RSS
Dzisiaj jest: piątek, 22 października 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 12.05.2010, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: porawki wizualne

Materiały eksploatacyjne - tonery

Warszawa, dnia 12.05.2010 r.
Fin. - 350 - 9/10


Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/G/3/10


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/G/3/10 w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd.

INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty firmy:

„B. F. I.” Hanna Jachacy,
ul. Górnośląska 29,
00-432 WARSZAWA

która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 400,00 (100,00 pkt uzyskała oferta na podstawie wzoru zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia u jednego członka komisji).

W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 06.05.2010 r. do godz. 10.00, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:
- Oferta nr 1 złożona przez „POLMARK EXPORT-IMPORT” Małgorzata Markowska, ul. Rejtana 19B
m. 28A, 05-270 MARKI;
- Oferta nr 2 złożona przez „PAPMAX” Sławomir Szatanowski, ul. Płowiecka 41, 04-501 WARSZAWA;
- Oferta nr 3 złożona przez „B. F. I.” Hanna Jachacy, ul. Górnośląska 29, 00-432 WARSZAWA;
- Oferta nr 4 złożona przez „PRIMUS” Maria Krupicz, ul. Rozbrat 10/14, 00-451 WARSZAWA.

Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i zgodnie z kryteriami oceny ofert, wskazanymi w Rozdziale 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest całkowita cena ofertowa - waga kryterium: 100 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną - oferta ta uzyskała 100 pkt.
3. Do obliczenia punktów pozostałych, ważnych, ofert zamawiający zastosuje następującą formułę:
Pbad. = x 100
gdzie:
Pbad. - liczba punktów przyznanych ofercie badanej,
Cmin. - najniższa łączna cena brutto spośród cen brutto wszystkich ofert,
Cbad. - łączna cena brutto oferty badanej.
4. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów przyznanych na podstawie wzoru przez wszystkich członków Komisji ocenianej ofercie.

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, z uwagi na najniższą cenę ofertową oraz uzyskała ona łącznie u czterech członków komisji największą ilość punktów (400,00 pkt).
W poniższej tabeli przedstawiono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy Ilość punktów
w kryterium
(najniższa cena brutto)
1 „POLMARK EXPORT-IMPORT”
Małgorzata Markowska,
ul. Rejtana 19B m. 28A,
05-270 MARKI 139.733,92 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„POLMARK EXPORT-IMPORT” Małgorzata Markowska (94,56 pkt)
94,56 pkt x 4 = 378,24 pkt
2 „PAPMAX” Sławomir Szatanowski,
ul. Płowiecka 41,
04-501 WARSZAWA 214.091,70 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„PAPMAX” Sławomir Szatanowski (61,72 pkt)
61,72 pkt x 4 = 246,88 pkt
3 „B. F. I.” Hanna Jachacy,
ul. Górnośląska 29,
00-432 WARSZAWA 132.128,44 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„B. F. I.” Hanna Jachacy (100 pkt)
100 pkt x 4 = 400 pkt
4 „PRIMUS” Maria Krupicz,
ul. Rozbrat 10/14,
00-451 WARSZAWA 133.112,98 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„PRIMUS” Maria Krupicz (99,26 pkt)
99,26 pkt x 4 = 397,04 pkt

- Maksymalna liczba punktów: 100 (przyznawana przez jednego członka komisji)
- Kryterium oceny ofert: cena 100%

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 17.05.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 12.05.2010 r.


Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski

Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 12.05.2010 r.

Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia: 12.05.2010
Dokument oglądany razy: 4293
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności