisława Dreczko o fakcie rejestracji złożonego przez Krystynę Józefę Dreczko, Beatę Maciążek oświadczenia o odrzuceniu spadku po Adamie Kamilu Dreczko. .’’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sygn. akt INs 212/14
,, W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. w Sopocie z udziałem Bogdana Klimek, Bożenny Klimek o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Klimek ostatnio zamieszkałym w Warszawie, zmarłym dnia 18.09.2010 r. w Warszawie. Wzywa się zainteresowanych i spadkobierców w ciągu 6 miesięcy do publikacji ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.’’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. dokonać ogłoszeń o następującej treści: „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 951/14 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Brzostkowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Lucynie Eleonorze Brzostkowskiej, urodzonej dnia 26 sierpnia 1925 r. w Warszawie, zmarłej 14 lutego 2014 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zamiejskiej 7 m. 7. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.”;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. sprawy I Ns 1083/14


Maria Grzegorek, Irena Jędrzejec, Marian Smok, Wiesław Wolski,
Elżbieta Szulc oraz małoletni uczestnicy (brak wskazanych przedstawicieli ustawowych): Adam Sikorski, Nadia Łucka, Maciej Łucki, Nikola Nowak, Olaf Olszewski, Urszula Olszewska, Tomasz Czajka, Jakub Czajka, Aleksandra Czajka, Maciej Czajka, Arkadiusz Snalewski, Klaudia Lipińska, Mateusz Zieliński, Konrad Zieliński


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie
z wniosku Anna Barbary Łabowicz
oświadczenie o odrzuceniu spadku przesłane przez notariusza, zawiadamia, iż Anna Łabanowicz odrzuciła spadek po Mariannie Szymkiewicz.

---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt. : I Ns 1419/14

Dnia 08 grudnia 2014 r.


Marcin Góra

ZAWIADOMIENIE

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie
z wniosku Mirosława Góra
oświadczenie o odrzuceniu spadku
zawiadamia o odrzuceniu spadku przez Mirosława Góra po Zdzisławie Góra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt. : I Ns 1421/14

Dnia 08 grudnia 2014 r.

Stanisław Stanczewski, syn Antoniego i Apolonii, zam. w Toruniu,
Zofia Pakuła, córka Antoniego i Apolonii, zam. w Pniewo-Czeruchy,
Krystyna Kortas, córka Antoniego i Apolonii,
zstępni Marii Trawińskiej, córki Antoniego i Apolonii,
zam. w Chotomowie,
zstępni Jadwigi Dobreckiej, córki Antoniego i Apolonii,
zam. w Iławie,
zstępni Ireny Sala, córki Antoniego i Apolonii,
zam. w miejsc. Wschowa,
zstępni Kazimiery Klejbach, córki Antoniego i Apolonii,
zam. w Gdańsku.


ZAWIADOMIENIE

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie
z wniosku Michała Dariusza Kurek
oświadczenie o odrzuceniu spadku
zawiadamia o odrzuceniu spadku przez Michała Dariusza Kurek po Janinie Manczak.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 954/13, 24.04.2015 r.

"Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie ogłasza, że wszczął postępowanie z wniosku Delfiny Walczyny, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żabińskiego 3/44, o uznanie za zmarłego Henryka Delerta, syna Jana Delerta i Felicji Delert z domu Kierzkowskiej, urodzonego w 1919 r. w Niżnym Nowogrodzie (Rosja), ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Julianowskiej 1A, który zginął tragicznie w czasie nalotu bombowego podczas II wojny światowej w 1939 r.
Sąd wzywa Henryka Delerta, aby w terminie trzech miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.
Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie trzech miesięcy przekazały je Sądowi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 226/14, 16.06.2015 r.

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 226/14 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jacku Janie Zadrożnym (synu Jana i Janiny) zmarłym w dniu 29 lipca 2012 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałemu w Warszawie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn.akt II Ns 1016/14, 27/07/2015 "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 1016/14 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Wojciechu Roszczyńkim (synu Józefa i Haliny) zmarłym w dniu 7 sierpnia 2012 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałemu w Warszawie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sygn. akt VII Ns 680/15    27.10.2015r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Przemysława Łukasza Lenarta informuje o fakcie rejestracji złożonego przez wnioskodawcę oświadczenia o odrzuceniu spadku po Barbarze Antoninie Soboń.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

                                                                                                                             

Sygn. akt VII Ns 744/15    02.10.2015r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Tomasza Żurawik informuje o fakcie rejestracji złożonego przez wnioskodawcę oświadczenia o przyjęciu spadku po Jadwidze Żurawik.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                  

Sygn. akt VII Ns 817/15    02.11.2015r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Pawła Zarzyckiego, Oskara Zarzyckiego, Nicol Renifer Zarzyckiej informuje o fakcie rejestracji złożonego przez wnioskodawców oświadczenia o odrzuceniu spadku po Krystynie Zarzyckiej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                               

Sygn. akt VII Ns 818/15    12.11.2015r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Heleny Kazimierczyk i Małgorzaty Kazimierczyk informuje o fakcie rejestracji złożonego przez wnioskodawców oświadczenia o odrzuceniu spadku po Jolancie Cieszkowskiej.

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 644/13, 18.11.2015 r. "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 644/13 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Romualdzie Zimnochu, zmarłym w dniu 30 stycznia 2013r., ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 212. Wzywa się spadkobierców Romualda Zimnocha, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili, iż są spadkobiercami zmarłego, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku". --------------------------------------------------------------------------- Sygn. II Ns 475/15, 11.12.2015 „W sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Aliny Jadwigi Dajkowskiej z udziałem miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Julii Ołtuszewskiej, zmarłej dnia 4 marca 1984 roku w Warszawie, ostatnio przed śmiercią na stałe zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żywicznej 40, wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w ciągu 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili udział w postępowaniu i udowodnili swoje prawa do spadku pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”. ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. II Ns 775/15 dn. 18.02.2016 r.

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 775/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Kozickiej (poprzednio Kikiela) z domu Misiewicz (córce Jana i Filomeny) zmarłej w dniu 1 lutego 1995 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Majowej 5 m. 153. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 109/14

Z A R Z Ą D Z E N I E
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu


Dnia 19 lutego 2016 roku
Z upoważnienia Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie SSR Ewa Kukiełka-Próchnicka
po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Wandy Rudkowskiej
z udziałem Wiesława Czaplińskiego i Bogdana Rudkowskiego
o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Czaplińskiej
zarządza:
1. na podstawie art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. w zw. z art. 13§ 2 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Moniki Wrzosek z domu Fronczak (ur. 10.03.1968 r.) kuratora w osobie Karoliny Rożej – pracownika Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego, celem reprezentowania jej praw w niniejszym postępowaniu;
2. o ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia w budynku sądowym oraz w lokalu Urzędu Dzielnicy Praga Południe na okres jednego miesiąca;
3. skuteczność doręczenia pism w niniejszym postępowaniu do rąk kuratora uzależnić
od upływu jednego miesiąca od daty umieszczenia ogłoszenia w budynku sądowym
oraz w lokalu Urzędu Dzielnicy Południe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn akt II Ns 475/15, dn. 11.03.2016 r.

„W sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Aliny Jadwigi Dajkowskiej z udziałem miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Julii Ołtuszewskiej, zmarłej dnia 4 marca 1984 roku w Warszawie, ostatnio przed śmiercią na stałe zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żywicznej 40, wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili udział w postępowaniu i udowodnili swoje prawa do spadku pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 662/15, 14.03.2016 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 662/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Tadeuszu Stanisławskim (synu Emiliana i Felicji) zmarłym w dniu 25 listopada 2013 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1072/15, 13.05.2016

„W dniu 26 listopada 2015 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłej w dniu 31 października 2015 r. Elżbiecie Sitek, nr PESEL 44081202847, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Gaworskiej 6 m. 56 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 1072/15 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 702/14, 03.06.2016

Sygn. akt II Ns 702/14
POSTANOWIENIE
Dnia 9 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny
w składzie:
Przewodniczący SSR Artur Grajewski
po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy
z udziałem Bronisławy Łebkowskiej, Danieli Wójtowicz, Ewa Jadwigi Adamska - Białowąs, Henryka Białowąsa,
o stwierdzenie nabycia spadku
na skutek skargi o wznowienie postępowania w sprawie I Ns II 5/73 złożonej przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga-Północ
w przedmiocie zażalenia Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga-Północ na postanowienie z 29.01.2016 r.
postanawia:
odrzucić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. W myśl zaś art. 165 § 2 k.p.c. oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
Prokurator otrzymał odpis zaskarżonego postanowienia w dniu 3.02.2016 r. (k. 31). Zażalenie nadał zaś za pośrednictwem PGP S.A. 10.02.2016 r. Pismo to wpłynęło do Sądu 11.02.2016 r., a więc dzień po upływie terminu. Jak wskazał SN w postanowieniu z 3.06.2015 r. sygn. V CZ 33/15 Przepis art. 165 § 2 k.p.c., określając sytuacje, w których wniesienie pisma procesowego w placówce pocztowej jest równoznaczne z jego wniesieniem do sądu ze skutkami w zakresie dochowania terminów procesowych, nie ogranicza stron w korzystaniu z usług różnych operatorów pocztowych. Wiąże natomiast pewien skutek prawny tylko z sytuacją, w której strona korzysta z usług operatora wyznaczonego. O tym, kto jest takim operatorem, nie decyduje kodeks postępowania cywilnego, lecz prawo pocztowe. Zasada wolności działalności gospodarczej nie jest naruszona, gdyż to do strony należy wybór, czy skorzysta z usług Poczty Polskiej ze skutkiem, o którym mowa w art. 165 § 2 k.p.c., czy też z usług innego operatora pocztowego, ale bez tego skutku.
Skoro Prokurator nie skorzystał z pośrednictwa operatora wyznaczone, zażalenie podlegało odrzuceniu jako wniesione po terminie na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INs 790/13

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 790/13 toczy się postępowanie z wniosku Jana Michalskiego z udziałem Heleny Uścińskiej, Aldony Kowalskiej, Kazimierza Kowalskiego, Krzysztofa Kowalskiego, Macieja Kowalskiego, Zofii Milczarek, Justyny Korbut, Bożeny Wielgo, Mariusza Sosnowskiego, Ireny Klose, Marii Tymińskiej, Władysława Zalewskiego, Marka Zalewskiego o wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Warszawie Dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Berensona stanowiącej niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 21/7 z obrębu 4-16-33 o pow. 248 m2 niehipotekowanej oznaczonej jako „Osada Grodzisk cz.” przez zasiedzenie zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 30 lipca 2009 roku, sygn. akt I Ns 1443/08 . Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.”;

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INs 883/15

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 883/15 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno w Warszawie z udziałem m. st. Warszawa o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Baranowskim, urodzonym 02 stycznia 1944 roku w Warszawie, zmarłym 24 maja 2012 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wyszogrodzkiej 12 m. 145. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszogrodzkiej 12 m. 145 w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.”;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 310/16, 12.07.2016 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie pod sygnaturą II Ns 310/16 Beata Przybysz i Małgorzata Przybysz złożyły wykaz inwentarza spadku po Zbigniewie Przybyszu PESEL 58121712238 zmarłym w dniu 10 listopada 2015 r. ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Pajdaka 7/97. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni zaś osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt INs 1083/15

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 1083/15 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Gzylewskiego, Hanny Gzylewskiej z udziałem Janiny Naspińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Gustawie Buszyńskim, urodzonym w dniu 25 listopada 1888 roku w Wilnie, zmarłym w dniu 14 marca 1962 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”;

........................................................................................................................................................................

INs 555/16

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Jacka Cyciura informuje Michała Dziadkowiec, Magdalenę Czapiga jako przedstawiciela ustawowego małoletniej Ewy Czapiga, Grzegorza Czapiga, Mariusza Brozdowskiego i Zofię Kłos o fakcie rejestracji złożonego przez Jacka Cyciura oświadczenia o odrzuceniu spadku po spadkodawcy Helenie Cyciura.

INs 551/16

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Piotra Cyciura informuje Jacka Cyciura, Magdalenę Czapiga, Joannę Dziatkowiec i Zofię Kłos o fakcie rejestracji złożonego przez Piotra Cyciura oświadczenia o odrzuceniu spadku po spadkodawcy Helenie Cyciura.

...............................................................................................................................................................................

Sygn. akt I Ns 514/16

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Jacka Chmielewskiego wykaz inwentarza spadku po Kazimierzu Chmielewskim (PESEL 36071014019), zmarłym w dniu l listopada 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Michała Kleofas Ogińskiego 28 m.8, 03-357 Warszawa. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

.....................................................................................................................................................................

INs 1037/15

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1037/15 toczy się postępowanie z wniosku Bożenny Bielińskiej z udziałem Adama Bielińskiego, Elżbiety Popławskiej o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej o pow. 292 m2 o numerze ewidencyjnym 4/1 z obrębu 4-01-04, Dzielnica Białołęka. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 85/16, 26.07.2016 r.

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 85/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Radosławie Bolesławie Mierzejewskim (synu Zdzisława i Krystyny Stefanii) zmarłym w dniu 5 lipca 2013 r. w Warszawie, nie posiadającym stałego zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 593/16, 30.08.2016 r. "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 593/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Józefie Dynkowskiej, o nieznanym zawodzie, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie przy ul. Targowej 32 m. 5, zmarłej 27 października 1960 r. w Olsztynie, po której skład masy spadkowej nie jest znany oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Feliksie Dynkowskim, o nieznanym zawodzie, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie przy ul. Targowej 32 m. 5, zmarłym 3 grudnia 1965 r. w Warszawie, po którym skład masy spadkowej nie jest znany. Wzywa się wszystkich spadkobierców, by w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 140/16

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie złożony został sporządzony przez Kazimierza Kułakowskiego wykaz inwentarza spadku po Janinie Zofii Kułakowskiej (PESEL 23101513804), zmarłej w dniu 17 grudnia 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej przy ulicy Nieszawskiej 5 m. 43 w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni,
w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu
w spisie inwentarza”.
...............................................................................................................................................................................

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 510/15 toczy się postępowanie z wniosku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z udziałem miasta stołecznego Warszawy, Janiny Owczarek, Wacławy Owczarek o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Owczarek, urodzonej 23 grudnia 1953 roku, w Warszawie, zmarłej 30 października 2012 roku (data znalezienia zwłok), ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.”

..........................................................................................................................................................

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 538/16 toczy się postępowanie z wniosku Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Skuzie, urodzonym dnia 03 lutego 1956 roku w Warszawie, zmarłym w dniu 07 grudnia 2014 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Suwalskiej 38 m. 65. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.”

.......................................................................................................................................................................


„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 301/16 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Walewskiej z udziałem Aleksandry Łukasiak, Małgorzaty Cisło, Bożenny Przybylskiej, Teresy Nowak, Jana Adamskiego, Małgorzaty Pocztowicz, Władysława Mirkowskiego, Marcina Walewskiego, Michała Walewskiego, Dariusza Horodyńskiego, m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po następujących spadkodawcach:
- Mariannie Waleckiej, urodzonej dnia 15 maja 1898 roku w Warszawie, zmarłej w dniu 15 lutego 1963 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Brudnowskiej 1 m. 4;
- Stanisławie Plucińskiej, urodzonej dnia 11 listopada 1888 roku w Warszawie, zmarłej w dniu 24 kwietnia 1968 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Budowlanej 1;
- Franciszce Namirowskiej urodzonej dnia 13 marca 1896 roku w Warszawie, zmarłej w dniu 25 kwietnia 1974 roku, ostatnio stele zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wincentego 49 m. 9;
- Marianie Osieckim urodzonym dnia 29 lutego 1920 roku w Warszawie, zmarłym w dniu 02 grudnia 1988 roku, ostatnio stale zamieszkałym w warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 12 m. 92;
- Jadwidze Osieckiej urodzonej dnia 29 stycznia 1928 roku w Wierzbnie, zmarłej w dniu 17 listopada 1998 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 12 m. 92.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.”
......................................................................................................................................................................

Sygn. II Ns 215/16, 28.09.2016

W sprawie toczącej się pod sygn. II Ns 215/16 z wniosku Zofii Danuty Grajkowskiej z udziałem Grzegorza Michała Grajowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Jacku Mieczysławie Grajkowskim (synu Wojciecha i Danuty – nr PESEL 63032007690) zmarłym w dniu 02 lutego 2016 r. w Michałowie - Reginów, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Krasiczyńskiej 10 m. 23 w Warszawie, gdzie na podstawie postanowienia z dnia 6 maja 2016 r. spadek z testamentu nabyła w całości córka Zofia Danuta Grajkowska (córka Jacka Mieczysława i Elżbiety) z dobrodziejstwem inwentarza – został sporządzony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, zaś osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Dodatkowo osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ns 715/16

26/10/2016

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie złożone zostały sporządzone przez Krystynę Marię Mąka i Wiesława Mąka dwa wykazy inwentarza spadku po Mirosławie Mąka (PESEL 79040103079), zmarłym w dniu 4 grudnia 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Erazma z Zakroczymia 12 m. 31 w Warszawie. Ze złożonymi wykazami inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni,
w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

......................................................................................................................................................

INs 679/14

02.11.2016 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 679/14 toczy się postępowanie z wniosku Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Joanny Grodzkiej o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Władysławie Brulińskiej zd. Jasińskiej urodzonej w dniu 10 czerwca 1949 roku w Gdańsku, zmarłej w dniu 05 sierpnia 2008 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Tarchomińskiej 5 m 36. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

„ Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie ogłasza, że w dniu 07 października 2016 roku w sprawie toczącej się pod sygnaturą VII Ns 649/16 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Ireneuszu Janie Trzoskoma, PESEL nr 27070408130 zmarłym w dniu 15 lipca 2015 roku w Wołominie ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Suwalskiej 10/4. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, lub zapisobiercami albo wykonawcami testamentu, jak również wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy mogą uczestniczyć w sporządzaniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

................................................................................................................................................................

14 listopada 2016 r.

INs 1118/15

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 1118/15 toczy się postępowanie z wniosku Klaudii Bejer o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Kołodziej, urodzonej 16 października 1927 roku w Solcu, zmarłej w dniu 11 lipca 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

....................................................................................................................................................................

14 listopada 2015 r.

INs 694/16

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie l Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Iwonę Maliszewską wykaz inwentarza spadku po Elżbiecie Tryniszewskiej (PESEL 46092603529), zmarłej w dniu 20 lutego 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Łojewskiej 8 m. 50, 03-392 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni.
Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....................................Sygn. Sygn. akt II Ns 490/15

14.12.2016r.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym pod sygn. akt II Ns 490/15 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Mirosława Plata o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Annie Cichacz, zmarłej w dniu 26 lipca 1998 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Birżańskiej 10.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2017      I Ns 782/16

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Iwonę Domagała- Pławny i Małgorzatę Pacuk wykaz inwentarza spadku po Krzysztofie Domagała (PESEL 41100900337), zmarłym w dniu 28 stycznia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kondratowicza 17 m. 121, 03-242 Warszawa, zarejestrowany pod sygnaturą akt I Ns 782/16.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

.................................................................................................................................

13/01/2017     INs 837/16

„W dniu 29 grudnia 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt I Ns 837/16 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Aleksandrze Rongiers (PESEL 53110503190), zmarłym w dniu 8 czerwca 2014 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Krasnobrodzkiej 13 m. 185 w Warszawie.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/01/2017  INs 906/16

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie
z wniosku Dagmary Moniki Dobrzyńskiej oświadcz.o przesłaniu/odrzuc. spadku przesł.przez notariusza informuje Panią Hannę Abramczyk i Renatę Suzańską o fakcie rejestracji złożonego przez Dagmarę Monikę Dobrzyńską oświadczenia o odrzuceniu spadku po spadkodawcy Mariannie Kaczorek.

.......................................................................................................................................................

26/01/2017   INs 580/16

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 580/16 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Sapiejewskiej z udziałem Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 33 o obszarze 0,2114 ha położonej w województwie mazowieckim, m.st. Warszawa, w Warszawie, jednostka ewidencyjna 146503_8, dzielnica Białołęka, obręb ewidencyjny o numerze 0627, nazwa 4-06-27, przy ulicy Życzliwej, stanowiącej grunty orne oznaczone w ewidencji symbolem „RV”, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, ani zbiór dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.”

.............................................................................................................................................................................

data publikacji  27/01/2017  INs 786/16

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 786/16 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Kraszewskiej z udziałem Mariusza Michalika, Tomasza Michalika, Andrzeja Michalika, Rafała Michalika o stwierdzenie nabycia spadku po Alicji Michalik, urodzonej 06 czerwca 1911 roku w Warszawie, zmarłej 28 marca 1985 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

.......................................................................................................................................................................

data publikacji 10 lutego 2017 r. INs 52/17

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Wojciecha Bierzańskiego wykaz inwentarza spadku po Elżbiecie Bierzańskiej (PESEL 48081408722), zmarłej w dniu 13.02.2016 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Suwalska 30 m. 112, 03-252 Warszawa, zarejestrowany pod sygnaturą akt I Ns 52/17.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 191/16, 13.02.2017 r.

„W dniu 22 lipca 2016 roku sporządzony został wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 1 grudnia 2015 roku Bogdanie Poznańskim, nr PESEL 61031308392, zamieszkałego ostatnio przy ul. Liwskiej 17, 03-391 Warszawa. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 191/16 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamenty lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 930/16  14.02.2017r.

W dniu 20 grudnia 2016r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Anna Janina Zega, Joanna Bystros i Marzena Marlena Zega działająca imieniem małoletniej Zuzanny Marii Zega złożyły wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 2 listopada 2016r w Warszawie Stanisławie Zega s. Jana i Stanisławy, PESEL: 49111405012, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Piotra Wysockiego 22/133. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 771/16   15.02.2017 r.

„W dniu 18 lipca 2016 r. przed notariuszem w Warszawie Anetą Szkutnik (Rep. A nr 1418/2016) sporządzony został wykaz spadku po zmarłej w dniu 27 marca 2016 r. Cecylii Ołdak z domu Lisieckiej, posiadającej nr PESEL 25112804005, zamieszkałej ostatnio przy ul. Uranowej 9 lokal 1 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 771/16 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1097/15, 15.02.2017 r.

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 1097/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej w dniu 06 stycznia 2014 roku Marii Jastrzębiec – Drozdowskiej, Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności Tomasza Cezarego Jastrzębiec i Marię Jastrzębiec – Drozdowską, ewentualnie ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w przedmiotowym postępowaniu ".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 650/16, 15.02.2017 r.

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ II Wydział Cywilny informuje o złożeniu wykazu inwentarza po spadkodawcy Henryku Andrzeju Magnuszewskim, PESEL: 39112903299, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie (03-435), ul. 11 listopada 4 m. 36.


Pouczenie

 ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 672/16, 16.02.2017 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, pod sygnaturą akt II Ns 672/16, toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Jagodowskiej z udziałem m. st. Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Marii Polnej, zmarłej w dniu 13 grudnia 2015 r. w Warszawie. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 832/16, 20.02.2017 r. (3 miesiące) "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, Wydział II Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 832/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku spółdzielni mieszkaniowej „Bródno” w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wiesławie Pikula, synu Jana i Janiny, urodzonym w dniu 13 maja 1947 roku w Warszawie, zmarłym w dniu 21 października 2012 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej 13/65. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Krzysztofa Wiesława Pikula, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku". ----------------------------------------------------------------

...........................................................................................................................................................................

data publikacji  28 lutego 2017r.     I Ns 62/17

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Krzysztofa Piotra Bierzańskiego wykaz inwentarza spadku po Elżbiecie Bierzańskiej (PESEL 48081408722), zmarłej w dniu 13.02.2016 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Suwalska 30 m. 112, 03-252 Warszawa, zarejestrowany pod sygnaturą akt I Ns 62/17.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.
..................................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 20/17, 07.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 20/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Annie Reduch, nr PESEL 67110702589, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Wyszogrodzkiej 14 m 174, zmarłej dnia 30 lipca 2016 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 27/17, 07.03.2017

Sygn. akt II Ns  „W sprawie o sygn. akt II Ns 27/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza oraz uzupełniający wykaz inwentarza po/ Macieju Grochowskim, nr PESEL 75070712771, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Aluzyjnej 33F/802, zmarłym dnia 29 marca 2016 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1020/16, 7.03.2017

„W dniu 13 października 2016 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 2 lipca 2016 r. Krzysztofie Raczyńskim, nr PESEL 52080310650, zamieszkałemu ostatnio przy ul. Wiosennej 2 m. 199 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 1020/16 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II N 24/17, 17.03.2017 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data: 8 marca 2017 r.

Sygn. akt II N 24/17
(w odpowiedzi prosimy podać sygn. akt j.w.)

Małgorzata Piotrowska
Halina Rosiecka
Bożena Emmeluth

ZAWIADOMIENIE

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anity Darii Sumik z udziałem Małgorzaty Piotrowskiej, Halinie Rosieckiej, Bożenie Emmeluth, Dariuszowi Piotrowi Sumikowi - protokół przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku przekazany przez inny sąd lub notariusza - informuje o fakcie rejestracji złożonego Anitę Darię Sumik w dniu 17 stycznia 2017 r. oświadczenia o odrzuceniu spadku po Jadwidze Janinie Sumik przed notariuszem Anną Szulc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/03/2017

I Ns 104316

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Annę Brzostek wykaz inwentarza spadku po Elżbiecie Bierzańskiej (PESEL 48081408722), zmarłej w dniu 13 lutego 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Suwalskiej 30 m. 112, 03-252 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.
I. treść ogłoszenia umieścić na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu.
....................................................................................................................................................................

 27/03/2017      I Ns 99/17

„W dniu 16 lutego 2017 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 22 kwietnia 2016 r. Tadeuszu Franciszku Budny, nr PESEL 45030210612, zamieszkałym ostatnio przy ulicy Krasnobrodzkiej 13 m. 173 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I Ns 99/17 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/03/2017  I Ns 668/16

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 668/16 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Kantorskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Klonowskim, urodzonym 14 stycznia 1930 roku w Skrwilnie, zmarłym w dniu 20 maja 2016 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 30. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”;

.........................................................................................................................................................................

31/03/2017 INs 701/16

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 701/16 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Wardzyńskiej z udziałem Teresy Bąkowskiej, Jadwigi Kaczyńskiej, Alicji Łazowskiej, Mariusz Żynda, Janusza Żynda, Ryszarda Żynda, Krzysztofa Żynda, Haliny Grasza, Krystyny Grotowskiej, Beaty Pancerz, Grażyny Staryk- Dąbrowskiej, Liliany Kowalskiej, Małgorzaty Gosławskiej, Ryszarda Skrzypiec, Haliny Dąbrowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kondzior, zmarłym w dniu 06 sierpnia 2013 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Toruńskiej 56 oraz po zmarłej Wiktorii Kondzior z domu Kobyłeckiej zmarłej w dniu 20 maja 2016 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Toruńskiej 56. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”.

........................................................................................................................................................................

31/03/2017  INs 914/16

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 914/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po
Wiesławie Baryłce – synu Aleksandra Baryłki i Zofii Baryłki z domu Smolińskiej, zmarłym w dniu 8 kwietnia 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Stalowej 53 m. 32. W skład spadku po Wiesławie Baryłce wchodzą środki pieniężne zgromadzone na rachunku prowadzonym w Banku PKO B.P. S.A..
Wzywa się wszystkich spadkobierców Wiesława Baryłki, aby w terminie 3 miesięcy
od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

.......................................................................................................................................................................

Sygn. akt VII Ns 848/16       02.03.2017r.

„W dniu 2 marca 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akr VII Ns 848/16 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Modeście Jadwidze Zarzyckiej z domu Kuszkowskiej (PESEL 31101603261), córce Franciszka i Stefanii zmarłej w dniu 9 stycznia 2010 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Jórskiego 13 m.6 w Warszawie.
Sąd Rejonów- dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot)' zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 832/16      09.03.2017r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Waldemara Andrzeja Kułakowskiego wykaz inwentarza spadku po Irenie Kułakowskiej (PESEL 28082506322), zmarłej w dniu 4 października 2016 roku w Ostrowi Mazowieckiej, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-703) przy
ul. Blaszanej 2 m. 84. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 725/15      13.03.2017r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 725/15 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Stankiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Barbarze Gotowickiej, c. Władysława Bartosiewicza i Heleny Stankiewicz, urodzonej 1 kwietnia 1928r. w Warszawie, zmarłej 5 czerwca 2015r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żuromińskiej 11 m. 48.
W skład spadku po zmarłej wchodzi lokal mieszkalny nr 48 położony w Warszawie przy ul. Żuromińskiej 11.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/04/2017 INs 114/17  na okres 3 lat

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Andrzeja Bierzańskiego wykaz inwentarza spadku po Elżbiecie Bierzańskiej (PESEL 48081408722), zmarłej w dniu 13 lutego 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Suwalskiej 30 m. 112, 03-252 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.
.......................................................................................................................................................................

10/04/2017 INs 147/17 na okres 3 lat

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Ewę Zelman wykaz inwentarza spadku po Wincentym Henryku Milej (PESEL 43042307175), zmarłym w dniu 07 listopada 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Czynszowej 4 L.30, 03-417 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.
..........................................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 123/17, 11.04.2017 r.

„W dniu 16 maja 2016 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłej w dniu 10 listopada 2015 r. Czesławie Rosa, nr PESEL 46030608667, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Ogińskiego 1 m. 54 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 123/17 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 318/16, 11.04.2017 r.

 „ W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 318/16 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Skoczylasie zmarłym 25.04.2012 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Remiszewskiej 18/62. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 106/17, 11.04.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 106/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Irenie Nizio, nr PESEL 28102601664, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Czarnocińskiej 33, zmarłej dnia 6 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INs 716/16 24 kwietnia 2017 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 716/16 toczy się postępowanie z wniosku miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Malinowskiej c. Franciszka i Józefy, zmarłej w dniu 15 czerwca 2005 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Fantazyjnej 5/3. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”;

......................................................................................................................................................................

VII Ns 907/16     05 kwietnia 2017r.

„ Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie ogłasza, że w dniu 05 kwietnia 2017 roku w sprawie toczącej się pod sygnaturą VII Ns 907/16 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zdzisławie Stanisławie Lejnercie, urodzonym w dniu 21 lipca 1930 roku, zmarłym w dniu 11 marca 2013 roku w Warszawie ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Stefana Starzyńskiego 10 m.147. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, lub zapisobiercami albo wykonawcami testamentu, jak również wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy mogą uczestniczyć w sporządzaniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 122/17, 09.05.2017 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 122/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Annie Helenie Skomorowskiej-Poczynek, nr PESEL 37102601864, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Cyryla i Metodego 1 m 11, zmarłej dnia 24 sierpnia 2016 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sygn. akt II Ns 429/16, 29.05.2017 r. Ogłoszenie Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny informuje, iż złożono wykaz inwentarza po spadkodawcy Marku Edwardzie Łuczaku w sprawie o stwierdzenie nabycie spadku po Marku Edwardzie Łuczaku o sygn. akt II Ns 429/16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INs 189/17      09/06/2017

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Annę Marię Borkowską i Piotra Borkowskiego protokół spisu inwentarza spadku po Michale Borkowskim (PESEL 51061004353), zmarłym w dniu 01.11.2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Książkowej 9G m. 313 w Warszawie, zarejestrowany pod sygnaturą akt I Ns 189/17.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------

INs 289/16  09/06/2017

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 289/16 toczy się postępowanie z wniosku miasta stołecznego Warszawy z udziałem Ryszarda Waldemara Bielińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Edicie Elżbiecie Pyszyńskiej z.d. Kutzner, zmarłej w dniu 23 maja 2012 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. 11 listopada 24 m 26. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INs 16/17 23/06/2017

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 16/17 toczy się postępowanie z wniosku Agencji Mienia Wojskowego – Oddział Regionalny w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Antonim Suwara, s. Sylwestra i Marii, zmarłym w dniu 13 sierpnia 2014 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. 11 listopada 56/5. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

........................................................................................................................................................................

INs 267/17 30/06/2017

zarządzić ogłoszenie na okres 3 miesięcy na tablicy informacyjnej i stronie internetowej tutejszego Sądu o złożeniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. sporządzonego przez Danutę Dąbrowską wykazu inwentarza spadku po Marioli Annie Mętrak, PESEL: 55082402600, ostatnio zamieszkałej pod adresem ul. Prałatowska 5 m. 21, 03-510 Warszawa, zmarłej w dniu 17 stycznia 2016 r., z pouczeniem, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również uczestniczyć w sporządzaniu tego spisu, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

....................................................................................................................................................................

INs 87/17 11 lipca 2017 r.

 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 87/17 toczy się postępowanie z wniosku Ewy Gurbiel z udziałem Doroty Miara oraz Joanny Koniecko o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Aleksandrze Miara, urodzonej
9 października 1939 roku w Warszawie, zmarłej 9 sierpnia 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Smoleńskiej 81 lok. 46. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”;

.....................................................................................................................................................................

II Ns 41/17 25.04.2017r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 41/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Zdzisławie Witowskim, nr PESEL 56070607331, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Tarnogórska 36 m 1, zmarłym dnia 9 stycznia 2012 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

.........................................................................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 20/17 28.04.2017r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 20/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony uzupełniający wykaz inwentarza po Annie Reduch, nr PESEL 67110702589, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Wyszogrodzkiej 14 m 174, zmarłej dnia 30 lipca 2016 roku w Warszawie. Ze złożonym uzupełniającym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

......................................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 290/17 19.06.2017r.

„W dniu 7 czerwca 2017 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 31 grudnia 2016 r. Wojciechu Romanowskim, nr PESEL 55072604957, zamieszkałym ostatnio przy ulicy Pancera 7 m. 44 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 290/17 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 186/17    04.07.2017r.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Roberta Kurek wykaz inwentarza spadku po Hannie Kurek (PESEL 44050904822), zmarłej w dniu 26 września 2016 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 15 C m. 6. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 298/17   12.07.2017r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Alberta Ścieżyńskiego wykaz inwentarza spadku po Wandzie Halinie Ścieżyńskiej z domu Boguradzkiej (PESEL 45012015824), zmarłej w dniu 1 stycznia 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ludwika Kondratowicza 41 m. 214. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akta VII Ns 200/17  19.07.2017r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą VII Ns 200/17 toczy się postępowanie z wniosku Lilianny Zawadzkiej o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Stanisławie Zawadzkim, synu Leona i Władysławy, urodzonym 24 grudnia 1919 r. w Warszawie, zmarłym 8 kwietnia 2007 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Chodeckiej 18 m. 147. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 354/17  26.07.2017r.

W dniu 26 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VIINs 354/17 wydano zarządzenie o złożeniu przez Monikę Wlazło wykazu inwentarza spadku po Genowefie Nowak z domu Nowak (PESEL: 39071901420), córce Michała i Katarzyny zmarłej 28 kwietnia 2017 roku w miejscowości Stary Gózd , ostatnio stale zamieszkałej ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY , Stary Gózd 35, 26 - 806 Stara Błotnica.
Sąd Rejonowy - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, oraz ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 344/15   26.07.2017r.

„ W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w VII Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt: VII Ns 344/15 toczy się postępowanie z wniosku Marioli Gera przy udziale Jerzego Jabłońskiego, Wojciecha Lewandowskiego i Anny Pers o zasiedzenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mehoffera 67, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 94/4 o pow. 0,0710ha, obręb 4-01-28, wyodrębnionej z działki nr 94, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Zbiór Dokumentów ZD 5045.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 910/16   18.08.2017r.

„W dniu 18 sierpnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akr VII Ns 910/16 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Józefie Wieczorku synu Kazimierza i Ireny, urodzonemu w dniu 19 marca 1951 roku w miejscowości Korzeń Szlachecki, zmarłemu w dniu 05 maja 2015 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Święciańskiej 24,
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że ze sporządzonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 905/16   07.08.2017r.

"W dniu 7 sierpnia 2017r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 905/16 wydano postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza spadku po Waldemarze Wrońskim PESEL: 63070903275 zmarłym w dniu 25 sierpnia 2009 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Markowskiej 6m. 54 w Warszawie.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot)' zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 387/16, 25.09.2017 r.

„W dniu 5 listopada 2016 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 29 marca 2016 r. Henryku Leonardzie Sosnowskim, nr PESEL 37062805957, zamieszkałym ostatnio przy ulicy Wysockiego 4 lok 69, w Warszawie. Wykaz ten wpłynął na biuro podawcze tut. Sądu w dniu 22 listopada 2016r.
Wykaz inwentarza został złożony do sprawy o sygnaturze akt II Ns 387/16 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 375/17, 25.09.2017 r.

Ogłoszenie


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie:
z wniosku Małgorzaty Faliszewskiej
informuje o złożeniu przez Małgorzatę Faliszewską
spisu inwentarza po Andrzeju Bogusławie Mioduszewskim.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. II N 347/17, 25.09.2017 r.

Zarządzenie
Dnia 16 sierpnia 2017 r.

1. o odrzuceniu przed notariuszem spadku po Stefanie Rozbickim przez Agnieszkę Tchorek w dniu 25.07.2017 r zawiadomić:
a. wnioskodawczynię
b. Janusza Rozbickiego- przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy Sądu i na stronie internetowej Sądu na okres miesiąca
c. Tomasza Tchorka na adres k. 2v
2. po dołączeniu epo pkt 1 oraz zdjęciu ogłoszenia z tablicy sądu odłożyć do zakończonych.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 952/16   06.09.2017r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 952/16 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie z udziałem Grzegorza Zdzisława Wojdy i Ewy Szyperek o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Wojda, s. Jana i Marianny, urodzonemu 5 czerwca 1042r. w Warszawie, zmarłemu 15 czerwca 2011r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Wojdyńskiej 22.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt. VII Ns 563/15   18.09.2017r.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 563/15 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Szablewskiej z udziałem Reginy Jaczewskiej, Elżbiety Uścińskiej, Sławomira Sikorskiego, Mirosława Kowalczyka i Alicji Łukaszewskiej o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Chojnowskiej 14, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 22, obręb 4-09-24, pow. 255 m2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, w szczególności spadkobierców Marianny Sakowskiej, Wojciecha Sakowskiego, Wacława Sakowskiego, Teresy Zielińskiej i Aleksandry Wasiak, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.”;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII  Ns 207/17    13.09.2017r.

„W dniu 13 września 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt Ns VII 207/17 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ewaldzie Żeromskim PESEL 41103003235 synu Bronisława i Anny zmarłym 14 stycznia 2017 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Grajewskiej 5. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sygn. akt INs 417/17 06/10/2017

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Artura Barlaka wykaz inwentarza spadku po Magdalenie Barlak (PESEL 93100105120 ), zmarłej w dniu 25 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Suwalskiej 22 m. 69 03-252 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu
w spisie inwentarza”.
....................................................................................................................................................................

INs 418/17 12/10/2017

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Elżbietę Barlak wykaz inwentarza spadku po Magdalenie Barlak (PESEL 93100105120), zmarłej w dniu 25 marca 2017 r., ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Suwalskiej 22 m 69, 03- 252 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”.
........................................................................................................................................................

Sygn. akt VII N 334/17   20.10.2017r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny w sprawie Katarzyny Wasielczuk informuje o fakcie rejestracji złożonego przez Katarzynę Wasielczuk oświadczenia o odrzuceniu spadku po spadkodawcy Jarosławie Wasielczuk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 326/17   23.10.2017r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny informuje o fakcie rejestracji złożonego przez Wojciecha Mariana Lewandowskiego, Urszulę Barbarę Nowicką, Dorotę Pers, Olgę Marię Brojek, Monikę Annę Pers, Michała Mariusza Pers oświadczenia o odrzuceniu spadku po spadkodawcy Macieju Lewandowskim

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 90/17   24.10.2017r.

„Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że w sprawie z wniosku Julii Troczyńskiej przy udziale Elżbiety Barbary Świdzińskiej, Angeliki Ewy Świdzińskiej, Pauliny Anny Świdzińskiej, Jadwigi Marii Troczyńskiej, Jakuba Michała Troczyńskiego, Marcina Artura Troczyńskiego, Macieja Piotra Troczyńskiego o sporządzenie spisu inwentarza zostało wydane w dniu 24 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt VII Ns 90/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Mirosławie Teresie Kucharskiej z domu Grochowskiej córce Mariana i Marianny zmarłej w dniu 21 sierpnia 2014 roku ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 7/11 m. 2. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiorcami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 265/16     10.11.2017r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 265/16 toczy się postępowanie z wniosku Iwony Kurendy o stwierdzenie nabycia spadku po Cezarym Jenne s. Henryka i Marii Krystyny zd. Koszewskiej, urodzonym 1 maja 1955r. w Warszawie, zmarłym 27 marca 2016r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Aleja Tysiąclecia.
W skład spadku po zmarłym wchodzi lokal mieszkalny nr 126 położony w Warszawie przy ul. Aleja Tysiąclecia 151 wraz z wyposażeniem.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 457/17 13/11/2017 okres ogłoszenia 3 lata.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie l Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Agnieszkę Budziak wykaz inwentarza spadku po Stanisławie Bolesławie Abramczyku (PESEL 52041400093), zmarłym w dniu 9 maja 2016 roku w Olszewnicy Starej, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Toruńskiej 54 m. 30, 03-226 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni.
Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

.........................................................................................................................................................

20/11/2017  I Ns 455/17

1. dokonać ogłoszeń następującej treści: „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Katarzynę Nowacką – Towstjenko wykaz inwentarza spadku po Izabelli Selma (PESEL 55011403087), zmarłej w dniu 8 maja 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Krasiczyńskiej 10 m 155, 03 - 379 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”.

.........................................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 429/17, 21.11.2017 r.

 „W sprawie o sygn. akt II Ns 429/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony uzupełniający wykaz inwentarza po Annie Reduch, nr PESEL 67110702589, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Wyszogrodzkiej 14 m 174, zmarłej dnia 30 lipca 2016 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 491/17, 21.11.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 491/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Bogdanie Wandzie Nowak-Wróbel, nr PESEL 54121802463, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Szwedzkiej 9 m. 36, zmarłej dnia 1 grudnia 2016 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 400/17, 21.11.2017 r.

„W dniu 19 lipca 2017 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 20 stycznia 2017 r. Marianie Ostrowskim, nr PESEL 34010306799, zamieszkałym ostatnio przy ulicy Rembielińskiej 4 m. 94 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 400/17 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 524/17, 21.11.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 524/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Kazimierzu Soszka, nr PESEL 50012510910, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Błotnej nr 42 m. 10, zmarłym dnia 24 lutego 2017 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 242/17, 21.11.2017 r.

„Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 242/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Władysławie Pomijan, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłej w dniu 13 lutego 2017 r. w Warszawie. Sąd wzywa spadkobierców Krystyny Władysławy Pomijan, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INs 317/17 28/11/2017

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 317/17 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Stępień z udziałem Adama Drozdowskiego, Anny Drozdowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Mazek z domu Krasuskiej, urodzonej 23 listopada 1863 roku ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, zmarłej 19 czerwca 1965 roku w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

.......................................................................................................................................................................

INs 355/16  07/12/2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 355/16 toczy się postępowanie z wniosku Iwony Sielskiej z udziałem Katarzyny Gugały, Mariusza Odolskiego, Lucyny Odolskiej, Jagny Odolskiej, Michała Zajączkowskiego, Aleksandry Zajączkowskiej, Moniki Przepiórzyńskiej, Longiny Konnochowicz, Anny Zajączkowskiej i miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Dariuszu Odolskim, synu Ryszarda i Lucyny z domu Mikołajczyk, urodzonym 8 grudnia 1966 roku w Warszawie, zmarłym 20 grudnia 2012 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Malborskiej 14 d m. 16. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym, razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

,,,,,,,,,,,,,,,,.............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sygn. akt VII Ns 738/16   10.01.2018r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt
VII Ns 738/16 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Jadwidze Kalinowskiej, urodzonej dnia 17 lutego 1937r. w Radomsku, zmarłej w dniu 22 maja 2014 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Krasiczyńskiej. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położone w Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ VII Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII  Ns 120/17  07.01.2018

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą VII Ns 120/17 toczy się postępowanie z wniosku Lecha Staniszewskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Czaja z domu Tuszyńskiej, córce Józefa i Cecylii, urodzonej w dniu 17 listopada 1940 r. w Warszawie, zmarłej 11 lutego 2016 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy Al. Tysiąclecia 151/470. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 470 położonego w Warszawie przy Al. Tysiąclecia 151 oraz trzy lokaty w łącznej kwocie 224.000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”.

......................................................................................................................................................

Sygn. akt VII N 470/17   31.01.2018r.

„W dniu 12 grudnia 2017 r. sporządzony został wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 25 października 2017 r. Stefanie Wiechowskim, nr PESEL 52091804090, zamieszkałym ostatnio przy ulicy Atutowej 9/69 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt VII N 470/17 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

................................................................ INs 112/17 02/02/2018 - 3 miesiące „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 112/17 toczy się postępowanie z wniosku Idea Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem miasta Stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Smardzewskim s. Jana i Janiny, zmarłym w nieustalonym miejscu i czasie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 5 m 14. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia” ................................................................ I Ns 26/18 05/02/2018 - 3 miesiące „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 26/18 toczy się postępowanie z wniosku Mariana Chmielewskiego z udziałem Zenona Stefana Chmielewskiego, Wacława Janusza Chmielewskiego, m.st. Warszawa o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Elżbiecie Chmielewskiej, urodzonej 21 stycznia 1958 roku w Warszawie, zmarłej 14 listopada 2009 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Łojewskiej 14 m. 3. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia” ................................................................. INs 417/17 - 05/02/2018 - 3 miesiące „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Artura Barlaka skorygowany wykaz inwentarza spadku po Magdalenie Barlak (PESEL 93100105120), zmarłej w dniu 25 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Suwalskiej 22 m. 69 03-252 Warszawa. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”. ................................................................ Sygn. akt II ns 69/18, 21.02.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 69/18 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Helenie Ferenc, nr PESEL 29040901108, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Irydowej 8, zmarłej dnia 22 listopada 2016 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”. ------------------------------------------------------------------------------------ Sygn. akt II Ns 76/17, 21.02.2018 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, w II Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt II Ns 76/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Piątek z domu Kierzkowskiej (córce Marcelego i Stanisławy z domu Rybackiej) urodzonej w dniu 24 stycznia 1920 r. w miejscowości Krępa, zmarłej w dniu 14 sierpnia 2016 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Mehoffera 74/72 – w domu opieki, a poprzednio przy ul. Etiudy Rewolucyjnej 5/7 m.32 w Warszawie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". -------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 90/17  22.02.2018r.

„Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że w sprawie z wniosku Julii Troczyńskiej przy udziale Elżbiety Barbary Świdzińskiej, Angeliki Ewy Świdzińskiej, Pauliny Anny Świdzińskiej, Jadwigi Marii Troczyńskiej, Jakuba Michała Troczyńskiego, Marcina Artura Troczyńskiego, Macieja Piotra Troczyńskiego o sporządzenie spisu inwentarza zostało wydane w dniu 24 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt VII Ns 90/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Mirosławie Teresie Kucharskiej z domu Grochowskiej córce Mariana i Marianny zmarłej w dniu 21 sierpnia 2014 roku ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 7/11 m. 2. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiorcami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/2018 Ins 358/17 1. dokonać ogłoszeń o następującej treści: „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 358/17 toczy się postępowanie z wniosku Cezarego Sołtysiaka, Piotra Sebastiana Gutowskiego, Eweliny Heleny Gutowskiej-Kozielskiej, Karoliny Joanny Kuszel, Pawła Macieja Schwartza i Beaty Sołtysiak o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Sikorskim, urodzonym dnia 10 marca 1917 r. w miejscowości Stara Russa (była ZSRR), zmarłym 10 sierpnia 1991 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Bazyliańskiej 7 m. 50. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności rodzeństwo oraz zstępnych rodzeństwa zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.”; .................................................................

II Ns 676/17, 19.03.2018 r. 

„W sprawie o sygn. akt II Ns 676/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Antoninie Regulskiej, nr PESEL 26070802340, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Żywicznej 40, zmarłej dnia 10 września 2017 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- Sygn. akt: II Ns 407/17, dnia 19/03/2018 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt II Ns 407/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Szymczyku (synu Stanisława i Antoniny) zmarłym w dniu 19 marca 2009 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wołomińskiej 19 m. 40. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 734/16 , dnia 19/03/2018 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 734/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Barbarze Pernach z domu Chwetczuk (córce Józefy i Bronisława) zmarłej w dniu 2 maja 2010 r. w Warszawie ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy Al. Tysiąclecia 151 m. 252. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 734/16 , dnia 19/03/2018 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 734/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Barbarze Pernach z domu Chwetczuk (córce Józefy i Bronisława) zmarłej w dniu 2 maja 2010 r. w Warszawie ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy Al. Tysiąclecia 151 m. 252. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 192/17   22.03.2018r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny, pod sygn. VII Ns 192/17, toczy się postępowanie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawy z udziałem Piotra Kuśmierczyka i Michała Krzysztofa Kuśmierczyka o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Kuśmierczyku urodzonym 3 czerwca 1951 r. w Józefowie, zmarłym 25 października 2015 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Radzymińskiej.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.";
---------------------------------------------------------------- INs 539/17 23/03/2018 - na 3 miesiące 1. dokonać ogłoszeń o następującej treści: „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 539/17 toczy się postępowanie z wniosku miasta stołecznego Warszawy z udziałem Roberta Majchrowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Ewie Majchrowskiej, urodzonej w dniu 18 grudnia 1950 roku, zmarłej w dniu 26 maja 2007 roku i Piotrze Stanisławie Kotowiczu, urodzonemu w dniu 08 maja 1969 roku, zmarłemu w dniu 12 sierpnia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałych w Warszawie przy ul. Stalowej 73 m. 31A. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 63/18   26.03.2018r.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Macieja Żółtowskiego i Krystynę Żółtowską wykaz inwentarza spadku po Zbigniewie Żółtowskim (PESEL 47021304810), zmarłego w dniu 20 stycznia 2018 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Żuromińskiej 3 m. 153. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.
----------------------------------------------------------------- 11/05/2018 INs 197/17 na 3 miesiące „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 197/17 z wniosku Marka Józefa Bargiełowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Buszkowskiej zmarłej 26 marca 1949 r. w Warszawie, Zofii Augustyniak zmarłej 3 stycznia 1972 r. w Warszawie i Zofii Józefie Bargiełowskiej zmarłej 14 października 1972 r. w Warszawie. Sądowi nie jest znany zawód spadkodawczyń ani skład pozostałego po nich majątku. Wszystkie spadkodawczynie ostatnio przed śmiercią stale zamieszkiwały w Warszawie przy ul. Targowej 63. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny wzywa spadkobierców Józefy Buszkowskiej, Zofii Augustyniak i Zofii Józefy Bargiełowskiej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku po nicg, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”. ................................................................ 14/05/2018 INs 555/17 na 3 miesiące zarządzić ogłoszenie na okres 3 miesięcy na tablicy informacyjnej i stronie internetowej tutejszego Sądu o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 555/17 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Wojciechu Zygmuncie Skuza, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Suwalskiej 38 m. 65, zmarłym w dniu 07 grudnia 2014 r., z pouczeniem, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza; ................................................................. 14/ 05/2018 INs 78/18 „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Piotra Miszczak wykaz inwentarza spadku po Włodzimierzu Miszczak (PESEL 47010214250), zmarłego w dniu 21 września 2017 r., ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Ceramicznej 20 m. 19, 03 - 126 Warszawa. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”. ....................................................................................................................................................

Sygn. akt VII Ns 592/17    04.05.2018r.

Dnia 4 maja 2018r. W Sądzie Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 592/17 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Januszu Stanisławie Konopka, (synu Stanisława i Marii Haliny), PESEL:49082905355, zmarłym w dniu 07 lipca 2017 roku w Warszawie, którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ulicy Szanajcy 8 m. 5.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie informuje, że ze sporządzonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

.....................................................................................................................................................

Sygn. akt VII Ns 31/18   18.04.2018r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Martę Joannę Grabowską, Zofię Krystynę Święcicką, Danutę Marię Dunin, Annę Teresę Jabłońską, Michała Woyciechowskiego oraz Stanisława Woyciechowskiego wykaz inwentarza spadku po Annie Wojciechowskiej (PESEL 22051502942), zmarłej w dniu 9 lipca 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Warsa 6 m. 9. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od godziny 8:00 do 16:00.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

......................................................................................................................................................

Sygn. akt VII Ns 136/18  30.05.2018r.

„ Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie ogłasza, że w dniu 16 marca 2018 roku w sprawie toczącej się pod sygnaturą VII Ns 136/18 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Jacku Lewandowskim, urodzonym w dniu 05 kwietnia 1945 roku, zmarłym w dniu 31 grudnia 2010 roku w Wołominie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Markowskiej 16/14. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, lub zapisobiercami albo wykonawcami testamentu, jak również wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy mogą uczestniczyć w sporządzaniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt VII Ns 106/17  30.05.2018r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 106/17 toczy się postępowanie z wniosku Zuzanny Lichockiej o stwierdzenie nabycia spadku po Arkadiuszu Romanie Lichockim s. Marka i Krystyny, urodzonym 29 lutego 1968r. w Warszawie, zmarłym 14 stycznia 2017r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Chodeckiej.W skład spadku po zmarłym wchodzi udział we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 219/13 położona w Jachrance oraz środki finansowe.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, w szczególności syna Marcina Lichockiego, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

.......................................................................................................................................................

Sygn .akt VII Ns 156/18  12.06.2018r.

W dniu 19 maja 2018r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie pod sygnaturą VII Ns 156/18 wydano zarządzenie o złożenie przez Michała Sosnowskiego i Jacka Sosnowskiego wykazu inwentarza spadku po Franciszce Sosnowskiej (PESEL 31101508108), córce Stanisława i Józefy zmarłej w dniu 06 lutego 2018 roku w Markach, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kąty Grodziskie nr 41. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie informuje,że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt VII Ns 359/15   26.06.2018r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 359/15 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety i Mirosława Jachacy o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Filipek z d. Rachuba, córce Jana i Marianny, urodzonej w dniu 22 października 1898 z miejscowości Gzowo, zmarłej 20 maja 1950 r. w Warszawie oraz stwierdzenia nabycia spadku po Piotrze Jerzym Filipku, synu Stanisława i Marii, urodzonym w dniu 12 października 1931 r. w Paryżu, zmarłym 4 stycznia 2008 r. w Warszawie ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Linneusza 5/28. W skład spadku po tych osobach wchodzą udziały w działce 33/1 i 33/3 z obrębu 4-06-32 dzielnicy Warszawa-Białołęka. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”.

.......................................................................................................................................................

II Ns 35/18, 06.07.2018 r. „ W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie II Wydział Cywilny za sygn. akt II Ns 35/18 została wszczęta sprawa z wniosku Sebastiana Zbigniewa Słomki i Kamili Ewy Słomki o uznanie za zmarłego Zbigniewa Słomki, syn Tadeusza i Janiny Krystyny z domu Konstant, urodzonego w dniu 30 kwietnia 1957r w Warszawie. Wzywa się Zbigniewa Słomkę, aby w terminie 3 miesięcy zgłosił się do sądu, w przeciwnym razie będzie uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w terminie 3 miesięcy przekazały je sądowi”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 473/17, 06.07.2018 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 473/17 toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Sucheckiej, o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po Genowefie Olszanowskiej z domu Konarzewskiej, córce Wincentego i Marii, urodzonej w dniu 1 stycznia 1910r Warszawie, zmarłej w dniu 15 listopada 1998r w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej, przez dzieci zmarłego małżonka spadkodawczyni, Zbigniewa Olszanowskiego, Agnieszkę Suchecką, Małgorzatę Pęgowską. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 76/17, 06.07.2018 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, w II Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt II Ns 76/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Piątek z domu Kierzkowskiej (córce Marcelego i Stanisławy z domu Rybackiej) urodzonej w dniu 24 stycznia 1920 r. w miejscowości Krępa, zmarłej w dniu 14 sierpnia 2016 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Mehoffera 74/72 – w domu opieki, a poprzednio przy ul. Etiudy Rewolucyjnej 5/7 m.32 w Warszawie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II N 24/17, 06.07.2018 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Data: 8 marca 2017 r. Sygn. akt II N 24/17 (w odpowiedzi prosimy podać sygn. akt j.w.) Małgorzata Piotrowska Halina Rosiecka Bożena Emmeluth ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anity Darii Sumik z udziałem Małgorzaty Piotrowskiej, Halinie Rosieckiej, Bożenie Emmeluth, Dariuszowi Piotrowi Sumikowi - protokół przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku przekazany przez inny sąd lub notariusza - informuje o fakcie rejestracji złożonego przez Anitę Darię Sumik w dniu 17 stycznia 2017 r. oświadczenia o odrzuceniu spadku po Jadwidze Janinie Sumik przed notariuszem Anną Szulc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 443/17, 06.07.2018 r.

„Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 443/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ireneuszu Sasie, mającego ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie przy ul. Darwina 4 m. 8, zmarłego w dniu 12 lutego 2015 r. w Warszawie. Sąd wzywa spadkobierców Ireneusza Sasa, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 979/12, 06.07.2018 r.

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – północ w Warszawie w Wydziale II Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 929/12 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zenonie Czesławie Gluz zmarłym 22.12.2009r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Targowej 17/1. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 311/18, 06.07.2018 r.

„W dniu 19 kwietnia 2018 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 13 lipca 2017 r. Marku Sokołowskim, nr PESEL 58020690196, zamieszkałym ostatnio w Warszawie przy ulicy Targowej 59/10. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 311/18 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 655/17, 06.07.2018 r.

„W dniu 23 listopada 2017 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłej w dniu 1 sierpnia 2017 r. Magdalenie Piotrowskiej, nr PESEL 76120402307, zamieszkałej ostatnio w Warszawie przy ulicy Ceramicznej 18/627. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 655/17 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 515/17, 06.07.2018 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 515/17 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Marcinie Górskim, nr PESEL 75100303852, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Turmonckiej 8 m. 27, zmarłym w dniu w dniu 18 stycznia 2017r w Siedlcach. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 354/18, 06.07.2018 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny informuje o sporządzeniu przed notariuszem wykazu inwentarza po Jarosławie Jerzym Łyszkowskim (PESEL: 57030104091) zmarłym dnia 23/12/17 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Rozwadowskiej 7 m.1 oraz poucza o treści art. 6381 § 3 k.p.c., że: ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 90/18, 06.07.2018 r.

„Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny zawiadamia złożeniu wykazu inwentarza po Tadeuszu Hekman, PESEL: 42021706754, ostatnio zamieszkałego: ul. Tokarza 1/166, 03-379 Warszawa (sygn. akt II Ns 90/18).” Pouczenie 1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; 2) osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 182/18, 06.07.2018 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny zawiadamia o sporządzeniu przez Anetę Gradowską wykazu inwentarza po Grzegorzu Jacku Gradowskim zmarłym dnia 31 grudnia 2015 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kondratowicza 31 m 18 w Warszawie. Pouczenie § 3. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 6363 złożenie wykazu inwentarza w sądzie § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że: 1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; 2) osoby wskazane w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. § 4. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że osoby wskazane w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 1 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 84/18, 06.07.2018 r.

„Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny zawiadamia o sporządzeniu przez Agnieszkę Marię Jaworską i Husseina Al – Shalil Al – Tadmury wykazu inwentarza po Sandrze Tadmury zmarłej dnia 13.06.2017 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Erazma z Zakroczymia 7 m 37 w Warszawie (sygn. akt II Ns 84/18).” Art. 6381. KPC § 3. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 6363 złożenie wykazu inwentarza w sądzie § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że: 1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; 2) osoby wskazane w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. § 4. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że osoby wskazane w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 1 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 424/17, 18/07/2018 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie toczy się pod sygn. akt II Ns 424/17 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Wandzie Szymanowskiej z domu Cemerskiej córce Leona i Teofili zmarłej w dniu 3.12.1988 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Małej 13 a m 19. Wzywa się spadkobierców aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 588/17, 18/07/2018 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 588/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Zbisławie Gajewskim (synu Tadeusza i Stanisławy) zmarłym w dniu 12 października 2017r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 27/29 m. 175. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 272/18, 24/07/2018 r.

„W dniu 7 maja 2018 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 13 marca 2018 r. Krzysztofie Lubienieckim, nr PESEL 65201005272, zamieszkałym ostatnio przy ulicy Strumykowej 40F m. 50 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 272/18 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 299/18, 27/07/2018 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 299/18 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Leszku Maliszewskim, nr PESEL 53012312773, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Skrajnej 4 m 62, zmarłej dnia 18 listopada 2017 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 211/18   31.07.2018

W dniu 20 kwietnia 2018r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Marzena Piórkowska złożyła wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 27 września 2017r Elżbiecie Wiśniewskiej, PESEL: 43010905501, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy Al. Tysiąclecia 151 m. 17. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 57/18    06.08.2018r.

”W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 57/18 toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Stanisława Konarzewskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Barbarze Konarzewskiej nazwisko rodowe Grabowska urodzonej 2 maja 1961 r. w Warszawie, zmarłej 6 września 2017r. w Ząbkach, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 47/10. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.”

........................................................................................................................................................

Sygn. akt VII Ns 166/18    06.08.2018r.

”W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 166/18 toczy się postępowanie z wniosku Joanny Teresy Kruszewskiej z udziałem Elżbiety Alicji Gromadzkiej, Doroty Zofii Zakrzewskiej, Janusza Marka Zygierewicza, Małgorzaty Marii Sojki, Marka Marcina Nowaka, Adama Piotra Nowaka, Wojciecha Fabiana Gromadzkiego, Marzeny Barbary Szuściel, Beaty Marii Szuściel, o stwierdzenie nabycia spadku po Adolfie Gromadzkim urodzonym 16 czerwca 1878 r. w Bochach, zmarłym w dniu 18 lutego 1962 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 4. W skład spadku po wyżej wymienionym wchodzi roszczenie o zwrot nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 4, objętej działaniem tzw. Dekretu Bieruta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.”

........................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 449/17, 09.08.2018 r.

„Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 449/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Adamie Jeziorskim, synu Stanisława i Łucji, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłym w dniu 10 grudnia 1999 roku w Warszawie. Sąd wzywa spadkobierców Stanisława Adama Jeziorskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 541/17, 31.08.2018 r.

Ogłoszenie
,, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowienia w dniu 16/05/2018 r. o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Henryku Ostrowskim, PESEL 58050106719, ostatnio zamieszkałego przy ul. Dwóch Mieczy 40 m 2 w Warszawie, zmarłego w dniu 07/08/2013 r.”

Pouczenie
spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 567/17   04.09.2018r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 567/17 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Kolla o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Zielińskim, s. Feliksa i Janiny Józefy Falba, urodzonym 13 października 1930r. w Warszawie, zmarłym 30 lipca 2017r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Chodeckiej.
W skład spadku po zmarłym wchodzi lokal mieszkalny położony w Warszawie przy ul. Chodeckiej.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 413/18, 06/09/2018 r. Sygn. akt II Ns 413/18 Ogłoszenie ,, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowienia w dniu 28/08/2018 r. o sporządzeniu spisu inwentarza po Mirosławie Strzeżaku, PESEL 57070910892, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Syrokomli 15/19/126, zmarłego w dniu 27/06/2016 r.” Pouczenie spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 395/17, dn. 17/09/2018 r. 1. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 395/17 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Apolonii Grochowskiej z domu Wiśniewskiej córki Jakuba i Bronisławy zmarłej w dniu 01.12.1986 r. w Warszawie, ostatnio stale przy zamieszkałej w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 113/14 A. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. -----------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 291/18    28.09.2018r.

W dniu 23 lipca 2018r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Izabela Bogusławska i Bogdan Żydok złożyli wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 16 sierpnia 2016r Barbarze Żydok, PESEL: 52042304488, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 12/41. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

28/09/2018 1. dokonać ogłoszeń o następującej treści: „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 60/18 toczy się postępowanie z wniosku Henryka Czajkowskiego z udziałem Tomasza Czajkowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Czajkowskim urodzonym 4 grudnia 1948 r. zmarłym 5 maja 1996 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wołomińskiej 54/9 oraz po Teresie Czajkowskiej urodzonej 10 października 1951 r., zmarłej 13 lutego 2007 r. w Nowych Barakach, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wołomińskiej 54/9. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”; 2. umieścić treść ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, stronie internetowej Sądu, tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Północ oraz w piśmie poczytnym na obszarze całego kraju. .............................................................

28/09/2018 INs 272/18 1. dokonać ogłoszeń następującej treści: „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony przez wnioskodawców Marię Alicję Wojdyła, Wandę Paulinę Michalską, Stefana Ludwika Malczyka sporządzony przez Magdalenę Archutowską – Notariusza w Warszawie wykaz inwentarza spadku po Kazimierze Malczyk z domu Górna (córki Ludwika i Janiny) zmarłej w dniu 28 czerwca 2017 r., ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”. .............................................................

28/09/2018 INs 335/18 „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Agatę Alicję Parzymies i Tadeusza Kutkiewicza wykaz inwentarza spadku po Tomaszu Iwo Kutkiewiczu (PESEL 65042716337), zmarłym w dniu 20 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Wolbromskiej 56 w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”. ..............................................................

28/09/2018 „W dniu 31 stycznia 2018 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłej w dniu 22 grudnia 2016 r. Joannie Martynowicz, nr PESEL 57032605361, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Karola Darwina 8 m. 38 w Warszawie, uzupełniony w dniu 15 maja 2018 r. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I Ns 42/18 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.” .................................................................-----------

II Ns 701/147, dn. 15.10.2018 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 701/17, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Wiśniewskim (synu Ludwiki i Heleny) zmarłym w dniu 8 czerwca 1987 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 34 m 17. W skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy Alei Generała Antoniego Chruściela „Montera” nr 38 stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 44 w obrębie 3-09-27. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 584/18, 22.10.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 584/18 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Marku Jerzym Nyrek, nr PESEL 53072802375, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 17 m.135, zmarłym dnia 20 czerwca 2017 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 157/17, 30/10/20178 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w II Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 157/17 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Waldemarze Golanka zmarłym w dniu 24.11.2011 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Chodeckiej 14 m 115. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 435/18, 14.11.2018 r. „W dniu 10 lipca 2018 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłej w dniu 4 listopada 2012 r. Annie Kania z domu Ślebzak, nr PESEL 56041904809, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Łochowskiej 1/29 m. 131 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 435/18 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 574/18, dn.16/11/2018 r. „W dniu 19 września 2018 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 26 marca 2018 r. Andrzeju Januszu Łuczak, synu Stanisława i Grażyny, PESEL 67062000472 zamieszkałemu ostatnio przy ulicy Skarbka z Gór 132 G m. 37 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 574/18 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”-----------------------------------------------------------------------------------

INs 389/18 16/11/2018 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 389/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie o stwierdzenie nabycia spadku po Abdrashid Ali, zmarłemu w dniu 13 maja 2009 r. w Sztumie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wysockiego 2/148. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia” ................................................................-----------------------------------------------------------------------

II Ns 122/18, dn. 21/11/2018 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 122/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Poławskiej z domu Nadrowskiej zmarłej w dniu 28.11.2013 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Tykocińskiej 26/12. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku”.------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 292/18, 27/11/2018 r. „Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowienia w dniu 19/11/2018 r. o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Janie Hirszson (synu Ludwika Marii i Janiny), ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Majorki 40, zmarłego w dniu 14/05/2017 r.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 102/18   27.11.2018r.

W dniu 07 listopada 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 102/18 wydano postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Krzysztofie Leonardzie Kostana (PESEL 49110607712) ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Święciańskiej 24/30, zmarłym 29 września 2017 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie poucza o tym, że ten kto uprawdopodobni, iż jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn .akt VII Ns 282/16   03.12.2018r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 282/16 toczy się postępowanie z wniosku Wioletty Jackowskiej o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia i stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Ługowskim, urodzonym 27 marca 1953 r. w Warszawie, zmarłym 12 października 2015 r. w Warszawie ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Łochowskiej 36 m.17. W skład spadku wchodzi prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łochowskiej 36, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/00335164/2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w tym postępowaniu”

----------------------------------------------------------- 20/12/2018 INs 256/18 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 256/18 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Agnieszki Pyśk oraz miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Gabrieli Wesołowskiej, urodzonej w dniu 15 czerwca 1964 roku, zmarłej w dniu 13 maja 2013 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 54/58/94. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.” ................................................................

11/01/2019 Sygn. akt I Ns 417/17 „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Artura Barlaka skorygowany wykaz inwentarza spadku po Magdalenie Barlak (PESEL 93100105120), zmarłej w dniu 25 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Suwalskiej 22 m. 69 03-252 Warszawa. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”. .................................................................

11/01/2019 Sygn. akt I Ns 516/18 „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie l Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Mariannę Barbarę Parysek i Kazimierza Parysek wykaz inwentarza spadku po Magdalenie Parysek (PESEL 75092300488), zmarłej w dniu 14 lipca 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Małej brzozy 8/8, 03-289 Warszawa. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy, kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza". ................................................................

II Ns 207/18, 25.01.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 207/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Mrozowskiej z domu Boczkowskiej (córce Aleksandra i Marianny) zmarłej w dniu 6 lutego 1981 roku w Warszawie ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie na terenie dzielnicy Praga-Północ. W skład spadku wchodzi udział w wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1198 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00229097/6. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 611/18, 25.01.2019 r. ,, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowienia w dniu 03/12/2018 r. o sporządzeniu spisu inwentarza po Bohdanie Toczkiewiczu, PESEL 31051602316 , ostatnio zamieszkałego przy ul. Karola Darwina 13 lok. 88 w Warszawie, zmarłego w dniu 02.07.2016 r.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II Ns 446/18, 25.01.2019 r. ,, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowienia Sądu w dniu 11/12/2018 r. o sporządzeniu spisu inwentarza po Grzegorzu Pawłowskim, Nr Pesel 63050903815 , ostatnio zamieszkałego przy ul. Siedleckiej 34/52 w Warszawie, zmarłego w dniu 06.11.2017 r.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 727/18, 31/01/2019 r. „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Marcina Gawrońskiego, Krystyny Gawrońskiej, Michała Gawrońskiego, Mateusza Gawrońskiego wykaz inwentarza spadku po Tadeuszu Marku Gawrońskim (PESEL 57022204514), zmarłego w dniu 8 lipca 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Erazma z Zakroczymia nr 21 m.1. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 634/18, 04.02.2019 r.

W dniu 29 października 2018 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym 25 maja 2018 r. w Warszawie, nr PESEL 43091201154, zamieszkałym ostatnio przy ulicy Starego Dębu 9 m. 4 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 634/18 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 458/18  07.02.2019r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Edytę Gawrońską-Lewandowską wykaz inwentarza spadku po Tadeuszu Marku Gawrońskim (PESEL 57022204514), zmarłym w dniu 8 lipca 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Erazma z Zakroczymia nr 21 m.l.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać sic każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt l kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § l kpc w zw. z art. 638' § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § l kpc)”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 179/17  12.02.2019r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 179/17 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Lorenc o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Lorenc ur. 6 lipca 1902r. w Warszawie, zmarłego w dniu 14 listopada 1957r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Remontowej.
W skład spadku po zmarłym wchodzi udział w prawie własności nieruchomości w tym przy ul. Tymiankowej 6 w Warszawie.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, w szczególności osoby mogące potencjalnie wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi tj. Halina Hanna Lichota c. Władysława i Haliny, ur. 16 lipca 1944r oraz Wanda Władysława Lichota c. Władysława i Haliny ur. 27 czerwca 1946r. jako następcy prawni Haliny Jadwigi Lichoty c. Jana zm. 17 lutego 1949r. względnie ich następcy prawni, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 654/18, 28.02.2019 r. 

„W dniu 14 listopada 2018 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 11 września 2018 r. Henryku Oliwie, nr PESEL 36011807859, zamieszkałym ostatnio przy ulicy Bolivara 4A/1 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 654/18 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 490/17, 28.02.2019r.

: w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 390/17 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Bogdanie Ościłowskim zmarłym 04.02.2017 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Orłowskiej 7/1. W skład spadku wchodzi prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Warszawie przy ul. Orłowskiej 7 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA3M/00485709/1. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn .akt VII Ns 254/18  01.03.2019r.

'' W dniu 31 stycznia 2019 r. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Zdzisławie Mirosławie Grochowskim ( Pesel: 40081703777 ) ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kowalskiego 3 mieszkania 197 w Warszawie zmarłym 19 lipca 2017 r. w Warszawie, Sąd poucza o tym, że ten kto uporawdopodobni, iż jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 543/18, 11.03.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 543/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Laurisz (córce Andrzeja i Bronisławy), urodzonej w dniu 9 września 1932 r. w Kielcach, zmarłej w dniu 13 sierpnia 2018 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Prałatowskiej 2 m. 69. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 307/18, 11.03.2019 r. „Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 307/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Kalinowskiej, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłej w dniu 24 listopada 2012 r. w Warszawie. Sąd wzywa spadkobierców Marianny Kalinowskiej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”; ----------------------------------------------------------------- INs 274/17 11/03/2019 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 274/17 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Grażyny Roguskiej z udziałem Krzysztofa Niedziółka, Michała Kaźmierskiego, Jarosława Kaźmierskiego, Marka Rakowieckiego, Romana Rakowieckiego i Ewy Rakowieckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Tamarze Nowickiej, urodzonej 1 stycznia 1939 roku w Warszawie, zmarłej 28 grudnia 2016 roku w Aleksandrowie Kujawskim, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 68/72 m 125. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia” ................................................................. Sygn. akt I Ns 56/1811/03/2019 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 56/18 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno z udziałem Sławomira Dulewicza i Mikołaja Dulewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Marii Dulewicz, urodzonej 24 stycznia 1959 r. w Kobiałce, zmarłej 1 sierpnia 2016 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 10 m 79. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia” ............................................................... Sygn. akt I Ns 19/18 11/03/2019 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 19/18 toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Briger z udziałem miasta stołecznego Warszawa o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Cieślar, urodzonej 22 maja 1930 roku, w Markach, zmarłej 20 czerwca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia” ................................................................ Sygn. akt I Ns 418/17 11/03/2019 „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny został złożony sporządzony przez Elżbietę Barlak uzupełniony wykaz inwentarza spadku po Magdalenie Barlak (PESEL 93100105120), zmarłej w dniu 25 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Suwalskiej 22 m. 69 03-252 Warszawa. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”. ................................................................ Sygn. akt II Ns 245/18, 12.03.2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny wydał w dniu 19 listopada 2018 roku w sprawie II Ns 245/18 prawomocne postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Wydra, synu Jana i Łucji, zmarłym w dniu 30 stycznia 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Targowej 66 m. 3. -----------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 356/18  22.03.2019r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony przez Magdalenę Olgę Szymanowicz wykaz inwentarza spadku po Alfredzie Michale Bonifacym (PESEL 40093005113), zmarłym w dniu 20 czerwca 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Łochowskiej 61 m.3. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni,
w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 438/18  03.04.2019r.

„W dniu 09 sierpnia 2018 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do sprawy o sygnaturze VII Ns 438/18 został złożony wykaz inwentarza po Sebastianie Jaskulskim nr PESEL 87080504817 zmarłym w dniu 18 lutego 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 15 m.10.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sygn. akt II Ns 209/19, 10.04.2019 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 209/19 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Marku Kędzierskim, nr PESEL 47010213839, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Floriańskiej 14, zmarłym dnia 15 listopada 2017 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 789/15  17.04.2019r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 789/15 toczy się postępowanie z wniosku Kazimierza Kubiaka z udziałem Marty Bogusławskiej i Ryszarda Grzywacza o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka o numerze jednostki ewidencyjnej 146503_8 stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 32/1 z obrębu 4-16-17 o powierzchni 3402 m2 i nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka o numerze jednostki ewidencyjnej 146503_8 stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 77 z obrębu 4-16-25 o powierzchni 3181 m2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 737/18,19.04.2019 r.

"Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą II Ns 737/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Edwardzie Wątkowskim, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłym dnia 24.10.2018 r. w Warszawie. Sąd wzywa spadkobierców Jana Edwarda Wątkowskiego aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku."; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 515/18 14 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku miasto stołeczne warszawa Dzielnica Targówek z udziałem Skarbu Państwa - Prezydenta m.st. Warszawy, Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w Warszawie, Franciszki Chrobot, Stanisławy Redlickiej, Franciszka Łagosza, Józefa Łagosza, Jana Franciszka Łagosza, Piotra Łagosza, Marii Pysno, Mieczysława Czesława Olszewskiego, Anny Marii Juszczak, Andrzeja Wincentego Olszewskiego, Zuzanny Zofii Piesiak o zasiedzenie doręcza Panu odpis postanowienia z dnia 26 kwietnia 2019 r. wraz z odpisem pisma z 25.03.2019 r..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sygn. akt II Ns 413/18, 16.05.2019 r. Ogłoszenie ,, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowienia w dniu 28/08/2018 r. o sporządzeniu spisu inwentarza po Mirosławie Strzeżku, PESEL 57070910892, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Syrokomli 15/19/126, zmarłego w dniu 27/06/2016 r.” Pouczenie spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sygn. Akt I INs 94/19 21 maj 2019 r. OGŁOSZENIE ,, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowieniu o sporządzeniu spisu inwentarza po Zofii Kozickiej, zmarłej dnia 1 lutego 1995 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Majowej 5 m. 153, o nr PESEL 96842500547. Pouczenie Osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza spadku, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II NS 70/18, 31 maj 2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 70/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Szczepaniak z domu Winniczuk (córce Wincentego i Czesławy Krystyny) zmarłej w dniu 30 stycznia 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 1 m. 26. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 121/19   06.06.2019r.

W dniu 19 marca 2019r. przed notariuszem Adrianą Mośkiewicz notariuszem w Nowym Dworze Mazowieckim Anna Izabela Komosińska złożyła wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 27.11.2007r. Tadeuszu Karpiku PESEL: 38110904738, ostatnio stale zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Stalowej 34 lok. 16/17. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 150/19, 3.07.2019 r. "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie pod sygn. akt II Ns 1500/19 toczy się postępowanie z wniosku Marii Zofii Guzowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Julii Wąsowskiej z domu Śpiewak, zmarłej w dniu 17 lipca 2011 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Turmonckiej 22/1012 w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych sprawą, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 222/19, 4.07.2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ II Wydział Cywilny zawiadamia, o toczącym się w tutejszym Sądzie postępowaniu w sprawie z wniosku Małgorzaty Marty Hoffman z udziałem Barbary Haliny Orzech o stwierdzenie nabycia spadku po Teofilu Orzech synu Stefana i Teofili zmarłym w dniu 31.10.1952 r. w Warszawie ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Targowej 28. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II Ns 53/18, 5.07.2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Andrzeja Jaworskiego z udziałem Elżbiety Jaworskiej, Katarzyny Pasternak, Ryszard Dariusza Króla o stwierdzenie nabycia spadku w załączeniu przesyła treść ogłoszenia celem podania do publicznej wiaomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 3 miesięcy. Jednocześnie zwracamy się o nadesłanie ww. ogłoszenia wraz z odnotowanym czasookresem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 235/19   30.07.2019r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Edytę Zofię Więcek-Zajkowską w imieniu własnym oraz małoletnich Krystyny Barbary Zajkowskiej i Stanisława Waldemara Zajkowskiego, wykaz inwentarza spadku po Piotrze Zajkowskim, synu Waldemara i Krystyny (PESEL 63052502951), zmarłym w dniu 24 maja 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy Dylewska 20B. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 371/18  30.07.2019 r.   „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 371/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Macieju Zbigniewie Lipieckim (synu Zbigniewa Antoniego i Ewy Alicji) zmarłym w dniu 3 marca 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Małej 4 m. 11a.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 713/18, 5.08.2019 r. POSTANOWIENIE Dnia 18 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marzena Chabros po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2019 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku m.st. Warszawa z udziałem Rafała Mostowskiego, Julii Angeliki Wiśniewskiej i Patryka Mostowskiego o sporządzenie spisu inwentarza po Teresie Mostowskiej postanawia: 1. sporządzić spis inwentarza po Teresie Mostowskiej (córce Stanisława i Ireny), zmarłej w dniu 6 sierpnia 2013 roku (data znalezienia zwłok) w Warszawie, 2. polecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie sporządzenie spisu inwentarza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 241/18 dn. 07/08/2019 r.: „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym pod sygn. akt II Ns 241/18 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Ewy Krawczyk o uznanie za zmarłego Bolesława Ignacego Krawczyka, syna Mieczysława i Janiny z domu Sieraczyńskiej, urodzonego w dniu 4 grudnia 1949 r. w miejscowości Przewłoka, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Pl. J. Hallera 9/129. Bolesław Ignacy Krawczyk w chwili zaginięcia miał 54 lata. Ostatnio był widziany na początku 2003 roku na terenie ogródków działkowych w Warszawie w dzielnicy Praga-Północ. Sąd wzywa Bolesława Ignacego Krawczyka, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.” --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- II Ns 305/19 dnia 08.08.2019 r.„W dniu 24 maja 2019 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłej w dniu 9 grudnia 2018 r. Krystynie Zienkiewicz, nr PESEL 44100203967, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Kondratowicza 4 m. 23 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 305/19 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 30/19   08.08.2019r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 30/19 toczy się postępowanie z wniosku Michała Marcina Wiśniewskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Barbarze Matukiewicz, córce Jana i Wacławy, zmarłej w dniu 29 października 2016 roku w Warszawie ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Bolesławickiej w 22 lokal 32. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabyciu spadku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 15/19   08.08.2019r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 15/19 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja sp. z o.o. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Janikowskim, s. Aleksandra i Sabiny, zmarłym 22 marca 2015r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/08/2019 r. II Ns 402/19 „W sprawie o sygn. akt II Ns 402/19 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Witoldzie Henryku Karbowskim, nr PESEL 46102404155, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Śreniawitów 2 m.10, zmarłym dnia 5 maja 2018 roku w Warszawie- sporządzony w formie aktu notarialnego przed notariuszem Małgorzatą Augustowską-Traczyk w Warszawie w dniu 17 lipca 2019r. za repertorium A nr 458/2019. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 386/19, 28.08.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 386/19 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Andrzeju Chrapowickim, nr PESEL 58100704618, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Stalowej 26/5, zmarłym dnia 26 lutego 2019 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 311/19, 28.08.2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Sobczak-Kolek po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Moniki Grossman z udziałem: Anny Grossman, Mateusza Grossmana o sporządzenie spisu inwentarza postanawia: I. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Andrzeju Włodzimierzu Grossman, zmarłym w dniu 21.06.2013r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Świderskiej 106/24; zlecić sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Renacie Delert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 208/18, 28.08.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 208/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Sybilskim (synu Romualda Bohdana i Lucyny) zmarłym w dniu 31 maja 2011 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Żyznej 8 m. 1. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syg. akt II Ns 1050/16, 28.08.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy I Pragi – Północ w Warszawie toczy się pod sygn. akt II Ns 1050/16 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Stolarskim zmarłym 11.05.2013 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym we Warszawie przy ul. Wyszogrodzkiej 5 m 22. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt VII Ns 221/18     03.09.2019r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 221/18 toczy się postępowanie z wniosku Any Aleny Peńśko i Jana Jakoba Peńśko – małoletnich reprezentowanych przez matkę Beatę Małgorzatę Peńśko o stwierdzenie nabycia spadku po: - Andrzeju Edwardzie Peńśko, s. Andrzeja i Krystyny Olszowiec, urodzonym w dniu 2.11.1959r. w Warszawie, zmarłym w dniu 6.07.2017r. w Drożdżówce, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Bolivara 8/73, - Krystynie Danucie Peńśko, c. Władysława i Wiktorii Szczepańskiej, urodzonej w dniu 17.03.1939r. w Warszawie, zmarłej w dniu 20.07.2017r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Bolivara 8/73. W skład spadku po zmarłych wchodzi m.in. lokal mieszkalny nr 73 położony w Warszawie przy ul. Bolivara 8. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 235/19     03.09.2019r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Edytę Zofię Więcek-Zajkowską w imieniu własnym oraz małoletnich Krystyny Barbary Zajkowskiej i Stanisława Waldemara Zajkowskiego, wykaz inwentarza spadku po Piotrze Zajkowskim, synu Waldemara i Krystyny (PESEL 63052502951), zmarłym w dniu 24 maja 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy Dylewska 20B. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 67/19 , 25.09.2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w warszawie toczy się pod sygn. akt II Ns 67/19 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Bogumile Waszczuk z domu Fabisiak zmarłej w dniu 10.10.2014 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie wiu przy ul. Krasiczyńskiej 5 m 154. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 359/19 dnia 30/09/2019 „W sprawie o sygn. akt II Ns 359/19 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Zofii Żak, nr PESEL 34020903089, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 10A m. 14, zmarłej dnia 12 stycznia 2019 roku w Markach - sporządzony w formie aktu notarialnego przed notariuszem Piotrem Matysiakiem w Warszawie w dniu 2 lipca 2019 r. za repertorium A nr 2779/2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 338/18    16.10.2019r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 338/19 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Murawskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Murawskim, synu Józefa i Zofii, zmarłym 3 października 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Korsaka 1 m. 124.
W skład spadku po zmarłym wchodzi nieruchomość w Podkowie Leśnej oraz w Warszawie dzielnica Wawer.
Wzywa się wszystkich spadkobierców aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 423/18   30.10.2019r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 423/18 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Rembielinska 19 w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Franciszce Szałajskiej nr PESEL 30030804949, córce Eugeniusza i Heleny, zmarłej w dniu 26 maja 2007 roku w Warszawie ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Rembielinskiej 19 m.78 oraz po Zbigniewie Zygmuncie Szałajskim synu Zygmunta i Jadwigi zmarłym w dniu 01 kwietnia 2018 roku ostatnio stale zamieszkałym Warszawie przy ul. Rembielinskiej 19 m.78. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabyciu spadku”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 401/18, 6.11.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 401/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogumile Kisielu (synu Ryszarda i Elżbiety) zmarłym w dniu 1 października 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Cudnej 12. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Aneta Stańczuk
Czas wytworzenia informacji: 06.11.2019
Dokument oglądany razy: 14 303