RSS
Dzisiaj jest: sobota, 08 maja 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Obwieszczenia sądowe - stwierdzenie zasiedzenia

II Ns 347/18, 3.07.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi–Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 347/18, toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Mondrzejewskiego, Janiny Mondrzejewskiej, Joanny Szabłowskiej, Szczęsnego Szabłowskiego z udziałem miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruchomości położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka przy ul. Fletniowej 60, składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 3/3 w obrębie ewidencyjnym 4-04-24 o powierzchni 0,1331 ha - wydzielonej z działki gruntu 3/2, oraz z działki gruntu 5/3 w obrębie ewidencyjnym 4-04-24 o powierzchni 0,0008 ha - wydzielonej z działki gruntu 5/2, opisanych na mapie sytuacyjnej nieruchomości sporządzonej do celów sądowych z dnia 25 kwietnia 2018 roku i zarejestrowanej za numerem P.1465.2018.5132, dla których to nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie księgi wieczyste WA3M/00011624/8, gdzie jako właściciel w dziale II wpisana jest Spółka Akcyjna „Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane” – w likwidacji i WA3M/00200891/2, gdzie w dziale II jako właściciel wpisane jest miasto stołeczne Warszawa. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi–Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

II C 557/06, 17.01.2020r. Sygn. akt: II C 557/06 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Grzegorz Zawadzki po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Skarb Państwa - Prezydent m.st. Warszawy przeciwko Danucie Gackiej o wydanie nieruchomości postanawia I. podjąć zawieszone postępowanie w sprawie; II. zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------II Ns 705/18 dnia 08 maja 2020 r.Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygn. II Ns 705/18 toczy się postępowanie w wniosku Marty Łodygi i Marcina Glegory z udziałem Małgorzaty Bujnarowskiej, Czesława Iliaszczuka, Dariusza Krupa, Henryka Iliaszczuka, Zdzisława Iliaszczuka, Adolfa Krupa, Jarosława Zawadzkiego, Ryszarda Zatorskiego, Wiktorii Lisiak, Sylwii Mejer, Wojciecha Mietelskiego, Aleksandra Sobianka, Julianny Szkarłatowicz, Sławomira Zawadzkiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału 7/8 we własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Kolejarskiej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 167, obręb 4-09-07 o powierzchni 483 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA3M/00028767/4 oraz własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Kolejarskiej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 166, o powierzchni 527 m2, która w prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie księdze wieczystej Kw nr WA3M/00006494/9 oznaczona jest jako działka o numerze 2, powierzchni 692 m2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie i wykazali swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 152/19 28.05.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 152/19 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Janikowskiej, Aleksandry Janikowskiej z udziałem Mieczysława Brzozowskiego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia ½ udziału we własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Gilarskiej, stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym 248, z obrębu 4-09-23, dla której prowadzony jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych zbiór dokumentów Zd nr 26176 . Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 136/20, 3.07.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie sygn. akt II Ns 136/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej, obejmującej część działki gruntu oznaczonej numerem 1/2, położonej w województwie mazowieckim, Warszawa, Dzielnica Targówek, jednostka ewidencyjna 146511_8, obręb numer 0906, nazwa 4-09-06, stanowiącej pas ziemi graniczący z drogą powiatową ul. Ludwika Kondratowicza i graniczący z nieruchomością położoną przy ul. Izoldy 4 W warszawie (03-666), obejmująca działkę numer 22/1, obręb 4-09-06, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla warszawy- Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą numer WA3M/00172045/1. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Aneta Stańczuk
Czas wytworzenia informacji: 03.07.2020
Dokument oglądany razy: 13 242

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności