RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Informacja o wyborze firmy do zamówienia ZP/I/6/11

Warszawa, dnia 02.11.2011 r.
Fin. - 350 - 22/11

Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/I/6/11


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/I/6/11 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.


INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty firmy:


„ALLTECH” Sp. jawna
ul. Spółdzielcza 33
09-407 PŁOCK

która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 100,00.

W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 28.10.2011 r. do godz. 10.30, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:
- Oferta nr 1 złożona przez „ALLTECH” Sp. jawna, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 PŁOCK,
- Oferta nr 2 złożona przez „EMMA-PC” Computer Consulting Maciejewska Sp. jawna, ul. Domaniewska 22A lok. U-IV, 02-672 WARSZAWA,
- Oferta nr 3 złożona przez MC MERCURY COMPUTER Maciej Bednarski Sp. jawna, ul. Jubilerska 4, 04-190 WARSZAWA.

Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i zgodnie z kryteriami oceny ofert, wskazanymi w Rozdziale XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 100,00.

W poniższej tabeli przedstawiono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy Ilość punktów
w kryterium
(najniższa cena brutto - waga kryterium 100 %)
1 „ALLTECH” Sp. jawna
ul. Spółdzielcza 33
09-407 PŁOCK
Cena: 365.150,10 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: 100,00 pkt

2 „EMMA-PC” Computer Consulting
Maciejewska Sp. jawna
ul. Domaniewska 22A lok. U-IV
02-672 WARSZAWA
Cena: 376.590,33 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: 96,96 pkt

3 MC MERCURY COMPUTER
Maciej Bednarski Sp. jawna
ul. Jubilerska 4
04-190 WARSZAWA
Cena: 382.929,75 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę: 95,36 pkt

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 07.11.2011 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 02.11.2011 r.

Jednocześnie Komisja informuję, że wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski
Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 02.11.2011 r.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 02.11.2011
Dokument oglądany razy: 17102
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności