RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

OGŁOSZENIE o zamówieniu na zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań

Warszawa: ZP/G/2/11 Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych materiałach (kaset po zużytych tonerach).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul.   Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/G/2/11 Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych materiałach (kaset po zużytych tonerach)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych materiałach (kaset po zużytych tonerach). Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Toner do drukarki HP LJ 1006 wydajność: 1.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP CB435A (35A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 30. 2. Toner do drukarki HP LJ 1022 wydajność: 2.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q2612A (12A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 105. 3. Toner do drukarki HP LJ 1100 wydajność: 2.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP C4092A (92A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 3. 4. Toner do drukarki HP LJ 2420/2420d wydajność: 12.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6511X (11X). Ilość zamawianych materiałów - szt. 20. 5. Toner do drukarki HP LJ P4014 wydajność: 10.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP CC364A (64A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 5. 6. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 6.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6470A czarny. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8. 7. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 4.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: niebieski, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6471A niebieski. Ilość zamawianych materiałów - szt. 4. 8. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 4.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: żółty, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6472A żółty. Ilość zamawianych materiałów - szt. 4. 9. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 4.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: czerwony, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6473A czerwony. Ilość zamawianych materiałów - szt. 4. 10. Toner do drukarki SAMSUNG ML-2250 wydajność: 5.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - ML-2250D5. Ilość zamawianych materiałów - szt. 245. 11. Toner do drukarki SAMSUNG ML-3561 ND wydajność: 12.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - ML-3560DB. Ilość zamawianych materiałów - szt. 40. 12. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG SCX-5530 FN wydajność: 8.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - SCX-D5530B. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8. 13. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG SCX-5635 FN wydajność: 10.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - MLT-D2082L. Ilość zamawianych materiałów - szt. 9. 14. Toner do drukarki Lexmark T654DN i Lexmark T650DN wydajność: 7.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - T650A11E. Ilość zamawianych materiałów - szt. 70. 15. Toner do faxu Panasonic KX-FL 613 wydajność: 2.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - KX-FA83. Ilość zamawianych materiałów - szt. 12. 16. Toner do kserokopiarki Canon iR 2016J/2020 wydajność: 15.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV14. Ilość zamawianych materiałów - szt. 15. 17. Toner do kserokopiarki Canon iR 2230 i Canon iR 3225 wydajność: 21.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV11. Ilość zamawianych materiałów - szt. 16. 18. Toner do kserokopiarki Canon iR 2800 wydajność: 15.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV3. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8. 19. Toner do kserokopiarki Canon iR 3045 wydajność: 24.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV12. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), w terminie do dnia 23.05.2011 r. do godz. 10.30 (wadium wnoszone w pieniądzu musi znajdować się na konie u zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazany rachunek bankowy Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 07 1130 1020 0013 4407 0520 0005. z adnotacją: Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych materiałach. (sygnatura postępowania: ZP/G/2/11) za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się dzień wpływu pieniędzy na konto zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 6. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu wykonawca winien wskazać numer rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium. 7. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być wystawione na druku jednostki dokonującej poręczenia lub wydającej gwarancji, w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom. Dokument winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, zgodnie z warunkami siwz, następuje jego bezwarunkowa i nieodwołalna wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8. Na dowód wniesienia wadium należy załączyć w ofercie: 1) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu, 2) oryginał dokumentu (poza dowodem wpłaty pieniądza) - dodatkowo, w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem (WADIUM)..
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jedną) dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 120.000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), przez dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zamawiający rozumie dostawę polegającą na dostarczeniu przez wykonawcę tonerów do drukarek komputerowych jednemu zamawiającemu, w okresie 12 miesięcy. Do wymienionych w wykazie dostaw zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych dostaw została wykonana lub jest wykonywana należycie. Niespełnienie przez wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie wykonawcy;
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Oświadczenia i dokumenty żądane na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań jakościowych w przypadku oferowanych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych - tonerów, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do siwz, 2) w przypadku oferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych - tonerów: a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu wymagań jakościowych w przypadku oferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych - tonerów, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do siwz, b) raporty z testów wydajności dla: - tonerów monochromatycznych do drukarek laserowych według normy ISO/IEC 19752, - tonerów kolorowych do drukarek laserowych według normy ISO/IEC 19798, lub normami równoważnymi, c) zaświadczenie lub certyfikat niezależnego podmiotu potwierdzające, że w procesie produkcji materiałów eksploatacyjnych - tonerów stosowana jest norma jakości tj. ISO 9001:2000. Wykonawca może złożyć zaświadczenie równoważne lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przy produkcji oferowanych materiałów eksploatacyjnych - tonerów równoważnych środków zapewnia jakości.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy wynikające np. ze zmiany obowiązujących przepisów, z potrzeby wprowadzenia zmian personalnych wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: komparycji, literówek, systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie, sposobu realizacji umowy, zmian kar umownych, zmiany treści załączników, które będą stanowić integralną część umowy oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem Stron w stosowanym aneksie, zmiany korzystne dla zamawiającego. Zmiany nie mogą dotyczyć ceny ofertowej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srpragapolnoc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie ul. Terespolska 15A, pokój nr 720 03-813 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2011 godzina 10:30, miejsce: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie ul. Terespolska 15A, pokój nr 720 03-813 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Pobierz PDF 16MB)

Odpowiedź na pytania zadane w dniu 13.05.2011 do zapisów SIWZ (Pobierz PDF) 

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 11.05.2011
Dokument oglądany razy: 18079
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności