RSS
Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 listopada 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 07.10.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - złożenie depozytu

Sygn. akt VII Ns 298/18  04.09.2018r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 298/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.651 zł (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 243/1 o pow. 0,0306 ha, położoną w miejscowości Hartowiec, gmina Rybno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 30 września 2010 r., znak: IGR.I.7045-0506-1504-012/2010 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji zadania pn. Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa- Gdynia- obszar LCS Działdowo, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 8 października 2015 r, znak: IGR-VIII.7570.165.2012.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 4 stycznia 2012 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, w tym w szczególności spadkobiercom Marty Szczepańskiej, Piotra Szczepańskiego, Anieli Borkowskiej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 252/18   10.09.2018

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 252/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.280,25 zł (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego 1/8 części własności nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2874/1 o pow. 0,0069 ha, obręb Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, na dzień przejęcia zapisanej w księdze wieczystej nr PO1K/00001579/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 6/2012 r. z dnia 31 sierpnia 2012 r., znak IR-III.-3.747-7/11 ustalającej lokalizację linii kolejowej polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Kościan - Czempiń od km 111,250 do km 131,080, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2018 r., znak: SN-VII.7570.708.2013.11. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Grzegorza Franek lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 sierpnia 2013 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 249/18  10.09.2018r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 249/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 808,50 zł (osiemset osiem złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego ½ części własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 0,0003 ha, obręb Leszno, Miasto Leszno, województwo wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00003388/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2015 z dnia 10 marca 2015 r., znak IR-III.747.6.2014.3 ustalającej lokalizację linii kolejowej polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Bojanowo – Leszno od km 76,150 do km 94,750, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2018 r., znak: SN-VII.7570.311.2015.11, sprostowaną postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Jurka Markowskiego lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INs 401/18 15/11/2018 „W sprawie o sygnaturze akt I Ns 401/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 435,26 zł (czterysta trzydzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy), tytułem odszkodowania za udział wynoszący 4557/388438 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kościanie, arkusz mapy 31, w obrębie Kościan, miasto Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3232/1 o powierzchni 0,0162 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę wieczystą KW nr PO l K/00009999/1, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 6/2012 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku, znak: SN-VII.7570.752.2013.11, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana spadkobiercom Marii Teresy Michalskiej z domu Żołnierowicz". .................................................................

Sygn. akt VII Ns 428/18   11.01.2019r.

W sprawie o sygnaturze akt VII Ns 428/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił PKP polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie depozyty sądowego kwoty 888,53 zł ( osiemset osiemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt trzy grosze ) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w gminie Kraków , dzielnicy Krowodrza w obrębie nr 0041 Krowodrza., oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 694/8 o powierzchni 0,0112 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego nr 2/205 znak WI-VI.747.1.7.2015.DM z dnia 18/02/2015 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn: " Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlinki- Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200-obiekt 1".

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/2019 Sygn. akt I Ns 356/18 „W sprawie o sygn. akt I Ns 356/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.430,00 zł (trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Woli Filipowskiej, gminie Krzeszowice, powiecie krakowskim, województwie małopolskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 826/3 o pow. 0,0135 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa w z dniem 16 lipca 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/2015, znak WI-VI.747.1.4.2014.KA, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa szlaku Trzebinia-Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice oraz Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r., WS-II.7570.1.871.2015.KD; Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”. .................................................................

Sygn .akt VII Ns 472/18  07.02.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 472/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.685,00 zł (pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału 1033851/1234800 w prawie własności nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym za udział 1/7 cz. Antoniego Wilka, za udział 1/7 cz. Jana Ambozy, za udział 1/7 cz. Franciszki Wyki, za udział 1/56 cz. Józefa Pytel, za udział 1/56 cz. Antoniego Biskupa, za udział 9/672 cz. Reginy Juras, za udział 1/56 cz. Teofili Pytel, za udział 1/42 cz. Stanisława Flaka, za udział 1/42 cz. Katarzyny Flak, za udział 1/42 cz. Wojciecha Flaka, za udział 31/672 cz. Franciszki Rochli, za udział 31/672 cz. Teresy Gwóźdź, za udział 1/224 cz. Anny Haręży, za udział 84/672 cz. Katarzyny Dańdy, za udział 357/7350 cz. Marii Szewczyk, oznaczonej działką nr 302/15 o pow. 0,0062 ha, położonej w obr. Kokotów, jedn. ewid. Wieliczka, powiat wielicki, woj. małopolskie, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 12 stycznia 2017 r., przeszło na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 1/2016 z 15 lipca 2016 r. znak WIXI.747.1.1.2016.JR ustalającą lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (km 67.200 – 70.799 linii nr 133 i km 0.000 -16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów” Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 19 września 2018 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 430/18  07.03.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 430/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 539,00 zł (pięćset trzydzieści dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną działką nr 2196/4 o pow. 0,0058 ha, obr. Luszowice, jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, objętą decyzją Wojewody Małopolskiego nr 4/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.5.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr E30 na odcinku granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 27,400 – 29,110 linii nr 133) oraz przebudowa stacji Trzebinia (km 29,110 – 33,200 linii nr 133) wraz z przebudową części szlaku Trzebinia Krzeszowice (km 33,200 – 33,326 linii nr 133)”, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 23 kwietnia 2015 r. przeszło na rzecz Skarbu Państwa, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2018 r., znak: WS-II.7570.1.455.2015.JB, wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Marii Ślusarczyk zd. Gładys (c. Walentego i Marii) lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 578/17    27.05.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 578/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił AMW Rewita Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.550,11 zł (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych jedenaście groszy), na którą składa się:
- kwota 2.282,33 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) z tytułu wynagrodzenia pracownika Andrzeja Komorowicz;
- kwota 3.619,78 zł (trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika Andrzeja Komorowicz;
- kwota 1.648,00 zł (jeden tysiąc sześćset czterdzieści osiem złotych) z tytułu wynagrodzenia z godziny nadliczbowe pracownika Andrzeja Komorowicz.
Kwota depozytu ma zostać wydana następcom prawnym Andrzeja Komorowicz, którzy wykażą się poświadczonym notarialnie aktem dziedziczenia lub prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Andrzeju Komorowicz”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 113/19     27.05.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 113/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.236,24 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści sześć 24/100) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa 3/100 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działką nr 180/1 o pow. 0,0119 ha, obr. 47, jedn. ewid. Krowodrza, m. Kraków, której prawo własności z mocy prawa z dniem 3 listopada 2014 r. przeszło na rzecz Skarbu Państwa, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr 5/2014 znak: WI-VI.747.1.1.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 133 – stacja Kraków Mydlniki (km 62,400 – 65,400 linii nr 133) – Obiekt 14”, wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Mieczysława Ptak (s. Stefana i Zofii) lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 158/19   06.06.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 158/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56,00 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość gruntową położoną w powiecie Ryckim, w gminie Stężyca w obrębie 13 – Stara Rokitnia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1116/1, o powierzchni 0,0017 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 r. znak: IF-II.747.14.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 28 sierpnia 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 114/19    12.06.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 114/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 154,20 zł (sto pięćdziesiąt cztery złotych dwadzieścia groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa 1/15 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działką nr 2202/9, położonej w obr. Luszowice, jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, objętą decyzją Wojewody Małopolskiego nr 4/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.5.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr E30 na odcinku granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 27,400 – 29,110 linii nr 133) oraz przebudowa stacji Trzebinia (km 29,110 – 33,200 linii nr 133) wraz z przebudową części szlaku Trzebinia Krzeszowice (km 33,200 – 33,326 linii nr 133)”, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 23 kwietnia 2015 r. przeszło na rzecz Skarbu Państwa, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r., znak: WS-II.7570.1.463.2015.JB, wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Krystyny Niemczyk (c. Pawła i Janiny) lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 340/19, 23/07/2019 r.1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 340/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Elżbiecie Sobieraj na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.835,21zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 21/100) na okres 10 lat tytułem spłaty wynikającej z pkt 5 postanowienia z dnia 8 maja 2019 r., wydanego w sprawie sygn. akt I Ns 13/18 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, zasądzonej na rzecz wierzyciela Jacka Ościsłowskiego wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana wierzycielowi po wykazaniu swojej tożsamości za pomocą dokumentu zawierającego nr PESEL. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 210/19  30.07.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 210/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 28.840,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nieruchomości położonej w gminie Otwock, z obrębu 0098 Otwock, oznaczoną jako działki nr 59/1 i nr 59/2 o łącznej powierzchni 0,092 ha, objętej decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2015 r. znak: WI-III.747.2.8.2015.MD o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do części udziału w prawie własności tej nieruchomości, jako spadkobiercom: Frajda Cynowicz, Abram Mojsze Gelbfisz, Aria Gelbfisz, Icek Gelbfisz, Majlech Gelbfisz, Szaja Gelbfisz, Szyja Gelbfisz, Majrem Kurc, Ruchla Szternis, Nechuma Wolf, przysługujący im do dnia 16.02.2016r tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu tej nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 139/19  30.07.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 139/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.953,00 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa 3/6 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działką nr 1/2 o pow. 0,0345 ha, obr. 51, jedn. ewid. Krowodrza, m. Kraków, objętej decyzją Wojewody Małopolskiego nr 1/2012 z dnia 29 października 2012 r. znak: WI-VI.747.1.1.2012.BC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do tej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 375/19, 03.08.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 375/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 144,38 zł (sto czterdzieści cztery złote 38/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Kraków, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 695/5 o pow. 0,0041 ha i 696/10 o pow. 0,0065 ha z obrębu 41 Krowodrza, miasto Kraków, gm. Kraków, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 30 lipca 2015 r. na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-II.7570.1.640.2015.BST z dnia 25 kwietnia 2019 r., wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanych w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 lipca 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II ns 374/19, 03.08.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 374/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8 872 zł (osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 286/1 o pow. 0,0955 ha, położonej w obrębie Luszowice, jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 23 kwietnia 2015 r. na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 4/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.747.1.5.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-II.7570.1.439.2015.JB z dnia 16 lipca 2018 r., wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 18 lutego 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 267/19   05.08.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 267/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 369,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. nr 770/4 o pow. 0,0058 ha, obr. 0001 Balin, gm. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 01 kwietnia 2015 roku, przeszło na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Nr 5/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 roku, znak WI-V.747.1.6.2014.JP o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 24,093 – 27,400 linii nr 133)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 08 lutego 2019 roku, znak WS-II.7570.1.372.2015.WJ. Kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości, o której mowa powyżej, przysługującym im do dnia 01 kwietnia 2015 roku, tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 376/19 07.08.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 376/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 184 (sto osiemdziesiąt cztery) złote na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 769/5 o pow. 0,0029 ha, obręb 0001 Balin, gm. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.747.1.6.2014.JP o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 24,093-27,400 linii nr 133)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 8 lutego 2019 roku, znak: WS-II.7570.1.369.2015.WJ. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Stanisława Ładochy i Stanisławy Ładocha lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 1 kwietnia 2015 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 158/19   08.08.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 158/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56,00 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość gruntową położoną w powiecie Ryckim, w gminie Stężyca w obrębie 13 – Stara Rokitnia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1116/1, o powierzchni 0,0017 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 r. znak: IF-II.747.14.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 28 sierpnia 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 267/19    03.09.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 267/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 369,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. nr 770/4 o pow. 0,0058 ha, obr. 0001 Balin, gm. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 01 kwietnia 2015 roku, przeszło na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Nr 5/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 roku, znak WI-V.747.1.6.2014.JP o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 24,093 – 27,400 linii nr 133)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 08 lutego 2019 roku, znak WS-II.7570.1.372.2015.WJ. Kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości, o której mowa powyżej, przysługującym im do dnia 01 kwietnia 2015 roku, tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 684/18 dnia 10/09/2019„W sprawie o sygn. akt II Ns 684/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 157,87 zł (sto pięćdziesiąt siedem złotych 87/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego 1/32 cz. w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 203/1 o powierzchni 0,0239 ha, obręb 0017 Wola Filipowska, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 r. nr 3/2015, znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa szlaku Trzebinia – Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46.700 linia nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru – LCS Jaworzna Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000 – 6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810 – 67,636 linii nr 133), za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona na postawie Decyzji nr 5 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2018 r. znak WS-II.7570.1.899.2015.KD. kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności udziału nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 4 września 2018 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 285/19   18.09.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 285/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2162,00 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa) złote tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51/3 Obręb Bogucice - Zawodzie o powierzchni 0,0020 ha położonej w Katowicach, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na
mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 08.06.2017r. nr 1/2017 znak IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego znak; IFVIII.7570.17.68.2017 z dnia 13 maja 2019r. Kwota depozytu ma być wydana Alfredowi Antoniemu Lubina s, Filipa i Marty albo osobie, która wykaże się tytułem własności do w/w nieruchomości przysługującym do dnia 21 lipca 2017 roku, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 262/19 dnia 23/10/2019 r.„W sprawie o sygn. akt II Ns 262/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 891,06 zł (tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześć groszy) na okres 10 lat z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2019 roku znak WS-II.757.1.681.2017.RG orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa oznaczoną działką ewid. nr 2/7, o powierzchni 0,0432 ha obręb nr 51, jedn. ewid. Śródmieście, miasto Kraków. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 22 marca 2019 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 341/19   30.10.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 341/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 93.803,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzy złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Katowicach, obręb: Bogucice-Zawodzie oznaczonej jako działka nr 242/3 o powierzchni 0,0192 ha, powstałej z podziału działki nr 242 k.m. 42, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów oraz innych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, objętą decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. znak: IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Zadanie Nr 2 – Odcinek Katowice Szopienice Południowe – Katowice” w ramach projektu nr 2006/PL/16/C/PA/002 pn. „Modernizacja linii kolejowej E-65-Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie linii kolejowych nr 1 od km 312,200 do km 318,686 (stacja Katowice), nr 138 oraz linii nr 656 od km 0,025 do km 2,261 wraz z przebudową elementów infrastruktury technicznej i kolejowej realizowanego w ramach projektu pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice dziedzice – Zebrzydowice”, która uprawomocniła się z dniem wydania decyzji przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w dniu 15 grudnia 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Wojewody, za którą to nieruchomość wysokość odszkodowania została ustalona decyzją odszkodowawczą Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.17.44.2017 z dnia 28 czerwca 2019 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana na rzecz osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 14 grudnia 2017 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 534/19, 12.11.2019 r. „W sprawie o sygnaturze akt II Ns 534/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 432 zł 67 gr (czterysta trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem odszkodowania za udział 2/15 w nieruchomości nieposiadającej księgi wieczystej, oznaczonej, jako działka o numerze 61/2, z obrębu 231 m. Tarnów, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2013 r. 7/2013 znak: WI.VIII.747.3.1.2013 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa stacji Tarnów Mościce km 72,949 – 75.050”, wskazując, że kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się prawomocnym orzeczeniem sądu, decyzją administracyjną, albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. odszkodowania”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 436/19  10.12.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 436/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 49,33 zł (czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści trzy groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Stromiec w obrębie 0005 Boska Wola, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 404/1 o pow. 0,0052 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 r. nr 35/II/2018 znak: WI-II-747.2.9.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie-Radom na odcinku Warka – Radom, od km 65,857 do km 79,251, w ramach zadania pod nazwą „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego 1208/R/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. o znaku: SPN-R.7570.137.58.2018.AM, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 373/19, 16.12.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 373/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 40 024 zł (czterdzieści tysięcy dwadzieścia cztery złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna 345/1, o pow. 0,0127 ha, obręb 40 jedn. ewid. Krowodrza m. Kraków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. znak: WI-VI.747.1.1.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, która stała się ostateczna na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r., znak DOII-III-ks/adk-772-88-443/14/15 za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. znak: WS-II.7570.1.557.2015.BST. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 28 maja 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 623/19, 7.01.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 623/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 449,69 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za usunięcie drzew znajdujących się na działce o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 434/4, obręb Rybaki, Gmina Kościerzyna, na mocy ostatecznej i prawomocnej decyzji Starosty Kościerskiego z 25 kwietnia 2019 roku należnego Marii Princ z domu Felskowskiej córki Kiliana i Marty. Powyższa kwota ma być wydana spadkobiercom Marii Princ z domu Felskowskiej córki Kiliana i Marty”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 590/19, 17.01.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 590/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 948 zł (tysiąc dziewięćset czterdzieści osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Grabów nad Pilicą w obrębie 0001 Augustów, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 550/1 o pow. 0,0066 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.09.2018 r. nr 35/II/2018 znak: WI-II.747.2.9.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego 1223/R/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku znak: SPN-R.7570.137.9.2018.BC. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do tej nieruchomości”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 593/19 dnia 04.02.2020 r. „W sprawie o sygnaturze akt II Ns 593/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.689 (siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) złotych tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Grabów nad Pilicą, w obrębie 0001 Augustów, oznaczoną, jako działka ewidencyjna nr 801/1 o powierzchni 0,0159 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 r. o numerze 35/II/2018 znak: WI-II.747.2.9.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując, że kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym jej do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. odszkodowania”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 2/20   19.02.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 2/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.979,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w Gminie Grabów nad Pilicą w obrębie 0003 Brzozówka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 140/5, o powierzchni 0,0313 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 roku nr 40/II/2018, znak: WI-II.747.2.8.2018.EA o ustaleniu lokalizacji kolejowej, w ramach zadania pod nazwą „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr odcinek Warka-Radom (LOT- C, D, E), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2019 roku, o znaku SPN-R.7570.145.32.2018.BC, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości, przysługującym jej do dnia 26 października 2019 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, w tym w szczególności spadkobiercom Stanisławy Nogi i Adama Nogi. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 855/19 25.02.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 855/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.449,69 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 69/100) tytułem odszkodowania za usunięcie drzew znajdujących się na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 434/4, obręb Rybaki, gmina Kościerzyna, na mocy ostatecznej i prawomocnej decyzji Starosty Kościerskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, należnego zmarłemu Kilianowi Felskowskiemu, synowi Kiliana i Marty. Wzywa się wierzyciela – spadkobierców Kiliana Felskowskiego, syna Kiliana i Marty do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 438/19  27.02.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 438/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 18.786,00 (osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć 00/100) złotych tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Grabów nad Pilicą w obrębie 0001 Augustów, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 578/1 o pow. 0,0722 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 r. nr 35/II/2018 znak: WI-II.747.2.9.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzja Wojewody Mazowieckiego 1222/R/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., o znaku: SPN-R.7570.137.8.2018.BC, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 457/18  27.02.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 457/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Północ w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) zajętej od Shota Mskhvilidze w dniu 1 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt PR 2 Ds. 905.2018, na której nie ustanowiono zabezpieczenia majątkowego. Kwota depozytu ma być wydana Shotowi Mskhvilidze”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 858/19 06/03/2020

„W sprawie o sygn. akt I Ns 858/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 612,42 zł (sześćset dwanaście złotych i 42/100) tytułem odszkodowania za usunięcie drzew znajdujących się na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 434/4, obręb Rybaki, gmina Kościerzyna, na mocy ostatecznej i prawomocnej decyzji Starosty Kościerskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, należnej zmarłej Teresie Sowala, córce Franciszka i Jadwigi. Wzywa się wierzyciela – spadkobierców Teresy Sowala, córki Franciszka i Jadwigi do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 599/19 05/05/2020

„W sprawie o sygn. akt I Ns 599/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił m. st. Warszawa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.160,06 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych i sześć groszy) na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez m. st. Warszawa z mocy prawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 31/22 z obrębu 1-06-67 o powierzchni 59 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA2M/00450678/3, objętej Decyzją Nr 51/BM/SP/IV/2016 wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 22 listopada 2016 r. orzekającą ustalenie odszkodowania za nieruchomość. Wzywa się wierzyciela – Iwonę Małgorzatę Wojtas do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 805/19 12.05.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 805/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 18.050,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt zł 00/100) na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Gminie Grabów nad Pilicą w obrębie 0001 Augustów, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 543/1 o pow. 0,1160 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 roku nr 35/II/2018 znak: WI-II.747.2.9.2918 EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom na odcinku Warka – Radom, od km 65,857 do km 79,251, w ramach zadania pod nazwą: ,,Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacje robót LOT-ów: C, D w formule „Projektuj i buduj” za którą wysokość odszkodowania została przyznana decyzją odszkodowawczą Wojewody Mazowieckiego 1219/R/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku o znaku SPN-R.7570.137.3.2018.BC wzywa się wierzycieli – posiadających tytuł prawny do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn akt I Ns 83/20 12.05.2020 r.

,, W dniu 6 marca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 83/20 wydał postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Barbarze Świątek, nr PESEL 49030407564, zmarłej w dniu 11 września 2018 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wysockiego 22 m. 153. Komornik Sądowy Renata Delert dokonuje spisu inwentarza w tym przedmiocie pod sygnaturą akt Kmn 6/19.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 78/20 12.05.2020 r.

,, W dniu 18 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 78/20 wydał postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Marku Aleksandrze Rongiers, nr PESEL 53110503190, zmarłym w dniu 8 czerwca 2014 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 13 m. 185.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 107/20, 14.05.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 107/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 23 543,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote) na okres 10 lat z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku znak WS-II.7570.1.119.2017.RG orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa oznaczoną działką ewid. nr 411/1, obręb nr 105, jedn. ewid. Podgórze, miasto Kraków w części odpowiadającej 0,0163 ha. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 12 stycznia 2017 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 591/19, 14.05.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 591/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11 349 zł (jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w Gminie Grabów nad Pilicą w obrębie 001 Augustów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 324/1 o pow. 0,2577 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 35/II/2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 r. znak sprawy: WI-II.747.2.9.2018.EA, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. znak sprawy: SPN-R.7570.137.5.2018.BC. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, czyli w dniu 28 sierpnia 2019 r.”

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 592/19, 14.05.2020 r. „W sprawie o sygnaturze akt II Ns 592/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13 072,00 zł (trzynaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Grabów nad Pilicą, w obrębie 0001 Augustów, oznaczoną, jako działka ewidencyjna nr 579/1 o powierzchni 0,0452 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 r. o numerze 35/II/2018 znak: WI-II.747.2.9.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku, nr 1225/R/2019 znak: SPN-R.7570.137.25.2018.BC. Kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym jej do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. odszkodowania”.

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 622/19, 14.05.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 622/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5 715,94 zł (pięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 94/100) na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za usunięcie drzew znajdujących się na działce o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 434/4, obręb Rybaki, Gmina Kościerzyna, na mocy ostatecznej i prawomocnej decyzji Starosty Kościerskiego z 25 kwietnia 2019 roku należnego Marcie Felskowskiej z domu Baska, córki Jana i Marianny. Powyższa kwota ma być wydana spadkobiercom Marty Felskowskiej z domu Baska, córki Jana i Marianny."

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt I Ns 453/19 15.05.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 453/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 112,00 zł (sto dwanaście złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Grabów nad Pilicą, w obrębie 0004 Budy Augustowskie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 425/1 o pow. 0,0007 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa w z dniem 07 września 2018 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr35/II/2018, znak WI-II.747.2.9.2018.EA, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr 638/R/2019, znak SPN-R.7570.137.42.2018.AM; Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 393/19  25.05.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 393/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił 4Life Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.754 zł (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote) wynikającej z umowy ubezpieczenia „Ochrona Szpitalna” zawartej 23 września 2016 roku o numerze DF103896573, na podstawie której osobą ubezpieczającą i jednocześnie ubezpieczoną była Grażyna Anna Jasińska (PESEL 60021205028) zamieszkała przy ul. Mała 10 m. 12 w Warszawie wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Grażyny Anny Jasińskiej (PESEL 60021205028). Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 857/19 27.05.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 857/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie – I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej
w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.449,69 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem odszkodowania
za usunięcie drzew znajdujących się na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 434/4, obręb Rybaki, gmina Kościerzyna, na mocy ostatecznej i prawomocnej decyzji Starosty Kościerskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku wyliczonego według udziału we wspówłasności, który przypadał zmarłej Marcie Felskowskiej – córce Kiliana i Marty. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli – spadkobierców Marty Felskowskiej, córki Kiliana i Marty do odebrania kwoty depozytu”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 102/20  02.06.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 102/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 23.059,92 (dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć 92/100) złotych tytułem odszkodowania za udział wynoszący 456/1000 części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 38/1 o pow. 0,0251 ha obręb ewidencyjny 4102 Dąbie, m. Szczecin, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., nr AP-1.747.9-9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie dla projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 3, odcinek Dobiegniew – Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540 dla przebudowy, rozbudowy i budowy obiektu budowlanego pn.: „Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT G” w zakresie od km 171,120 do km 197,540, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2019 r., sygn. GN-2.7570.88.2019.3.MKu, wskazując że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Władysława Jeleńskiego lub innej osobie/osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 169/20  02.06.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 169/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 201.774,00 (dwieście jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt 00/100) złotych tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 276 m. Tarnów, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 280/3 o pow. 0,2730 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2013 r. nr 7/2013 znak: WI-VIII.747.3.1.2013 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2019 roku znak: WS-II.7570.1.159.2014.JP, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 11 marca 2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 131/20   01.07.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 131/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.000 zł (tysiąc złotych) tytułem odszkodowania za udział w wysokości 270/1000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 72/4 o powierzchni 0.0724 ha, obręb 0025 Stary Klukon, gmina Choszczno, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1C/00027070/3, przeznaczonej, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z 19 listopada 2018 r., znak:AP-1.747.11-8.2018.PM, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, która z dniem 27 grudnia 2018 r. przeszła na realizacje inwestycji pod nazwą „Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczeci Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. od km 127,5 do km 141,25 (odcinek LOT E2), sprostowanej postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 r., znak: Ap- 1.747.1-14.2018.PM, za który wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 roku, znak: GN-2.7570.175.2.2019.MB. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Bronisławy Kuty lub osobie, która wykaże się tytułem prawnym do wskazanego udziału w prawie użytkowania wieczystego, przysługującym jej w dniu 27 grudnia 2018 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ns 329/20 14/07/2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 329/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.032,50 zł (jeden tysiąc trzydzieści dwa złote i 50/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Wronki, w obrębie 0019-Samołęż, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 147/1 o pow. 0,0214 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1A/00047663/5, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa w z dniem 9 września 2018 roku na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 3/2018, znak IR-III.747.8.2017.6., ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 351 (E59) od km 18+360 do km 52+265 w ramach projektu „Praca na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2020 r., SN-VII.7570.23.2019.10; wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sygn. akt VII Ns 158/20  28.07.2020r. 

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 158/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty w wysokości 405,38zł (czterysta pięć złotych trzydzieści osiem groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Katowicach, obręb Bogucice-Zawodzie, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 53/1 o pow. 0,0020ha, powstałą z podziału działki nr 53 k.m 56, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1K/00055909/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2017 roku nr 1/2017 znak IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13 maja 2019 roku znak: IFVIII.7570.17.68.2017, wskazując że kwota depozytu ma być wydana właścicielowi nieruchomości Stefanii Rosner lub jej spadkobiercom, którzy przedstawią tytuł prawny do tej nieruchomości na dzień przed ostatecznością decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 14 grudnia 2017 roku. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 251/20  31.07.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 251/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty w wysokości 17.340,64 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści 64/100) złotych tytułem odszkodowania za udział wynoszący 5/8 części w nieruchomość składającej się z działek ewidencyjnych nr 2/1 o pow. 0,0269 ha położonej w obrębie 4217 Dąbie m. Szczecin, oraz nr 27/1 o powierzchni 0.1522 ha położonej w obrębie 4117 Dąbie m. Szczecin, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. nr 4/2018 znak: AP-1.747.9-9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2019 roku znak: GN-2.7570.107.2019.3.JD, wskazując że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Stanisławy Czarnieckiej lub innej osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do udziału wynoszącego 5/8 części przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 3 stycznia 2019 r.. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 624/19, 10.08.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 624/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 612,42 zł (sześćset dwanaście złotych i czterdzieści dwa grosze) na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za usunięcie drzew znajdujących się na działce o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 434/4, obręb Rybaki, Gmina Kościerzyna, na mocy ostatecznej i prawomocnej decyzji Starosty Kościerskiego z 25 kwietnia 2019 roku należnego Stanisławowi Felskowskiemu synowi Franciszka i Jadwigi. Powyższa kwota ma być wydana spadkobiercom Stanisława Felskowskiego syna Franciszka i Jadwigi”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 229/20, 17.08.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 229/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 302.572,00 zł (trzysta dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote) na okres 10 lat z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku znak GN-I.7570.85.2019.Eko orzekającej o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie B-45m. Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 130/5 o powierzchni 0,0804 ha. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym w dniu 6 kwietnia 2019 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 253/20  18.08.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 253/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 29.396,50 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa udziału do ½ części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki nr 10/18 o pow. 0,0475 ha oraz nr 64/5 o pow. 0,1738 ha obręb Dąbie 146 m. Szczecin, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 03 stycznia 2019 roku przeszło na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Nr 4/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2018 roku, nr AP-1.747.9-9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2019 roku, znak GN-2.7570.111.2019.1.JD, wskazując że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Zdzisława Jana Żniniewicz lub innej osobie/osobom, które wykażą, że w dniu 03 stycznia 2019 roku, posiadali tytuł do udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości, o której mowa powyżej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 320/20 18/08/220 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 320/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20855 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/1 o pow. 0,0185 ha, obręb ewidencyjny 4101 Dąbie, m. Szczecin, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2018 z 14 listopada 2018 r., nr AP-1.747.9-9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 479/20 07.10.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 479/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 7.136,50 zł (siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) stanowiącej odszkodowanie za udział wynoszący ½, który należał do Zygmunta Radzikowskiego – syna Metodego i Stanisławy, we wspówłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1612/7 z obrębu 10 Miasta Mławy, o powierzchni 0,0430 ha, objętej księgą wieczystą PL1M/0029707/7, który przejęty został przez Skarb Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WI.II.BG1.704-K/49/08 z dnia 1 czerwca 2009 roku;
Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Zygmunta Radzikowskiego – syna Metodego i Stanisławy;
Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 478/20 09.10.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 478/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.208 zł (dwa tysiące dwieście osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za udział 1/5 części prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 1615/17 o pow. 0,0368 ha, położonej w Mławie, obręb 10 Miasto Mława, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2009 r. nr WI.II.BG1.7047-K/49/08 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi – wiadukt drogowy w km 132,186 linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia w ciągu obwodnicy po północnej stronie miasta Mławy łączącej się z drogą wojewódzką nr 544”, należnego spadkobiercom Stefana Tarnowskiego. Wzywa się wierzyciela – spadkobierców Stefana Tarnowskiego do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 313/20  21.10.2020r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 313/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.524,00 zł (dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości należącej do Leokadii Cierniak i Kazimierza Cierniaka na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 343/5 o pow. 0,0413 ha, obręb ewidencyjny Dobiegniew, gmina Dobiegniew, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., znak: nr AP-1.747.12-8.2018.JR, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, utrzymanej w mocy decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 lipca 2019 r., znak: DLI-II.4620.14.2018.ML.8 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej pn. „Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do stacji Słonice, tj. LOT E1”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego sygn. GN-2.7570.390.2019.MKu z dnia 24 kwietnia 2020 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Leokadii Cierniak i Kazimierza Cierniaka lub innym osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej nieruchomości”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 217/20 04.11.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 217/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 21 października 2020 roku, kwoty 143.184,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote), z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 06 listopada 2019 roku, znak IFVIII.7570.17.37.2017, orzekającej o ustaleniu odszkodowania na rzecz Innocentego Śpiewaka za nieruchomość położoną w Katowicach, obręb Bogucice-Zawodzie, oznaczoną jako działka nr 281/1 o powierzchni 0,0223 ha, powstałą z działki o nr 281 k.m. 41, objętą księgą wieczystą nr KA1K/00008785/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 08 czerwca 2017 r., znak IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Zadanie Nr 2 – Odcinek Katowice Szopienice Południowe – Katowice” w ramach projektu nr 2006/PL/16/C/PA/002 pn. „Modernizacja linii kolejowej E65 – Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i budowie linii kolejowych nr 1 od km 312,200 do km 318,686 (stacja Katowice), nr 138 od km 26,253 do km 33,286 (stacja Katowice), nr 139 na odcinku od km 0,070 (stacja Katowice) do km 2,010 oraz linii nr 656 od km 0,025 do km 2,261 wraz z przebudową elementów infrastruktury technicznej i kolejowej realizowanego w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 432/19   25.11.2020r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 432/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 630 zł (sześćset trzydzieści złotych) na okres 10 lat z tytułu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku znak GN-2.7570.59.2019.MB orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa oznaczoną jako działka nr 16, o powierzchni 0,0289 ha, obręb nr 0006, Morzyczyn, gmina Kobylanka, o nieuregulowanym stanie prawnym. Powyższa kwota ma być wydana spadkobiercy lub spadkobiercom Władysława Kotulińskiego, lub osobie/osobom, które udokumentują, że w dniu 3 stycznia 2019 r. tj. w dniu w którym decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 14 listopada 2018 r., nr 4/2018 znak AP-1.747.9-9.2018.JR, stała się ostateczna, posiadali tytuł do nieruchomości oznaczoną jako działka nr 16, o powierzchni 0,0289 ha, obręb nr 0006, Morzyczyn, gmina Kobylanka”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IINs 275/20 dnia 25 stycznia 2021 r„W sprawie o sygn. akt II Ns 275/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.928,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Trzebinia, oznaczonej jako działka nr 525/6, o powierzchni 0,0225 ha, obręb nr 0007 Młoszowa, gmina Trzebinia, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 r., nr 3/2015, znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2020 r., o nr 2, znak WS-II.7570.1.672.2015.WJ. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 16 lipca 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 448/20  04.02.2021r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 448/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 76.894,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Góra Kalwaria w obrębie 14 Czarny Las, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 195/1 o pow. 0,0366 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2014 r. nr 313/III/2014 znak: WIŚ-III.747.2.5.2015.BGI o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 r. DOII-III-ks/adk-772-85-574/14/15 NK: 191483/15, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego 1441/2020 z dnia 18 maja 2020 r., o znaku: SPN-II.7570.29.4.2015.MG2. Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 44/21, 8.03.2021 r.

„W sprawie o sygnaturze akt II Ns 592/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 147,00 zł (sto czterdzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Trojanów, w obrębie 0018 Prandocin, oznaczoną, jako działka ewidencyjna nr 160/1 o powierzchni 0,0014 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. o numerze 384/III/2015 znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2020 roku, nr 1665/2020 znak: SPN-II.7570.7.196.2016.MG2. Kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym jej do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. odszkodowania”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 72/21   22.04.2021r. (bez terminu)

„W dniu 26 marca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 72/21 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Urszuli Kowalskiej, córce Zdzisława i Danuty, zmarłej w dniu 9 października 1920 roku w Warszawie ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Nowodworskiej nr 29B m. 301.
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 666/20

„W sprawie o sygn. akt I Ns 660/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie
na złożenie do depozytu sądowego na okres licząc od uprawomocnienie się postanowienia kwoty 17.063,10 zł (siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) stanowiącej odszkodowanie za udział we współwłasności wynoszący 2/3 w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 268/1 o pow. 0,0236 ha położonej w gminie Katowice w obrębie Bogucice-Zawodzie, która przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, znak IFXIII.747.27.2016 utrzymaną w mocy decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 roku, znak DLI.3.6620.7.2017.KS.7. Kwota depozytu ma być wydana Edycie Weinstock-Szmukler – córce Izydora i Sary albo osobom, które przedstawią tytuł prawny do wyżej wskazanego udziału w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 268/1 o pow. 0,0213 ha położonej w gminie Katowice w obrębie Bogucice-Zawodzie na dzień 15 grudnia 2017 roku. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 405/20  01.06.2021r. ( bez terminu)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 405/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2395,69zł (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 69/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Krakowie w obrębie 51 Śródmieście, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 2/7 o pow. 0,0432 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. nr 1/2016 znak: WI-XI.747.1.1.2016.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 stycznia 2017r. DLI.III.6620.47.2016.KS.12, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2018 r., o znaku: WS-II.7570.1.703.2017.RG. Powyższa kwota depozytu ma być wydana Geraldine O’Brien lub osobom, które wykażą tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 206/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 206/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 559 zł (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie węgrowskim, Gminie Łochów, obrębie 0008 Jasiorówka, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 514/2 o powierzchni 0,0020 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2019 r. o numerze 17/SPEC/2019, znak: WI-II.747.2.15.2018.BG1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 września 2020 roku o numerze 2932/2020, znak: SPN-II.7570.5.5.2019.KG2. Kwota ta ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 722/12, 23.06.2021 r.

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, pod sygnaturą II Ns 722/12, toczy się sprawa o likwidację niepojętego depozytu w łącznej wysokości 97.131,05 zł, do którego podjęcia uprawnieni są następcy prawni Ireny Kusnerz. Wzywa się spadkobierców Ireny Kusnerz, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i odebrali przedmiotowy depozyt”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 121/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygnaturze akt II Ns 121/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.933 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Mierzęcin, w jednostce ewidencyjnej Dobiegniew – obszar wiejski, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 55/1 o pow. 0,0753 ha przejętej z dniem 26 kwietnia 2019 r. na własność Skarbu Państwa i w użytkowanie wieczyste PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na mocy decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 22 marca 2018 r. o numerze IB-I.747.8.2017.JRaj o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 września 2020 roku, nr GN-I.7570.219.2019MZio. Kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości, przysługującym mu do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. odszkodowania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 141/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 141/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 185 zł (sto osiemdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, położonej w gminie Grabów nad Pilicą w obrębie 0007 Dąbrówki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 35/1 o pow. 0,0064 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r., nr 40/II/2018 znak: WI-II.747.2.8.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2019 r., o nr 1404/R/2019, znak: SPN-R.7570.145.59.2018.BC. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 7 grudnia 2018 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 205/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 205/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4 889 zł (cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie węgrowskim, w gminie Łochów, obrębie 0008 Jasiorówka, oznaczonej jako działki o numerze ewidencyjnym 684/1 o powierzchni 0,0041 ha oraz nr 642/2 o powierzchni 0,0027 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2019 r. o numerze 17/SPEC/2019, znak: WI-II.747.2.15.2018.BG1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2020 roku o numerze 2410/2020, znak: SPN-II.7570.5.2.2019.KG2. Kwota ta ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 147/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 147/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 424 zł (czterysta dwadzieścia cztery złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w Powiecie Ryckim, Gminie Stężyca, obręb geodezyjny 0013 Rokitnica Stara, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 244/1, o powierzchni 0,0015 ha i nr 549/1 o powierzchni 0,0009 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 lipca 2015 r., znak: IF.II.747.14.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 2 marca 2016 r., znak GN-II.7570.19.28.2015.ZS). Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 28 sierpnia 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 147/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 147/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 424 zł (czterysta dwadzieścia cztery złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w Powiecie Ryckim, Gminie Stężyca, obręb geodezyjny 0013 Rokitnica Stara, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 244/1, o powierzchni 0,0015 ha i nr 549/1 o powierzchni 0,0009 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 lipca 2015 r., znak: IF.II.747.14.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 2 marca 2016 r., znak GN-II.7570.19.28.2015.ZS). Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 28 sierpnia 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 314/21 24/06/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 314/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 152 zł (trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1410/1 o pow. 0,0024 ha, obręb 0002 Warka w Gminie Warka Miasto, województwo mazowieckie, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 53/SPEC/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, znak WI-II.747.2.23.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie-Radom, (od km 38,800 do km 58,100) w zakresie szlaku Warka-Dobieszyn od km 57,600 do km 58,100 w ramach projektu POliŚ 5.13 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” FAZA II. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu",

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 345/21 26/07/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 345/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat licząc od dnia 13 lipca 2021 roku
- 16.494,20 zł (szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy) stanowiącej odszkodowanie za udział w wysokości 209/1920 we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w powiecie ciechanowskim, w gminie Ciechanów, w obrębie 5 Chruszczewo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 22/1, o powierzchni 0,2035 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabycie prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. znak WI.II.BGI.7047-K/196/09 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe. Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Stanisława Pieckowskiego albo osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 12 kwietnia 2010 roku przysługiwał im udział w wysokości 209/1920 we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w powiecie ciechanowskim, w gminie Ciechanów, w obrębie 5 Chruszczewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/1, o powierzchni 0,2035 ha. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 50/21 27/08/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 50/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 24 590 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/1 o pow. 0,0249 ha, obręb ewidencyjny 4102 Dąbie, m. Szczecin, Województwo Zachodniopomorskie, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, nr AP-1.747.9-9.2018.JR, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie. Wzywa się spadkobierców Wojciecha oraz Katarzyny Wierzbickich - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn.akt I Ns 243/21 31/08/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 243/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8 921,50 zł (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Katowicach, obręb Bogucice-Zawodzie oznaczonej jako działka nr 14/2 k.m. 56 o pow. 0,0166 ha, Województwo Śląskie, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00000928/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach przyznanego na rzecz Michaela Gutelmana jako dotychczasowemu współwłaścicielowi przedmiotowej nieruchomości w udziale wynoszącym 1/2 w prawie własności ww. nieruchomości, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Zadanie Nr 2 – Odcinek Katowice Szopienice Południowe – Katowice ” w ramach projektu nr 2006/PL/16/C/PA/002 pn. „Modernizacja linii kolejowej E-65-Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie linii kolejowych nr 1 od km 312,200 do km 318,686 (stacja Katowice), nr 138 oraz linii nr 656 od km 0,025 do km 2,261 wraz z przebudową infrastruktury technicznej i kolejowej realizowanego w ramach projektu pn. „Prac na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 440  31.08.2021r. (bezterminowo)

„ W sprawie o sygn. akt: VII Ns 440/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 2.325,00 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć 00/100) złotych przyznanej tytułem odszkodowania za nieruchomość położona w powiecie garwolińskim w gminie Trojanów w obrębie 0018 Prandocin, oznaczona jako działka nr 381/1, o łącznej powierzchni 0,0222 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na podstawie decyzji nr 384/III/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustalenie lokalizacji linii kolejowych. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia 16 kwietnia 2016 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa.. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 292/21 31.08.2021r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 292/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 341.164,00 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość gruntową położoną w obrębie P-26, miasta Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 124/10 o pow. 0,1187 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lutego 2019 r. znak: IR-I.747.6.2018IR-I.747.6.2018MM/Ast o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Lublinek od km 0,000 do km 7,140, realizowanej pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14,811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”. Kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości, przysługujący im do dnia 7 lutego 2019 r., tj. do dnia poprzedzającego dzień, w którym ww. nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 67/09, 06.09.2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, pod sygnaturą II Ns 67/09, toczy się sprawa o likwidację niepojętego depozytu w wysokości 24.158,25 zł, do którego podjęcia uprawniona jest Magdalena Adamska Konrad. Wzywa się Magdalenę Adamską Konrad lub jej spadkobierców, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i odebrali przedmiotowy depozyt”.p>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 43/21, 06.09.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 43/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.047,00 zł (tysiąc czterdzieści siedem złotych) na okres 10 lat z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2020 roku znak: SPN-II.7570.7.201.2016.MG2 orzekającej o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego położonej w powiecie garwolińskiej, w gminie Trojanów, w obrębie 0018 Prandocin, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 380, o powierzchni 0,0100 ha. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym w dniu 14 lipca 2020 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa.” p>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 204/21, 06.09.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 204/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 948 zł (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Grabów nad Pilicą, obrębie 0001 Augustów, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 550/1 o powierzchni 0,0066 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 r. o numerze 35/II/2018, znak: WI-II.747.2.9.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku o numerze 1223/R/2019, znak: SPN-R.7570.137.9.2018.BC. Kwota ta ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu” p>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 371/21, 06.09.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 371/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił miastu stołecznemu Warszawie- Domowi Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” na złożenie do depozytu sądowego kwoty 18.143,76 zł (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi objęte umowami na pełnienie nadzoru inwestorskiego: umową nr 48/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., zmienioną aneksem nr 1 z dnia 7 sierpnia 2019 r. i umową nr 7DP/UM/14/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., przysługującego spadkobiercom zmarłego wykonawcy Jerzego Wancerza, wskazując, że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom zmarłego na każde żądanie po wykazaniu nabycia spadku poprzez złożenie prawomocnego postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku bądź po przedstawieniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.p>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 423/21 28/09/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 423/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 77,47 zł (siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji obrębu 0041 Krowodrza, województwo małopolskie jako działki nr 880/1, 880/2 o łącznej pow. 0,0166 ha, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku, znak WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn: „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – Obiekt 15”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Monika Zwierz
Czas wytworzenia informacji: 07.10.2021
Dokument oglądany razy: 17 349

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności