RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Ogłoszenie o wyborze najkorzystaniejszej oferty w postępowaniu nr ZP/G/2/11

Warszawa, dnia 02.06.2011 r.
Fin. - 350 - 8/11

Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/G/2/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/G/2/11 w trybie przetargu nieograniczonego na na zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych materiałach (kaset po zużytych tonerach).


INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty firmy:

„PRIMUS”
Maria Krupicz
ul. Rozbrat 10/14
00-451 WARSZAWA

która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 100,00.

W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 23.05.2011 r. do godz. 10.30, do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert:
- Oferta nr 1 złożona przez „JM DATA” s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul. Trakt Lubelski 233,
04-667 WARSZAWA,
- Oferta nr 2 złożona przez „PRIMUS” Maria Krupicz,ul. Rozbrat 10/14, 00-451 WARSZAWA,
- Oferta nr 3 złożona przez „AUTOMATYKA BIUROWA” Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424
WARSZAWA,
- Oferta nr 4 złożona przez „DOM DRUK” Adam Dopierała, ul. J. Conrada 63, 31-357 KRAKÓW,
- Oferta nr 5 złożona przez F.H.U. „GRAWIT”, ul. Górny Bór 5, 43-430 SKOCZÓW,
- Oferta nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MULTIKOM” Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 BYDGOSZCZ .

Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i zgodnie z kryteriami oceny ofert, wskazanymi w Rozdziale XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, w ust. 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest całkowita cena ofertowa – waga kryterium: 100% w ust. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – oferta ta uzyska 100 pkt.

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 100,00.

Poniższej przedstawiono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom.

1 „JM DATA” s.c.
Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej,
ul. Trakt Lubelski 233,
04-667 WARSZAWA
Cena ofertowa: 207.109,86 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: 93,52 pkt
2 „PRIMUS”
Maria Krupicz,
ul. Rozbrat 10/14,
00-451 WARSZAWA
Cena ofertowa: 193.690,56 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: 100 pkt
3 „AUTOMATYKA BIUROWA” Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 103,
01-424 WARSZAWA
Cena ofertowa: 195.097,68 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: 99,28 pkt
4 „DOM DRUK”
Adam Dopierała,
ul. J. Conrada 63,
31-357 KRAKÓW
Cena ofertowa: 141.047,79 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5 F.H.U. „GRAWIT”
ul. Górny Bór 5,
43-430 SKOCZÓW
Cena ofertowa: 194.094,00 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: 99,79 pkt
6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MULTIKOM”
Adam Papierski,
ul. Fabryczna 15,
85-741 BYDGOSZCZ
Cena ofertowa: 120.997,09 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 07.06.2011 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 02.06.2011 r.

Jednocześnie Komisja informuję, że przysługuje wykonawcą prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski
Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 02.06.2011 r.


Warszawa: ZP/G/2/11 Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych materiałach (kaset po zużytych tonerach)
Numer ogłoszenia: 151940 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108896 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/G/2/11 Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych materiałach (kaset po zużytych tonerach).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych materiałach (kaset po zużytych tonerach). Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Toner do drukarki HP LJ 1006 wydajność: 1.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP CB435A (35A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 30. 2. Toner do drukarki HP LJ 1022 wydajność: 2.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q2612A (12A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 105. 3. Toner do drukarki HP LJ 1100 wydajność: 2.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP C4092A (92A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 3. 4. Toner do drukarki HP LJ 2420/2420d wydajność: 12.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6511X (11X). Ilość zamawianych materiałów - szt. 20. 5. Toner do drukarki HP LJ P4014 wydajność: 10.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP CC364A (64A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 5. 6. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 6.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6470A czarny. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8. 7. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 4.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: niebieski, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6471A niebieski. Ilość zamawianych materiałów - szt. 4. 8. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 4.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: żółty, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6472A żółty. Ilość zamawianych materiałów - szt. 4. 9. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 4.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: czerwony, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6473A czerwony. Ilość zamawianych materiałów - szt. 4. 10. Toner do drukarki SAMSUNG ML-2250 wydajność: 5.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - ML-2250D5. Ilość zamawianych materiałów - szt. 245. 11. Toner do drukarki SAMSUNG ML-3561 ND wydajność: 12.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - ML-3560DB. Ilość zamawianych materiałów - szt. 40. 12. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG SCX-5530 FN wydajność: 8.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - SCX-D5530B. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8. 13. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG SCX-5635 FN wydajność: 10.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - MLT-D2082L. Ilość zamawianych materiałów - szt. 9. 14. Toner do drukarki Lexmark T654DN i Lexmark T650DN wydajność: 7.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - T650A11E. Ilość zamawianych materiałów - szt. 70. 15. Toner do faxu Panasonic KX-FL 613 wydajność: 2.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - KX-FA83. Ilość zamawianych materiałów - szt. 12. 16. Toner do kserokopiarki Canon iR 2016J/2020 wydajność: 15.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV14. Ilość zamawianych materiałów - szt. 15. 17. Toner do kserokopiarki Canon iR 2230 i Canon iR 3225 wydajność: 21.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV11. Ilość zamawianych materiałów - szt. 16. 18. Toner do kserokopiarki Canon iR 2800 wydajność: 15.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV3. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8. 19. Toner do kserokopiarki Canon iR 3045 wydajność: 24.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV12. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* PRIMUS Maria Krupicz, ul. Rozbrat 10/14, 00-451 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118976,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 193690,56
Oferta z najniższą ceną: 120997,09 / Oferta z najwyższą ceną: 207109,86
Waluta: PLN.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 02.06.2011
Dokument oglądany razy: 18420
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności