RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP/I/8/11 na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Warszawa, dnia 29.11.2011 r.
Fin. - 350 - 26/11


Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/I/8/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/I/8/11 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.


INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty firmy:


„ALLTECH” Sp. Jawna,
Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 PŁOCK

która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 100,00.

W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 28.11.2011 r. do godz. 10.30, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, złożona przez „ALLTECH” Sp. Jawna, Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 PŁOCK.

Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i zgodnie z kryteriami oceny ofert, wskazanymi w Rozdziale XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała maksymalną ilość punktów - 100,00.

Poniżej przedstawiono streszczenie oceny złożonej oferty wraz z punktacją przyznaną ofercie.


„ALLTECH” Sp. Jawna
Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 PŁOCK
Cena brutto - 41.328,00 zł
Liczba punktów  - 100 pkt


Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) z uwagi na fakt, że przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego i złożono tylko jedną ofertę.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawcy faksem w dniu 29.11.2011 r.


W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski
Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 29.11.2011 r.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 29.11.2011
Dokument oglądany razy: 17517
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności