RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Informacja o udzieleniu zamówienia ZP/G/5/11

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 328670-2011 z dnia 2011-10-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego

Termin składania ofert: 2011-10-19
________________________________________
Warszawa: ZP/G/5/11 Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego
Numer ogłoszenia: 361580 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 328670 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/G/5/11 Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.92.30-1, 30.19.20.00-1, 19.43.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• AMAD Sp. z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188467,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 154514,69
• Oferta z najniższą ceną: 154514,69 / Oferta z najwyższą ceną: 173394,33
• Waluta: PLN.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 02.11.2011
Dokument oglądany razy: 16643
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności