RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Ogłoszenie o zamówieniu ZP/I/6/11 - dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb tut. Sądu

Warszawa: ZP/I/6/11 Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
Numer ogłoszenia: 342308 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/I/6/11 Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 79 sztuk komputerów przenośnych i 80 sztuk drukarek laserowych mono oraz 80 sztuk tonerów do drukarek laserowych zaoferowanych przez wykonawcę.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.12.51.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 28.10.2011 r. do godz. 10.30 (wadium wnoszone w pieniądzu musi znajdować się na koncie u zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowe z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazany rachunek bankowy Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 07 1130 1020 0013 4407 0520 0005, z adnotacją: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. (sygnatura postępowania: ZP/I/6/11) za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się dzień wpływu pieniędzy na konto zamawiającego. 3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu wykonawca winien wskazać numer rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium. 6. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być wystawione na druku jednostki dokonującej poręczenia lub wydającej gwarancji, w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom. Dokument winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, zgodnie z warunkami siwz, następuje jego bezwarunkowa i nieodwołalna wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 7. Na dowód wniesienia wadium należy załączyć w ofercie: 1) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu, 2) oryginał dokumentu (poza dowodem wpłaty pieniądza) - dodatkowo, w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem WADIUM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1) Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2) Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 3) Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 4) Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 5) Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
do oferty załączyć: a) certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą (kserokopia), b) oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym MS Windows 7 (wydruk ze strony Microsoft WHCL), c) komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej), d) deklaracja zgodności CE (kserokopia przy dostawie).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srpragapolnoc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, pokój 701, 03-813 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2011 godzina 10:30, miejsce: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, pokój 701, 03-813 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz SIWZ do ZP/I/6/11 (PDF 10MB)

Odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 21.10.2011  POBIERZ (PDF 0.2MB)

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 19.10.2011
Dokument oglądany razy: 18159
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności