RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/K/9/11 na dostawę bonów towarowych dla potrzeb III i IV Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Warszawa: ZP/K/9/11 Dostawa bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi) dla potrzeb III i IV Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
Numer ogłoszenia: 326153 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 304295 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/K/9/11 Dostawa bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi) dla potrzeb III i IV Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi) dla potrzeb III i IV Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Rodzaj bonów i ich ilość: 30 szt. bonów o nominale 100 zł, 90 szt. bonów o nominale 50 zł. Łączna wartość nominalna bonów towarowych wynosi: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7652,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 7500,00
• Oferta z najniższą ceną: 7500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7500,00
• Waluta: PLN.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 17437
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności