RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

ZP/A/10/12 Świadczenie przez Pocztę Polską S.A. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Umowie Ramowej Nr 3 zawartej pomiędzy Sądem

15/01/2013 S10 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu


PL-Warszawa: Usługi pocztowe i kurierskie
2013/S 010-012138
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
ul. Terespolska 15A
Osoba do kontaktów: Zbigniew Ryniejski
03-813 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225091165
E-mail: zbigniew.ryniejski@warszawapraga-pln.sr.gov.pl
Faks: +48 225091165
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.srpragapolnoc.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Wymiar Sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie przez Pocztę Polską S.A. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Umowie Ramowej Nr 3 zawartej pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a Pocztą Polską S.A. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie przez Pocztę Polską S.A. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Umowie Ramowej Nr 3 zawartej pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a Pocztą Polską S.A. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64100000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 814 507,37 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych
W związku z zawarciem w dniu 26 listopada 2012 r. Umowy Ramowej Nr 3 pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a Pocztą Polską S.A. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego. Na podstawie zawartej Umowy Ramowej Nr 3 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zobowiązany został do zawarcia umowy w oparciu o art. 68 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 101 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych Art. 67 ust. 1 „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: pkt 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: lit. a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,”.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/A/10/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/A/10/12 Nazwa: Świadczenie przez Pocztę Polską S.A. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Umowie Ramowej Nr 3 zawartej pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a Pocztą Polską S.A. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Poczta Polska S.A.
ul. Stawki 2
00-940 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 814 507,37 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 814 507,37 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
W związku z zawarciem w dniu 26.11.2012 r. Umowy Ramowej Nr 3 pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a Pocztą Polską S.A. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego. Na podstawie zawartej Umowy Ramowej Nr 3 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zobowiązany został do zawarcia umowy w oparciu o art. 68 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 101 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Art. 67 ust. 1 „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: pkt 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: lit. a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.1.2013

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 16.01.2013
Dokument oglądany razy: 19937
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności