RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO POSTĘPOWANIA ZP/G/3/11

Warszawa, dnia 21.07.2011 r.
Fin. - 350 - 13/11

Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/G/3/11


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/G/3/11 w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy druków i urządzeń sądowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.


INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty firmy:

Poligrafia „Bro-Kal” s.c.
Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna
Mąchocice Kapitulne 90
26-001 MASŁÓW

która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 100,00.

W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 11.07.2011 r. do godz. 10.30, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:
- Oferta nr 1 złożona przez „INTROLIGATORSTWO”, Janusz Zawadzki, ul. Olszowa 26, 05-090 RASZYN-RYBIE,
- Oferta nr 2 złożona przez „DRUKARNIA NR 1”, Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Rakowiecka 37, 02-521 WARSZAWA,
- Oferta nr 3 złożona przez Hurtowa Sprzedaż Kopert, Druki, Art. Papiernicze, Kujbida Leszek, Przyprostynia, ul. Prandoty 41, 64-360 ZBĄSZYN,
- Oferta nr 4 złożona przez Poligrafia „Bro-Kal” s.c. Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna, Mąchocice Kapitulne 90, 26-001 MASŁÓW.

Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i zgodnie z kryteriami oceny ofert, wskazanymi w Rozdziale XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, w ust. 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest całkowita cena ofertowa – waga kryterium: 100% w ust. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – oferta ta uzyska 100 pkt.

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 4 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 100,00.

Poniżej przedstawiono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom.

1 INTROLIGATORSTWO
Janusz Zawadzki,
ul. Olszowa 26,
05-090 RASZYN-RYBIE
Cena ofertowa: 62.672,44 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2 DRUKARNIA NR 1
Przedsiębiorstwo Państwowe,
ul. Rakowiecka 37,
02-521 WARSZAWA
Cena ofertowa: 94.002,09 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: 78,52 pkt

3 Hurtowa Sprzedaż Kopert
Druki, Art. Papiernicze
Kujbida Leszek,
Przyprostynia
ul. Prandoty 41,
64-360 ZBĄSZYN
Cena ofertowa: 90.876,83 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:  81,22 pkt

4 Poligrafia „Bro-Kal” s.c.
Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna,
Mąchocice Kapitulne 90,
26-001 MASŁÓW
cena ofertowa: 73.814,48 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: 100,00 pkt

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 26.07.2011 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 21.07.2011 r.

Jednocześnie Komisja informuję, że wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski
Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 21.07.2011 r.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 21.07.2011
Dokument oglądany razy: 17037
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności