RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Zawiadomienie o wyborze firmy Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 20.01.2011 r.

Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/I/1/11


Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/I/1/11 w trybie zamówienia z wolnej ręki na aktualizację oprogramowania programów komputerowych: LEX DLA SĘDZIEGO I PROKURATORA (aktualizacja miesięczna) dla 73 użytkowników od dnia 01.02.2011 r. do dnia 31.01.2012 r. oraz LEX OMEGA (aktualizacja dwutygodniowa) z modułem:
1) KOMENTARZE;
2) PRAWO EUROPEJSKIE;
3) CZASOPISMA ON LINE;
4) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
oprogramowanie sieciowe dla sieci komputerowej zainstalowanej w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A bez limitu użytkowników sieci komputerowej w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.02. 2011 r. do dnia 31.01.2012 r. i SERWIS PRAWA PRACY I UBEZPICZEŃ SPOŁECZNYCH (aktualizacja miesięczna) oprogramowanie sieciowe dla sieci komputerowej zainstalowanej w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A dla jednego użytkownika sieci komputerowej w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.04.2011 r. do dnia 31.03.2012 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
(Zamieszczone zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych)


W trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/I/1/11 prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na aktualizację oprogramowania programów komputerowych: LEX DLA SĘDZIEGO I PROKURATORA (aktualizacja miesięczna) dla 73 użytkowników od dnia 01.02.2011 r. do dnia 31.01.2012 r. oraz LEX OMEGA (aktualizacja dwutygodniowa) z modułem:
1) KOMENTARZE;
2) PRAWO EUROPEJSKIE;
3) CZASOPISMA ON LINE;
4) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
oprogramowanie sieciowe dla sieci komputerowej zainstalowanej w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A bez limitu użytkowników sieci komputerowej w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.02.2011r. do dnia 31.01.2012 r. i SERWIS PRAWA PRACY I UBEZPICZEŃ SPOŁECZNYCH (aktualizacja miesięczna) oprogramowanie sieciowe dla sieci komputerowej zainstalowanej w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A dla jednego użytkownika sieci komputerowej w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.04.2011 r. do dnia 31.03.2012 r., po negocjacjach postanowił w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy - Prawo zamówień publicznych udzielić zamówienia Firmie: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Regionalny Oddział Handlowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 5A, 01-231 Warszawa.

W dniu 19.01.2011 r. o godz. 12.00 zostały przeprowadzone negocjacje z przedstawicielem firmy „Wolters Kluwer Polska” Sp. z o.o. w sprawie ww. wymienionego zamówienia publicznego.

Zamawiający dokonał wyboru oferty Firmy: „Wolters Kluwer Polska” Sp. z o.o. w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, z uwagi na przysługujące Firmie wyłączne niczym nieograniczone prawo autorskie i majątkowe do wszystkich wyżej wymienionych programów, a co za tym idzie na mocy art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) jako jedyna może udzielać licencji na korzystanie z tych programów.

W poniższej tabeli przedstawiono streszczenie oceny złożonej oferty wraz z punktacją przyznaną ofercie.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Ilość punktów
w kryterium
(najniższa cena brutto)
1. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a, 01-231 WARSZAWA
1 106.131,78 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
100 pkt

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 25.01.2011 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawcy faksem w dniu 20.01.2011 r.

Jednocześnie Komisja informuję, że przysługuje wykonawcą prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski

Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 20.01.2011 r.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 20.01.2011
Dokument oglądany razy: 17209
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności