RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup i dostawę bonów towarowych

Warszawa: ZP/K/6/10 - Zakup i dostawa bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi) dla pracowników zatrudnionych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Numer ogłoszenia: 343634 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie , ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/K/6/10 - Zakup i dostawa bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi) dla pracowników zatrudnionych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zakup i dostawa bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi) dla pracowników zatrudnionych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Bony towarowe papierowe muszą spełniać następujące warunki: Rodzaj bonów i ich ilość: - 1.768 szt. bonów o nominale 100 zł. Łączna wartość nominalna bonów towarowych wynosi: 176.800,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych). Pod pojęciem (bonów towarowych) należy rozumieć emitowanie i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) Wymagana jest realizacja bonów w placówkach branży ogólnospożywczej, art. chemiczne i kosmetyczne, sprzęt AGD, RTV i elektroniczny, art. papiernicze, zabawkarskie, księgarskie, muzyczne, odzież damska, męska, dziecięca w placówkach na terenie miasta Warszawy i woj. mazowieckiego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jedną) dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), przez dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zamawiający rozumie jednorazową dostawę bonów towarowych w formie papierowej jednemu zamawiającemu. Do wymienionych w wykazie dostaw zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych dostaw została wykonana lub jest wykonywana należycie. Niespełnienie przez wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie wykonawcy.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 4) dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 50
• 2 - termin ważności bonu towarowego - 10
• 3 - liczba punktów handlowych, w których można realizować bony towarowe - 30
• 4 - liczba punktów innych niż handlowe (np. usługowe, gastronomiczne), w których można realizować bony towarowe - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srpragapolnoc.pl, zakładka Zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Oddział Finansowy, 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pokój 720.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 10:30, miejsce: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Oddział Finansowy, 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pokój 720.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie: 25.10.2010


Warszawa, dnia 17.11.2010 r.
Fin. - 350 - 22/10

Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/K/6/10


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/K/6/10 w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi) dla pracowników zatrudnionych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty firmy:

SODEXO PASS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 WARSZAWA

która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 95,28.

Pobierz szczegółowe informacje o wyborze najkorzystaniejszej oferty

W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski

Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 17.11.2010 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup i dostawa bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi) dla pracowników zatrudnionych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pobierz szczegółowe informacje ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski

Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 24.11.2010 r.


Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 25.10.2010
Dokument oglądany razy: 18748
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności