RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych

Ogłoszenie o podpisaniu umowy

Warszawa: ZP/G/5/10 - Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, z terminem realizacji do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wykonawcy na daną partię asortymentu, w okresie obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy od daty jej podpisania
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/G/5/10 - Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, z terminem realizacji do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wykonawcy na daną partię asortymentu, w okresie obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy od daty jej podpisania.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, z terminem realizacji do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wykonawcy na daną partię asortymentu, w okresie obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy od daty jej podpisania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.92.30-1, 30.19.20.00-1, 19.43.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PRIMUS Maria Krupicz, ul. Rozbrat 10/14, 00-451 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191388,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 226438,71
• Oferta z najniższą ceną: 226438,71 / Oferta z najwyższą ceną: 231674,95
• Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dostawa powszechna o ustalonych parametrach i standardach jakościowych przy wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dnia 27.08.2010 r.
Fin. - 350 - 15/10


Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/G/5/10


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/G/5/10 w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, z terminem realizacji do 4 dni od dnia złożenia zamówienia wykonawcy na daną partię asortymentu, w okresie obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy od daty jej podpisania.

INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty firmy:

„PRIMUS” Maria Krupicz,
ul. Rozbrat 10/14,
00-451 WARSZAWA


która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 100,00.

W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 25.08.2010 r. do godz. 10.00, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:
- Oferta nr 1 złożona przez „B. F. I.” Hanna Jachacy, ul. Górnośląska 29, 00-432 WARSZAWA;
- Oferta nr 2 złożona przez „PAPMAX” Sławomir Szatanowski, ul. Płowiecka 41, 04-501 WARSZAWA;
- Oferta nr 3 złożona przez „WM-Trade” Wanda Kaczmarska, ul. Augustówka 26, 02-981
WARSZAWA;
- Oferta nr 4 złożona przez „PRIMUS” Maria Krupicz, ul. Rozbrat 10/14, 00-451 WARSZAWA.

Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający dokonał wyboru oferty nr 4 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, z uwagi na najniższą cenę ofertową oraz uzyskaną ilość punktów (100,00 pkt).

W poniższej tabeli przedstawiono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy Ilość punktów
w kryterium
(najniższa cena brutto - waga kryterium 100 %)


1 „B. F. I.” Hanna Jachacy,
ul. Górnośląska 29,
00-432 WARSZAWA 229.508,23 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„B. F. I.” Hanna Jachacy 98,66 pkt


2 „PAPMAX” Sławomir Szatanowski,
ul. Płowiecka 41,
04-501 WARSZAWA 229.320,11 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„PAPMAX” Sławomir Szatanowski 98,74 pkt


3 „WM-Trade” Wanda Kaczmarska,
ul. Augustówka 26,
02-981 WARSZAWA 231.674,95 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„WM-Trade” Wanda Kaczmarska 97,74 pkt


4 „PRIMUS” Maria Krupicz,
ul. Rozbrat 10/14,
00-451 WARSZAWA 226.438,71 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„PRIMUS” Maria Krupicz 100 pkt
- Maksymalna liczba punktów: 100 (przyznawana przez jednego Członka Komisji)
- Kryterium oceny ofert: cena 100%

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 01.09.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 27.08.2010 r.

Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski

Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 27.08.2010 r.

Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia: 27.08.2010
Dokument oglądany razy: 19087
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności