RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na aktualizację oprogramowania firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Warszawa: ZP/I/1/11 - Aktualizacja oprogramowania programów komputerowych: Lex dla Sędziego i Prokuratora - dla 73 użytkowników od 01.02.2011 r. do 31.01.2012 r., Lex Omega z modułem: Komentarze, Prawo Europejskie, Czasopisma on line, Zamówienia Publiczne - oprogramowanie sieciowe bez limitu użytkowników dla sieci komputerowej zainstalowanej w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w okresie od 01.02.2011 r. do 31.01.2012 r. oraz Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - oprogramowanie sieciowe dla jednego użytkownika dla sieci komputerowej

Numer ogłoszenia: 18766 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/I/1/11 - Aktualizacja oprogramowania programów komputerowych: Lex dla Sędziego i Prokuratora - dla 73 użytkowników od 01.02.2011 r. do 31.01.2012 r., Lex Omega z modułem: Komentarze, Prawo Europejskie, Czasopisma on line, Zamówienia Publiczne - oprogramowanie sieciowe bez limitu użytkowników dla sieci komputerowej zainstalowanej w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w okresie od 01.02.2011 r. do 31.01.2012 r. oraz Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - oprogramowanie sieciowe dla jednego użytkownika dla sieci komputerowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Aktualizacja oprogramowania programów komputerowych: Lex dla Sędziego i Prokuratora - dla 73 użytkowników od 01.02.2011 r. do 31.01.2012 r., Lex Omega z modułem: Komentarze, Prawo Europejskie, Czasopisma on line, Zamówienia Publiczne - oprogramowanie sieciowe bez limitu użytkowników dla sieci komputerowej zainstalowanej w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w okresie od 01.02.2011 r. do 31.01.2012 r. oraz Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - oprogramowanie sieciowe dla jednego użytkownika dla sieci komputerowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 72.26.80.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86286,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 106131,78

Oferta z najniższą ceną: 106131,78 / Oferta z najwyższą ceną: 106131,78

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ust. 1: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: pkt 1: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: lit. a: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, lit. b: z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,. Dostawa powyższa jest świadczona tylko przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - jedyny producent i dostawca w Polsce przedmiotu zamówienia. Konieczność instalacji w użytkowanym sprzęcie nowych kluczy licencyjnych dla innych programów niż programy firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 09.02.2011
Dokument oglądany razy: 17786
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności