RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Informacja o udzieleniu zamówienia ZP/I/8/11 na dostawę 16 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Warszawa: ZP/I/8/11 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych zawierających drukarki laserowe, faksy i skanery dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
Numer ogłoszenia: 314113 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301699 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/I/8/11 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych zawierających drukarki laserowe, faksy i skanery dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa 16 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych zawierających drukarki laserowe, faksy i skanery dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ALLTECH Spółka Jawna, Zdzisław Pająk, Artur Pająk,, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34146,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 41328,00
• Oferta z najniższą ceną: 41328,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41328,00
• Waluta: PLN.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 01.12.2011
Dokument oglądany razy: 17636
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności