RSS
Dzisiaj jest: czwartek, 21 października 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Warszawa, dnia 01.07.2010 r.
Fin. - 350 - 12/10


Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/G/4/10


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/G/4/10 w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywne dostawy druków i urządzeń sądowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty firmy:

„DRUKARNIA NR 1”
Przedsiębiorstwo Państwowe,
ul. Rakowiecka 37,
02-521 WARSZAWA

która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 300,00 (100,00 pkt uzyskała oferta na podstawie wzoru zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia u jednego członka komisji).

W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 29.06.2010 r. do godz. 10.30, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:
- Oferta nr 1 złożona przez: „DRUKARNIĘ NR 1” Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Rakowiecka 37, 02-521 WARSZAWA;
- Oferta nr 2 złożona przez: Firmę Poligraficzno-Introligatorską „UDZIAŁOWIEC” Sp. z o.o., ul. Narcyzowa 2, 42-256 OLSZTYN K/CZĘSTOCHOWY.

Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i zgodnie z kryteriami oceny ofert, wskazanymi w SIWZ w Rozdziale 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest całkowita cena ofertowa - waga kryterium: 100 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną - oferta ta uzyskała 100 pkt.
3. Do obliczenia punktów pozostałych, ważnych, ofert zamawiający zastosuje następującą formułę:
Pbad. = Cmin. / Cbad. x 100
gdzie:
Pbad. - liczba punktów przyznanych ofercie badanej,
Cmin. - najniższa łączna cena brutto spośród cen brutto wszystkich ofert,
Cbad. - łączna cena brutto oferty badanej.
4. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku…
Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów przyznanych na podstawie wzoru przez wszystkich członków Komisji ocenianej ofercie.

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, z uwagi na najniższą cenę ofertową oraz uzyskała ona łącznie u trzech członków komisji największą ilość punktów (300,00 pkt).
W poniższej tabeli przedstawiono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy Ilość punktów
w kryterium
(najniższa cena brutto)


1 „DRUKARNIA NR 1”
Przedsiębiorstwo Państwowe,
ul. Rakowiecka 37,
02-521 WARSZAWA 142.339,66 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„DRUKARNIA NR 1” Przedsiębiorstwo Państwowe (100 pkt)
100,00 pkt x 3 = 300,00 pkt


2 Firma Poligraficzno-Introligatorska
„UDZIAŁOWIEC” Sp. z o.o.,
ul. Narcyzowa 2,
42-256 OLSZTYN K/CZĘSTOCHOWY 146.278,31 zł brutto


Uzyskana liczba punktów przez firmę:
Firma Poligraficzno-Introligatorska „UDZIAŁOWIEC” Sp. z o.o. (97,31 pkt)
97,31 pkt x 3 = 291,93 pkt

- Maksymalna liczba punktów: 100 (przyznawana przez jednego członka komisji)
- Kryterium oceny ofert: cena 100%

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 06.07.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 01.07.2010 r.

Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski

Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 01.07.2010 r.


K O R E K T A

Warszawa, dnia 02.07.2010 r.
Fin. - 350 - 12/10


Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/G/4/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/G/4/10 w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywne dostawy druków i urządzeń sądowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

KOREKTA INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty firmy:

„DRUKARNIA NR 1”
Przedsiębiorstwo Państwowe,
ul. Rakowiecka 37,
02-521 WARSZAWA


która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 100,00.

W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 29.06.2010 r. do godz. 10.30, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:
- Oferta nr 1 złożona przez: „DRUKARNIĘ NR 1” Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Rakowiecka 37, 02-521 WARSZAWA;
- Oferta nr 2 złożona przez: Firmę Poligraficzno-Introligatorską „UDZIAŁOWIEC” Sp. z o.o., ul. Narcyzowa 2, 42-256 OLSZTYN K/CZĘSTOCHOWY.

Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, z uwagi na najniższą cenę ofertową oraz uzyskaną ilość punktów (100,00 pkt).

W poniższej tabeli przedstawiono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy Ilość punktów
w kryterium
(najniższa cena brutto)


1 „DRUKARNIA NR 1”
Przedsiębiorstwo Państwowe,
ul. Rakowiecka 37,
02-521 WARSZAWA 142.339,66 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„DRUKARNIA NR 1” Przedsiębiorstwo Państwowe 100,00 pkt

2 Firma Poligraficzno-Introligatorska
„UDZIAŁOWIEC” Sp. z o.o.,
ul. Narcyzowa 2,
42-256 OLSZTYN K/CZĘSTOCHOWY 146.278,31 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
Firma Poligraficzno-Introligatorska „UDZIAŁOWIEC” Sp. z o.o. 97,31 pkt
- Maksymalna liczba punktów: 100
- Kryterium oceny ofert: cena 100%

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 06.07.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 01.07.2010 r.

Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 659) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski

Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 02.07.2010 r.


Warszawa: ZP/G/4/10 Zakup i sukcesywne dostawy druków i urządzeń sądowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, terminem realizacji do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wykonawcy na daną partię asortymentu, w okresie obowiązywania umowy, tj. 12 miesięcy od daty jej podpisania
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/G/4/10 Zakup i sukcesywne dostawy druków i urządzeń sądowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, terminem realizacji do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wykonawcy na daną partię asortymentu, w okresie obowiązywania umowy, tj. 12 miesięcy od daty jej podpisania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i sukcesywne dostawy druków i urządzeń sądowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, terminem realizacji do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wykonawcy na daną partię asortymentu, w okresie obowiązywania umowy, tj. 12 miesięcy od daty jej podpisania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.85.21.00-8, 22.00.00.00-0, 22.45.80.00-5, 22.82.00.00-4, 22.90.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DRUKARNIA NR 1 Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123356,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 142339,66
Oferta z najniższą ceną: 142339,66 / Oferta z najwyższą ceną: 146278,31
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dostawa powszechna o ustalonych parametrach i standardach jakościowych przy wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski

Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 09.07.2010 r.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 01.07.2010
Dokument oglądany razy: 20585
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności