RSS
Dzisiaj jest: czwartek, 21 października 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poczcie Polskiej S.A.

Dz.U./S S11
18/01/2011
16010-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
1/4
18/01/2011S11
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/4
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16010-2011:TEXT:PL:HTML
PL-Warszawa: Usługi pocztowe
2011/S 11-016010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawieul. Terespolska 15ADo wiadomości: Zbigniew Ryniejski03-813 WarszawaPOLSKATel. +48 225091754E-mail: zbigniew.ryniejski@warszawapraga-pln.sr.gov.plFaks +48 225091165
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.srpragapolnoc.pl
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Sądy i Trybunały
Inne Wymiar Sprawiedliwości
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Świadczenie w rozumieniu ustawy z dnia 12.6.2003 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159z późn. zm.) usług pocztowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wzakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, wobrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), opłacanych przy użyciu maszynydo frankowania. Stosownie do art. 46 ust. 1 Prawa pocztowego ustawy z dnia 12.6.2003 r. Prawo pocztowe(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) obowiązek wykonywania zadań operatora publicznegookreślonych w ustawie powierzony został Poczcie Polskiej S.A. (art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 12.6.2003 r. Prawopocztowe). Na podstawie ww. przepisu operator publiczny jest obowiązany do świadczenia powszechnychusług pocztowych w sposób ciągły, umożliwiający traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej,traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłkirejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, jak również przyjęcie, przemieszczenie idoręczenie przesyłek lub kwot pieniężnych nadanych na poste restante.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Kategoria usług: nr 27
Dz.U./S S11
18/01/2011
16010-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
2/4
18/01/2011S11
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/4
Główne miejsce świadczenia usług Siedziba Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul.Terespolska 15A, 03-813 Warszawa.
Kod NUTS PL127
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie w rozumieniu ustawy z dnia 12.6.2003 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159z późn. zm.) usług pocztowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wzakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, wobrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), opłacanych przy użyciu maszynydo frankowania.
Stosownie do art. 46 ust. 1 Prawa pocztowego ustawy z dnia 12.6.2003 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2008 r.Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawiepowierzony został Poczcie Polskiej S. A. (art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 12.6.2003 r. Prawo pocztowe).
II.1.5)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64110000
II.1.6)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)
CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 3 543 998,32 PLN
Bez VAT
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej (w przypadkach wymienionych w pkt k) i l) w załączniku D)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DziennikuUrzędowym Unii Europejskiej:
c) Roboty budowlane/ dostawy/ usług mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn:cznych
Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE
k) Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy
IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
ZP/A/7/10
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dz.U./S S11
18/01/2011
16010-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
3/4
18/01/2011S11
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/4
ZAMÓWIENIE NR ZP/A/7/10
NAZWA Świadczenie w rozumieniu ustawy z dnia 12.6.2003 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159z późn. zm.) usług pocztowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w zakresieprzyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowymi zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), opłacanych przy użyciu maszyny do frankowania. Stosowniedo art. 46 ust. 1 Prawa pocztowego ustawy z dnia 12.6.2003 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.1159 z późn. zm.) obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawie powierzony zostałPoczcie Polskiej S. A. (art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 12.6.2003 r. Prawo pocztowe). Na podstawie ww. przepisu operatorpubliczny jest obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych w sposób ciągły, umożliwiający traktowanieprzesyłki listowej jako przesyłki poleconej, traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, uzyskaniepotwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, jak równieżprzyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłek lub kwot pieniężnych nadanych na poste restante.
V.1)
DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
31.12.2010
V.2)
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIUZAMÓWIENIA
Poczta Polska Spółka Akcynaul. Rakowiecka 2600-940 WarszawaPOLSKAE-mail: mariusz.kowalski@centrala.poczta-polska.plTel. +48 226565000Internet: www.poczta-polska.plFaks +48 226565915
V.4)
INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 3 543 998,32 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 3 543 998,32 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 24
V.5)
PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)
INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Dz.U./S S11
18/01/2011
16010-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
4/4
18/01/2011S11
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/4
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17A02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel. +48 2245878701Faks +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17A02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel. +48 2245878701Faks +48 224587800
VI.3.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Zgodnie z postanowieniami art. 182 ustawy Pzpodwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dania, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17A02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel. +48 2245878701Faks +48 224587800
VI.4)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
14.1.2011

Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia: 18.01.2011
Dokument oglądany razy: 19861
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności