RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP/K/9/11 na dostawę bonów towarowych dla potrzeb III i IV Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Warszawa, dnia 01.12.2011 r.
Fin. - 350 - 25/11


Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/K/9/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/K/9/11 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi) dla potrzeb III i IV Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty firmy:


Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 WARSZAWA


która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 95,00.

W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 30.11.2011 r. do godz. 10.30, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:
- Oferta nr 1 złożona przez BONUS Systems Polska S.A., ul. Żupnicza 17, 03-821 WARSZAWA,
- Oferta nr 2 złożona przez Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 WARSZAWA,

Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i zgodnie z kryteriami oceny ofert, wskazanymi w Rozdziale XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w ust. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:
a) cena brutto oferty - 50% znaczenie;
b) liczba punktów handlowych, w których można realizować bony towarowe - 30% znaczenie;
c) liczba punktów innych niż handlowe (np. usługowe, gastronomiczne), w których można realizować bony towarowe - 10% znaczenie;
d) termin ważności bonów towarowych - 10% znaczenie.


Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 95,00.

Poniższej przedstawiono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom.

1. BONUS Systems Polska S.A.
ul. Żupnicza 17
03-821 WARSZAWA

Cena: 7.500,00 zł brutto - 50 pkt
Liczba punktów:
1.539 punktów handlowych w Warszawie i woj. mazowieckim - 10,83 pkt
234 punktów innych niż handlowe w Warszawie i woj. mazowieckim - 2,28 pkt
Termin ważności bonów: 12 miesięcy - 3,33 pkt
Łączna ilość punktów: 66,44

2. Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 WARSZAWA

Cena: 7.500,00 zł brutto - 50 pkt
Liczba punktów:
4.262 punktów handlowych w Warszawie i woj. mazowieckim - 30,00 pkt
1.025 punktów innych niż handlowe w Warszawie i woj. mazowieckim - 10,00 pkt
Termin ważności bonów: 12 miesięcy - 5,00 pkt
Łączna ilość punktów: 95,00

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 06.12.2011 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 01.12.2011 r.

Jednocześnie Komisja informuję, że przysługuje wykonawcą prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski
Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 01.12.2011 r.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 01.12.2011
Dokument oglądany razy: 18263
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności