RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 05 grudnia 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 17.04.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.

Strona główna

Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Północ
w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

tel. (22) 50 91 500 (centrala)

NIP: 113-258-56-47

REGON: 140318558


Informacje dotyczące rozpraw uzupełniane są z jednodniowym wyprzedzeniem.
Prosimy o sprawdzanie aktualnych komunikatów na bieżąco.

Harmonogram rozpraw na dzień 20 kwietnia 2020 roku

W sytuacji powzięcia informacji o kwarantannie, albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontakcie z osobą chorą prosimy o niezwłoczne (przed terminem rozprawy/posiedzenia) przekazanie tej informacji telefonicznie wybierając numer właściwej komórki organizacyjnej znajdujący się na stronie głównej.


Zarządzenie nr 17/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2020 roku
w sprawie wdrożenia procedury pomiaru temperatury

Treść zarządzenie 17/2020


Zasady świadczenia
nieodpłatnych usług pomocy prawnej
poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19


Zarządzenie nr 8/2020
Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie wdrożenia procedury pomiaru temperatury

Treść zarządzenia 8/2020


Zarządzenie nr 16/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian ograniczenia rozpoznawania spraw
oraz ograniczenia przekazywania akt do sądów odwoławczych

Treść zarządzenia 16/2020


Zarządzenie nr 14/2020
Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 30 marca 2020 roku
w sprawie szczegółowej organizacji i przebiegu procesów pracy
obsługiwanych przez pracowników Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Archiwum zakładowego oraz pozostałych komórek organizacyjnych w zakresie interesanta, obiegu dokumentacji i ruchu wewnętrznego
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w związku ze stanem epidemii

Treść zarządzenia 14/2020


Zarządzenie nr 14/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 27 marca 2020 roku
w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych
zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem

Treść zarządzenia 14/2020


Zarządzenie nr 13/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie czasowego ograniczenia służby kuratorskiej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z przedmiotowym zarządzeniem, w okresie od 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2020 roku ogranicza się funkcjonowanie zespołów kuratorskiej służby sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie poprzez zmianę zaplanowanych terminów dokonywania czynności wymagających bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, w tym czynności terenowych, chyba że okoliczności wskazują, że występuje zagrożenie życia lub zdrowia osoby, której dotyczy dana czynność lub termin został określony w zarządzeniu sądu oraz poprzez zmianę sposobu wykonywania czynności wymagających bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, na wykorzystujący środki komunikowania się na odległość, chyba że co innego wynika z orzeczenia sądu stanowiącego podstawę dokonania czynności lub z uwagi na charakter zadania jest to niezbędne do prawidłowego jego wykonania.

Treść zarządzenia 13/2020

Informujemy Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, iż w dniu 1kwietnia 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w sprawie zasad i trybu zapobiegania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Zgodnie z przedmiotowym zarządzeniem, począwszy od poniedziałku 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2020 roku zostają odwołane w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wszystkie sprawy wyznaczone na rozprawy i posiedzenia jawne za wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki, które zostaną określone osobnym zarządzeniem, z tym zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to terminów publikacji orzeczeń w sprawach karnych.

Ponadto we wskazanym powyżej terminie ogranicza się pracę następujących komórek organizacyjnych sądu, tj. Biura Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt, Biura Podawczego, Kasy Sądu wyłącznie do:

  1. udostępniania na czytelni akt spraw, w których wyznaczone będą we wskazanym wyżej okresie posiedzenia jawne oraz w których – w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku – upływa termin do wniesienia środka odwoławczego,
  2. przyjmowania pism procesowych głównie za pośrednictwem operatora pocztowego,
  3. przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie oraz dokonywania wypłat wyłącznie w zakresie spraw pilnych, np. realizacji wniosków w zakresie FPPiPP.
  4. wydawania odpisów i wypisów z akt jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego; w wyjątkowych niecierpiących zwłoki przypadkach możliwe jest wydanie dokumentów w budynku sądu na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału, oraz w przypadku zezwoleń na widzenia,
  5. udzielania informacji wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem środków informacji elektronicznej.

Informujemy także, iż wszelkie informacje dotyczące spraw udzielane będą za pośrednictwem kanałów łączności teleinformatycznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: boi@srpragapolnoc.pl oraz pod następującymi numerami telefonów:

Biuro Obsługi Interesantów:

(22) 509 11 58

I Wydział Cywilny:

(22) 509 17 27
(22) 509 15 36
(22) 509 15 38

II Wydział Cywilny:

(22) 509 17 17
(22) 509 15 54
(22) 509 11 51
(22) 509 15 52

III Wydział Karny:

(22) 509 15 89
(22) 509 15 90
(22) 509 15 88
(22) 509 15 15
(22) 509 17 29
(22) 509 17 28

IV Wydział Karny:

(22) 509 17 38
(22) 509 16 18
(22) 509 15 87
(22) 509 17 00
(22) 509 11 95

V Wydział Rodziny i Nieletnich:

(22) 509 17 44 (sprawy V RCps, klauzule i odpisy orzeczeń)
(22) 509 11 46 (sprawy V RNs, V Op, V Alk)
(22) 509 17 70 (sprawy V Nsm), 509 - 16 - 48 (sprawy V RC)
(22) 509 16 49 (sprawy V RCo i V Opm, informacje dot. zażaleń i apelacji)
(22) 509 11 98 (sprawy V Nw i V Nmo)

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

(22) 509 16 79
(22) 509 16 77

VII Wydział Cywilny:

(22) 509 17 01 (sprawy sprzed 2006 roku)
(22) 509 17 60 (postępowanie międzyinstancyjne)
(22) 509 16 99 (biegli sądowi)
(22) 509 16 88

VIII Wydział Karny:

(22) 509 17 89
(22) 509 16 01
(22) 509 17 85
(22) 509 16 00
(22) 509 11 82

Poniżej podajemy także numery telefonów pozostałych działów administracji sądowej:

Oddział Kadr:
(22) 509 11 33

Oddział Finansowy:
(22) 509 15 17

Oddział Administracyjny:
(22) 509 15 12

Oddział Gospodarczy:
(22) 509 15 20

Oddział Informatyczny:
(22) 509 17 88

We wskazanym okresie ogranicza się wstęp do budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie dla osób niebędących pracownikami sądu, prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, służb ratownictwa medycznego, służb sanitarno-epidemiologicznych oraz ewentualnie innych służb w uzasadnionych przypadkach, jedynie do :

  1. stron i ich pełnomocników - w dniach wyznaczonych na czynności, w których mogą brać osobisty udział;
  2. innych osób - wezwanych na dany dzień do osobistego stawiennictwa lub zamierzających wziąć udział w określonej ściśle sprawie w charakterze publiczności lub umówionych telefonicznie do zapoznania się z aktami w przypadkach określonych w par. 3 pkt 1 zarządzenia, o którym mowa.

Zarządzenie 11/2020 - w sprawie ustalenia kategorii spraw podlegających rozpoznaniu w terminie od 1 do 30 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie 12/2020 - w sprawie wstrzymania wyznaczania i odwołania terminów rozpraw i posiedzeń jawnych na miesiąc kwiecień 2020 rok

Zarządzenie 15/2020 Prezesa - w sprawie wstrzymania wysyłki pism sądowych oraz przekazywania akt do SOWP od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie 7/2020 Prezesa i Dyrektora - w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie 10/2020 Prezesa i Dyrektora - w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku


Informacja o dniach wolnych od pracy dla pracowników
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ
w Warszawie w 2020 roku

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
prowadzi nabór
na odpłatne praktyki absolwenckie
w sekretariatach wydziałów i/lub oddziałów sądowych

kliknij, wypełnij formularz i aplikuj online


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
zaprasza kandydatów na
biegłych sądowych i lekarzy sądowych

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
przeprowadza dowody na odległość
przy użyciu urządzeń technicznych (wideokonferencji)

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie,
Kierownictwo Sądu zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

kliknij i wypełnij


Kwartalnik "Probacja" powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją.
Publikowane w nim artykuły podlegają recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

kliknij, przejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i zapoznaj się ze szczegółamiUstawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci "Rodzina 500+", wprowadza przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej, zapewniające wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci, a także mające na celu zachęcenie rodzin do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci.

kliknij, przejdź na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczenj i zapoznaj się ze szczegółamiProgram ''Dobry Start'' to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na dochód.
To pomoc dla 4,6 miliona uczniów.

kliknij, przejdź na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczenj i zapoznaj się ze szczegółami


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
wspiera inicjatywę
fundacji DKMS

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji – 21 października 2021 roku

14.10.2021

 „W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 21 października 2021 roku. Wszelkie informacje dot. mediacji, w tym listy mediatorów i wykaz wydarzeń przewidzianych organizowanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dostępne są na naszej stronie internetowej, w „Informacjach Podstawowych” w zakładce „Mediacje”.

Informacja o dniach wolnych od pracy w roku 2021

12.04.2021
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 3 lutego 2021r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dni: 4 czerwca, 12 listopada oraz 24 grudnia 2021r. ustala się dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania dnia 12 listopada w dniu 20 listopada 2021r.

22-28 lutego 2021 roku - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

18.02.2021

 22 lutego 2021 roku ustanowiony został Dniem Ofiar Przestępstw.

W związku z powyższym od dnia 22 lutego br rozpocznie się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – akcja, która ma zwrócić szczególną uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” koordynowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i potrwają do 28 lutego 2021 roku.

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie

29.12.2020

 Zgodnie z regulacjami zawartymi w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
25 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 2106) w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania
urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie
do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
lub zakazanie zbliżania się mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Poniżej wskazujemy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na której znajduje się
przedmiotowy wzór formularza wniosku: Formularz wniosku


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 17.04.2020
Dokument oglądany razy: 3 096 315

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności