RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Ogłoszenie o podpisaniu umowy do zamówienia ZP/G/3/11

Warszawa: ZP/G/3/11 Zakup i sukcesywne dostawy druków i urządzeń sądowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
Numer ogłoszenia: 230998 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179982 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/G/3/11 Zakup i sukcesywne dostawy druków i urządzeń sądowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i sukcesywne dostawy druków i urządzeń sądowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.45.80.00-5, 22.85.21.00-8, 22.82.00.00-4, 22.90.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Poligrafia Bro-Kal s.c., Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna, Mąchocice Kapitulne 90, 26-001 Masłów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105931,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 73814,48
• Oferta z najniższą ceną: 62672,44 / Oferta z najwyższą ceną: 94002,09
• Waluta: PLN.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 04.08.2011
Dokument oglądany razy: 16433
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności